další
předchozí
položky

Novinky

Kvalita ovzduší a překročení národních emisních stropů

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 15.08.2013 Poslední změna 21.06.2016
Photo: © Heinrik Betner
Znečišťování ovzduší v EU nadále překračuje legislativně stanovené limity. Na základě předběžných dat reportingu dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES o národních emisních stropech pro některé látky znečišťující ovzduší (NECD) překročilo emisní stropy v roce 2011 celkem 8 členských zemí EU, v roce 2010 to bylo 12 zemí.

Emisní stropy jsou stanoveny pro oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOx), nemetanové těkavé organické sloučeniny (NMVOC) a amoniak (NH3). Tyto znečišťující látky způsobují respirační problémy a podílejí se na zvýšené acidifikaci půdy a ekosystémů. Nejvíce zemí v roce 2011 překročilo emisní stropy pro oxidy dusíku, které ze zhruba 40 % pochází ze silniční dopravy. Jedná se například o Lucembursko, Rakousko, Francii, Belgii, Španělsko, nebo Německo, které překročilo emisní stropy i pro NMVOC a NH3. Jak uvádí přehledná tabulka, ČR nepřekročila emisní stropy u žádné ze sledovaných znečišťujících látek.

Největší zdravotní rizika plynou ze znečištění ovzduší suspendovanými částicemi, ozonem a oxidy dusíku. Nejnovější data o kvalitě ovzduší jsou k dispozici prostřednictvím nedávno spuštěné prezentace výstupů databáze Airbase, která nabízí interaktivní mapy s výsledky imisního monitoringu v členských zemích EU. Jedná se o veřejně dostupný informační systém o kvalitě ovzduší v Evropě.

Translated by CENIA, česká informační agentura životního prostředí

Permalinks

Geographic coverage