επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Press Release

Η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει υψηλή

Αλλαγή γλώσσας
Press Release Δημοσίευση 09/06/2010 Τελευταία τροποποίηση : 03/06/2016
Τα καθαρά ύδατα κολύμβησης είναι καθοριστικής σημασίας για βασικούς οικονομικούς τομείς όπως ο τουρισμός καθώς και για τη ζωή φυτών και ζώων. Η ετήσια έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης που παρουσίασαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος αποδεικνύει ότι το 2009 96 % των παράκτιων υδάτων κολύμβησης και 90% των κολυμβητικών τοποθεσιών σε ποταμούς και λίμνες ανταποκρίθηκαν στα ελάχιστα πρότυπα. Η ως άνω έκθεση ενημερώνει επίσης σχετικά με τις πηγές από τις οποίες μπορούν να συγκεντρωθούν λεπτομερείς και ενημερωμένες πληροφορίες για τις κολυμβητικές περιοχές.

Για να επιτευχθεί περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στην Ευρώπη απαιτείται η συμμετοχή των πολιτών. Αυτό σημαίνει, κατ' αρχήν, διάγνωση και κατανόηση της σημερινής κατάστασης του περιβάλλοντος και εν συνεχεία διεκδίκηση καθαρότερων υδάτων από τις αρμόδιες αρχές. Τα διαδικτυακά μας μέσα παρέχουν στους πολίτες εύκολη πρόσβαση στις περιβαλλοντικές πληροφορίες ενώ ταυτόχρονα αποτελούν πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορούν να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους.

Η καθηγήτρια κα Jacqueline McGlade, εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος

Ο Επίτροπος περιβάλλοντος κ. Janez Potočnik δήλωσε: «Κατά την τελευταία τριακονταετία, η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών βελτίωσε ουσιαστικά την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ευρώπη αλλά το έργο μας δεν τελειώνει εδώ. Μολονότι εδώ και δέκα χρόνια διαπιστώνεται  υψηλή ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας τόσο για τη βελτίωση όσο και για την διαφύλαξη των επιτευγμάτων μας.»

Η καθηγήτρια κα Jacqueline McGlade, εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος πρόσθεσε: «Για να επιτευχθεί περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης στην Ευρώπη απαιτείται η συμμετοχή των πολιτών. Αυτό σημαίνει, κατ' αρχήν, διάγνωση και κατανόηση της σημερινής κατάστασης του περιβάλλοντος και εν συνεχεία διεκδίκηση καθαρότερων υδάτων από τις αρμόδιες αρχές. Τα διαδικτυακά μας μέσα παρέχουν στους πολίτες εύκολη πρόσβαση στις περιβαλλοντικές πληροφορίες ενώ ταυτόχρονα αποτελούν πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορούν να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους.»

Οι προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας των κολυμβητικών υδάτων θα πρέπει να εγγραφούν στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει η Ευρώπη για να  εξασφαλίσει την καλή οικολογική και περιβαλλοντική κατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το νερό και τη θάλασσα.

Τα αποτελέσματα του 2009 επιβεβαιώνουν τη μακροχρόνια θετική τάση

Από τις 20.000 κολυμβητικές περιοχές που αποτέλεσαν αντικείμενο παρακολούθησης ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2009, δύο τρίτα είναι παράκτιες ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονται σε ποταμούς και λίμνες. Η συμμόρφωση προς τις υποχρεωτικές τιμές (ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας) στις παράκτιες τοποθεσίες αυξήθηκε από 80 % το 1990 σε 96 % το 2009. Για τα δε εσωτερικά ύδατα, η αύξηση υπήρξε ακόμη μεγαλύτερη από 52 % σε 90 %.

Μεταξύ 2008 και 2009 παρατηρήθηκε ελαφρά υποβάθμιση του αριθμού των υδάτων κολύμβησης που ανταποκρίνονταν στα ελάχιστα πρότυπα, με μειώσεις που δεν υπερέβησαν το 1% για τα παράκτια ύδατα και το 3% για τα εσωτερικά ύδατα κολύμβησης. Η συμμόρφωση προς τις αυστηρότερες δημοσιονομικά «ενδεικτικές τιμές» μεταξύ 2008 και 2009 αυξήθηκε κατά τι λιγότερο από το 1% για τις παράκτιες κολυμβητικές τοποθεσίες και έφθασε στο 89% ενώ μειώθηκε λιγότερο από 3% για τα εσωτερικά ύδατα με αποτέλεσμα να καταλήξει σε 71%. Ανάλογες επίσης διακυμάνσεις δεν προκαλούν έκπληξη βάσει της πείρας που συγκεντρώθηκε τα τελευταία χρόνια.

Σχεδόν όλες οι παράκτιες κολυμβητικές περιοχές στην Κύπρο, τη Γαλλία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία ανταποκρίθηκαν στις αυστηρότερες ενδεικτικές τιμές[1]. Μόλις 2% των παράκτιων κολυμβητικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύτηκαν το 2009 ως επί το πλείστον στην Ιταλία. Μολονότι οι εσωτερικές κολυμβητικές περιοχές χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερες διακυμάνσεις όσον αφορά την ποιότητα του νερού, η μεγάλη τους πλειοψηφία στη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Σουηδία ανταποκρίθηκε στις ενδεικτικές τιμές.

Δεκατέσσερα κράτη μέλη παρακολουθούν την ποιότητα βάσει της νέας οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης

Για να καθορισθεί η ποιότητά τους, τα ύδατα κολύμβησης ελέγχονται βάσει σειράς, φυσικών, χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων. Τα κράτη μέλη οφείλουν να ανταποκρίνονται στις υποχρεωτικές τιμές που καθορίζει η οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης[2] ενώ παράλληλα δύνανται να επιδιώξουν συμμόρφωση προς τις αυστηρότερες (μη δεσμευτικές) ενδεικτικές τιμές.

Το 2006 ετέθη σε ισχύ νέα οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης[3], η οποία ενημέρωσε τις παραμέτρους και τις διατάξεις περί παρακολούθησης σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις. Η νέα οδηγία αποδίδει μεγαλύτερη σημασία στην παροχή πληροφοριών στο κοινό όσον αφορά την ποιότητα των υδάτων στις κολυμβητικές περιοχές. Τα κράτη μέλη καλούνται να εφαρμόσουν τη νέα οδηγία πλήρως μέχρι το 2015. Εντούτοις δεκατέσσερα κράτη μέλη (Κύπρος, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Σλοβακία, Ισπανία και Σουηδία) ήδη παρακολούθησαν τις κολυμβητικές τους περιοχές κατά την περίοδο του 2009 σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας οδηγίας.

Περαιτέρω πληροφορίες:

 


[1] Καθυστερήσεις στην ανάθεση του προγράμματος παρακολούθησης στην Ελλάδα είχαν ως αποτέλεσμα 830 κολυμβητικές περιοχές που είχαν αποτελέσει αντικείμενο παρακολούθησης το 2008 να μην αποτελέσουν αντικείμενο παρακολούθησης το 2009 και να εξαιρεθούν από τα συνολικά ευρωπαϊκά αποτέλεσματα.

[2] Οδηγία 76/160/ΕΟΚ περί της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης

[3] Οδηγία 2006/7/EΚ σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης

Permalinks

Ενέργειες Εγγράφων