další
předchozí
položky

Kontext politiky

Stránka Poslední změna 23.11.2023
3 min read
V Evropské unii je cílem šestého akčního programu pro životní prostředí (6. EAP) dosáhnout takové úrovně kvality ovzduší, která nebude mít nepřijatelné dopady na lidské zdraví a životní prostředí a nebude pro ně znamenat riziko. EU o snížení expozice znečištěnému ovzduší usiluje na řadě úrovní: prostřednictvím právních předpisů, prostřednictvím spolupráce s odvětvími odpovědnými za znečištění ovzduší, prostřednictvím vnitrostátních a regionálních orgánů a nevládních organizací a prostřednictvím výzkumu. Záměrem politik EU je snížit expozici znečištěnému ovzduší snížením emisí a stanovením mezních a cílových hodnot pro kvalitu ovzduší.

Program Čistý vzduch pro Evropu (CAFE) zřízený v rámci 6. EAP je zdrojem dlouhodobých strategických integrovaných politických doporučení k problému znečištění ovzduší. Tematická strategie o znečišťování ovzduší z roku 2005, která se o program CAFE opírá, obsahuje ambiciózní, ale nákladově efektivní cíle a opatření pro evropskou politiku kvality ovzduší do roku 2020.

Emise látek znečišťujících ovzduší

Na úrovni členských států stanoví směrnice o národních emisních stropech (směrnice NEC) emisní stropy (neboli limity) pro emise čtyř hlavních látek znečišťujících ovzduší (oxidy dusíku, oxid siřičitý, těkavé organické sloučeniny kromě metanu a amoniak), které poškozují lidské zdraví a životní prostředí. Koncem roku 1998 Evropská komise navrhne revidovanou směrnici NEC. Podrobnější informace najdete zde.

Další důležité právní předpisy EU jsou zaměřeny na snižování emisí látek znečišťujících ovzduší z konkrétních zdrojů, k nimž patří mj.:

Na mezinárodní úrovni se problémem emisí látek znečišťujících ovzduší zabývá také Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států UNECE (úmluva LRTAP) a její protokoly. Göteborský protokol o více znečišťujících látkách k úmluvě LRTAP obsahuje národní emisní stropy, které jsou stejné nebo méně přísné než hodnoty stanovené směrnicí NEC Evropské unie.

Kvalita ovzduší

Jedním z klíčových opatření pro řešení problému znečištění ovzduší v rámci tematické strategie o znečišťování ovzduší je nová směrnice EU o kvalitě ovzduší, tj. směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Jde o první směrnici EU, která zahrnuje limity pro koncentrace PM2,5 (jemných částic) ve vnějším ovzduší. Jedná se také o sjednocení různých stávajících právních předpisů o kvalitě ovzduší do jediné směrnice. Na uvedení vnitrostátních právních předpisů do souladu s ustanoveními této směrnice dostaly vlády dva roky (od 11. června 2008).

Do té doby zůstává v platnosti stávající rámec politiky EU týkající se kvality ovzduší. Tyto právní předpisy stanovily normy a cíle vycházející ze zdravotních požadavků pro řadu látek znečišťujících ovzduší. Patří k nim:

  • rámcová směrnice o kvalitě ovzduší, která popisuje základní zásady posuzování a řízení kvality ovzduší v členských státech. Ve směrnici jsou rovněž vyjmenovány znečišťující látky, u nichž byly vypracovány normy a cíle v oblasti kvality ovzduší, které byly stanoveny v následných právních předpisech (čtyřech „dceřiných“ směrnicích);
  • rozhodnutí o výměně informací, kterým se zavádí vzájemná výměna informací a údajů monitorovacích sítí a jednotlivých stanic měřících znečištění vnějšího ovzduší v členských státech EU.

Další informace o politikách a právních předpisech v oblasti znečištění ovzduší: Generální ředitelství pro životní prostředí Evropské komise

Permalinks

Geographic coverage

Akce dokumentů