Om miljö och hälsa

Sida utgått Senast ändrad 2016-09-08
This page was archived on 2016-09-08 with reason: Content is outdated
En ren miljö är nödvändigt för människors hälsa och välmående. Sambandet mellan miljön och människors hälsa är dock mycket komplext och svårt att utvärdera. Det gör tillämpningen av försiktighetsprincipen särskilt värdefull. De mest kända hälsoeffekterna har att göra med omgivande luftföroreningar, dålig vattenkvalitet och otillräcklig renhållning. Farliga kemikaliers hälsoeffekter vet man mycket mindre om. Buller är en miljö- och hälsofråga som börjar diskuteras. Klimatförändringar, uttunning av ozonet i stratosfären, förlust av den biologiska mångfalden och markförstöring kan också påverka människors hälsa.

I Europa är de främsta miljörelaterade hälsoriskerna luftföroreningar inom- och utomhus, dålig vattenkvalitet, dålig renhållning och farliga kemikalier. Bland hälsoeffekterna från detta märks luftvägsinfektioner, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, astma och allergier, reproduktionsstörningar och utvecklingsstörningar.

Fina partiklar och marknära ozon utgör de största hoten från luftföroreningar mot människors hälsa. Enligt EU:s program för ren luft i Europa (CAFE) beräknas sammanlagt 348 000 förtida dödsfall inträffa varje år på grund av exponering för fina partiklar (PM2,5). Vid den här exponeringsnivån sjunker medellivslängden med ungefär ett år.

EU:s grönbok om bullerpolitik anger att ungefär 20 procent av EU:s befolkning är utsatt för bullernivåer som hälsoexperter anser vara oacceptabla, dvs. som kan leda till irritation, sömnstörningar och negativa hälsoeffekter.

Transporter, särskilt i städer, är en av de faktorer som bidrar mest till exponeringen för luftföroreningar oh buller.

Hälsoeffekterna från kemikalier känner man till mycket mindre om. Det finns en växande oro för effekterna från kemikalier i låga koncentrationer under långa perioder av våra liv, särskilt under de första levnadsåren och graviditeten.

Långlivade kemikalier med långsiktiga effekter, till exempel polyklorerade bifenyler (PCB) och klorflourkarboner (CFC), och de som används i strukturer med lång livslängd (exempelvis konstruktionsmaterial) kan medföra risker även efter att de har fasats ut.

Många föroreningar som påverkar människors hälsa börjar gradvis regleras. Vissa fenomens effekter på miljö och hälsa är ännu inte kända. Exempel på detta är elektromagnetiska fält, läkemedel i miljön och vissa infektionssjukdomar (vars utbredning kan påverkas av klimatförändringarna). Utvecklingen av system för tidig varning bör uppmuntras för att förkorta tiden från det att man upptäcker en möjlig hälsorisk till dess att åtgärder vidtas.

Människors hälsa har alltid hotats av naturkatastrofer som stormar, översvämningar, skogsbränder, jordskred och torka, men konsekvenserna förvärras av bristande beredskap och mänsklig verksamhet, till exempel skogsskövling, klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald.

Dokumentåtgärder
Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100