следващ
предишен
елементи

Новини

Горещите вълни, разпространението на инфекциозни болести поради изменението на климата стават все по-голяма заплаха за здравето на европейците

Смяна на език
Новини Публикуван 21-06-2023 Последна промяна 03-08-2023
1 min read
Безпрецедентните горещи вълни, каквито се наблюдават тази година, са най-голямата пряка заплаха за здравето на населението на Европа, свързана с климата. Горещите вълни вече са причина за множество смъртни случаи и заболявания. Тази тежест ще се увеличи, ако не се предприемат повече мерки за адаптиране и смекчаване на последиците от изменението на климата. Според публикуван днес доклад на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) плановете за действие при високи температури, озеленяването на градските райони, по-доброто проектиране на сградите и регулирането на работното време могат да допринесат за по-добра защита на най-уязвимите групи в обществото.

Въпреки че все повече се отчита необходимостта от борба с  въздействието от изменението на климата върху човешкото здраве, сега е моментът да се премине от планиране към действия и да се подобри осведомеността на практикуващите в областта на общественото здраве и здравеопазването, за да се повиши устойчивостта на населението в Европа, според доклада на ЕАОС Climate change as a threat to health and well-being in Europe: focus on heat and infectious diseases („Изменението на климата като заплаха за здравето и благосъстоянието в Европа: преглед на заболяванията, причинени от горещини и инфекции.“) 

Докладът на ЕАОС се фокусира върху въздействието на високите температури върху населението, което води до най-голям брой смъртни случаи, свързани с природни опасности в Европа. Поради изменението на климата се очаква тези смъртни случаи да се увеличат значително, ако не бъдат предприети мерки за адаптиране. Обусловените от климата инфекциозни болести — друга нововъзникваща заплаха — се очаква да продължат да се разпространяват на север и да доведат до по-висока заболеваемост в Европа. Докладът е базиран на знания, разработени за Европейската обсерватория за климата и здравето, която предоставя достъп до широк спектър от данни, инструменти, публикации и други ресурси в тази област, информиращи за въздействието от изменението на климата върху човешкото здраве. 


Действия за защита на уязвимите групи срещу горещи вълни 

Все по-честите, продължителни и интензивни горещи вълни в съчетание със застаряващото население и нарастващата урбанизация означават, че повече уязвими групи от населението са изложени на високи температури, особено в Южна и Централна Европа. Разположението на много училища и болници в райони, в които се наблюдава ефектът на градския топлинен остров, увеличаващ допълнително въздействието на високите температури, налага неотложно адаптиране на този тип заведения. Повишаването на температурите се отразява и на здравето и безопасността на работното място, което води до средна годишна загуба от 16 часа на заето лице в силно засегнатите сектори, като най-големите загуби са в Южна Европа. 

Намаляването на въздействието на горещините върху здравето изисква прилагането на широк спектър от решения, включително ефективни планове за действие при високи температури, създаване на повече зелени и сенчести зони в градовете, подходящо проектиране и строителство на сгради и адаптиране на работното време и условия така, че хората да са изложени в по-малка степен на това въздействие. 


Климатичните условия са по-благоприятни за инфекциозните заболявания 

Променящите се климатични условия стават все по-благоприятни за появата и предаването на обусловени от климата инфекциозни болести като малария, треска денга или западнонилска треска, като също така увеличават риска от предаване на инфекциите в незасегнати досега райони на Европа, като например северните региони. Прогнозираното удължаване на сезона на предаване на инфекциите и по-широкото разпространение на видовете комари, които са преносители на малария и денга, в съчетание с нарастващия брой случаи на болести, внесени при пътувания, увеличават вероятността от възникване на местни огнища. 

Хората, работещи в селското стопанство, горското стопанство или службите за спешна помощ, могат да бъдат изложени на по-висок риск от заразяване с някоя от тези болести, докато възрастните хора, малките деца и хората с увредена имунна система могат да пострадат повече, ако се разболеят. 

Затоплящите се морски води стават все по-подходящи и за опасните бактерии Vibrio, които се срещат при рибите и черупковите организми, особено по крайбрежието на Балтийско море. Контактът с бактериите може да причини сериозно заболяване. Ефективното проследяване на видовете, които пренасят или предават тези болести, и наблюдението на болестите ще спомогнат за разработването на системи за ранно предупреждение и реагиране и по-целенасочен контрол върху видовете преносители или ваксинацията. 

 

Превенцията и координацията са от решаващо значение

Проследяването и наблюдението на заплахите, свързани с климата, са ефективна мярка, която често се споменава в националните здравни стратегии или в стратегиите за адаптиране към изменението на климата. От съществено значение е да се разработят системи за ранно предупреждение и реагиране: бързите, добре организирани и ефективни действия като част от плановете за действие при високи температури и предоставянето на подходяща информация на обществеността могат да намалят риска от предаване на болестите. 

На местно ниво ангажираността на доставчиците на здравни и социални грижи по отношение на планирането на адаптацията към изменението на климата остава ниска в цяла Европа. В доклада на ЕАОС се казва, че адаптирането към съществуващите и нововъзникващите заплахи за здравето, произтичащи от изменението на климата, изисква по-добра готовност на здравния сектор чрез повишаване на осведомеността, подобряване на знанията и разширяване на ангажираността на специалистите в областта на общественото здраве и здравеопазването. Подобряването на устойчивостта на здравните заведения на екстремни метеорологични условия и осигуряването на капацитет на здравните системи да реагират на повишеното търсене на грижи или диагностика също ще помогне. 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage