seuraava
edellinen
kohdat

Poliittista taustaa

Sivu Viimeksi muokattu 24.11.2021
2 min read
Euroopan unionissa pyritään kuudennen ympäristötoimintaohjelman avulla saavuttamaan sellainen ilmanlaatu, joka ei johda vaikutuksiin, joita ei voida hyväksyä, eikä riskeihin ihmisten terveydelle ja ympäristölle. EU toimii monilla eri tasoilla vähentääkseen ilmansaasteille altistumista: lainsäädännön avulla, tekemällä yhteistyötä ilman saastumisesta vastuussa olevien alojen kanssa, kansallisten ja alueellisten viranomaisten ja valtioista riippumattomien järjestöjen kautta sekä tekemällä tutkimustyötä. EU:n politiikalla pyritään vähentämään ilmansaasteille altistumista vähentämällä päästöjä ja asettamalla ilmanlaatua koskevia raja- ja tavoitearvoja.

Euroopan yhteisön kuudenteen ympäristöohjelmaan kuuluvassa Puhdasta ilmaa Eurooppaan -ohjelmassa annetaan strategisia ja yhdennettyjä neuvoja ilman saastumista koskeviksi pitkän aikavälin toimintalinjoiksi. Vuonna 2005 hyväksytyssä ilman saastumista koskevassa teemakohtaisessa strategiassa, joka perustuu Puhdasta ilmaa Eurooppaan -ohjelmaan, esitetään kunnianhimoisia mutta kustannustehokkaita tavoitteita ja toimenpiteitä Euroopan ilmanlaatupolitiikkaa varten vuoteen 2020 asti.

Ilmapäästöt

Ilman epäpuhtauksien kansallisia päästörajoja koskevassa direktiivissä asetetaan jäsenvaltioiden tasolla päästörajat neljälle keskeiselle ilman epäpuhtaudelle, jotka vahingoittavat ihmisten terveyttä ja ympäristöä (typpioksideille, rikkidioksidille, muille haihtuville orgaanisille yhdisteille kuin metaanille ja ammoniakille). Euroopan komissio tekee ehdotuksen ilman epäpuhtauksien kansallisia päästörajoja koskevaksi tarkistetuksi direktiiviksi vuoden 2008 lopulla. Lisätietoja

Muuta keskeistä EU:n lainsäädäntöä on annettu tietyistä lähteistä peräisin olevien ilmapäästöjen pienentämiseksi, kuten

Kansainvälisesti ilmapäästöjä käsitellään myös valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevassa ECE:n yleissopimuksessa ja sen pöytäkirjoissa. Kaukokulkeutumissopimukseen liitetty Göteborgin moniaine-monivaikutus-pöytäkirja sisältää kansallisia päästörajoja, jotka joko vastaavat ilman epäpuhtauksien kansallisia päästörajoja koskevan EU:n direktiivin enimmäisrajoja tai ovat niitä väljempiä.

Ilmanlaatu

EU:n uusi direktiivi ilmanlaadusta ja sen parantamisesta on ilman saastumista koskevan teemakohtaisen strategian mukaisia keskeisiä toimenpiteitä, joilla ilman saastumiseen puututaan. Se on ensimmäinen EU:n direktiivi, johon on sisällytetty rajat pienhiukkasten (PM2,5) pitoisuuksille. Samalla on koonnettu useita ilmanlaatua koskevia säädöksiä yhdeksi direktiiviksi. Hallituksille on annettu (11. kesäkuuta 2008 alkaen) kaksi vuotta aikaa saattaa kansallinen lainsäädäntö direktiivin säännösten mukaiseksi.

Siihen asti sovelletaan ilmanlaatua koskevaa nykyistä sääntelyjärjestelmää. Siinä on terveydellisin perustein vahvistettu ilmansaasteille useita eri vaatimuksia ja tavoitteita:

  • Ilmanlaatua koskevassa puitedirektiivissä kuvataan ilmanlaadun arviointia ja hallintoa jäsenvaltioissa koskevat perusperiaatteet. Sen lisäksi siinä luetellaan epäpuhtaudet, joita varten on myöhemmin annetussa lainsäädännössä (neljä johdannaisdirektiiviä) kehitetty ja määritetty ilmanlaatua koskevat vaatimukset ja tavoitteet.
  • Tiedonvaihtoa koskevassa päätöksessä vahvistetaan vastavuoroinen tiedonvaihto verkostojen ja ilman saastumista mittaavien yksittäisten asemien välillä EU:n jäsenvaltioissa.

Lisätietoja ilmansaasteita koskevasta politiikasta ja lainsäädännöstä: Euroopan komission ympäristöasioiden pääosasto.

Permalinks

Geographic coverage

Topics

tallenna toimenpiteet