nästa
föregående
poster
Note: new versions of the publication are available!

Miljön i Europeiska unionen - 1995; Rapport för granskningen av det femte åtgärdsprogrammet för miljön

Miljön I Europeiska Unionen 1995: Resumé

RESUME
MILJÖN I EUROPEISKA UNIONEN - 1995

Översyn av det femte åtgärdsprogrammet för miljön

Redigerad av Keimpe Wieringa
Uppdatering av 1992 års rapport om miljöns status i Europeiska unionen beställd av Europeiska kommissionen

Utarbetad av Europeiska miljöbyrån i samarbete med Eurostat

Miljön i Europeiska unionen - 1995; Rapport för granskningen av det femte åtgärdsprogrammet för miljön är en bedömning av miljöns status i EU. Den beställdes av Europeiska kommissionen som del av granskningen av miljöprogrammet "Mot en hållbar utveckling", det s.k. femte åtgärdsprogrammet för miljön, och är en uppdatering av 1992 års rapport om miljöns status. Denna indikatorbaserade rapport innehåller även en miljöutvärdering av de framsteg som gjorts och framtidsutsikterna på basis av nuvarande åtgärder.

De centrala slutsatserna i denna rapport är att även om Europeiska unionen gör framsteg när det gäller att minska vissa miljöbelastningar, är dessa inte tillräckliga för att förbättra kvaliteten på miljön totalt sett och än mer otillräckliga när det gäller att åstadkomma en hållbar utveckling. Utan en accelererad miljöpolitik kommer föroreningarna att fortsätta överskrida hälsoskyddsnormer och de ofta begränsade belastningar som miljön tål. De åtgärder som hittills vidtagits kommer inte att leda till att miljöhänsyn integreras i ekonomiska sektorer och inte heller till en hållbar utveckling.

Rapporten omfattar medlemsstaterna i Europeiska unionen och är baserad på data från många källor, bl.a. Europeiska kommissionen, Eurostat, IIASA, OECD, RIVM/CCE, UNECE och Världsbanken.

Europeiska miljöbyrån inrättades 1993 av Europeiska unionen. Dess uppgift är att tillhandahålla effektiv information på europeisk nivå för att bistå dem som utformar politiken och för att ge allmänheten bättre information. Detta innebär att byrån skall utarbeta tillförlitliga och objektiva rapporter om miljöns aktuella status och effektiviteten av nuvarande miljöåtgärder.

Innehållsförteckning
Förord

1 Inledning

2 Centrala slutsatser

3 Miljötrender

3.1 Framsteg mot målen i det femte åtgärdsprogrammet
 
3.2 Miljötema
 
3.3 Miljökostnader
 

4 Samhällstrender och målsektorer

 

 

KOMMENTAR TILL LÄSAREN

Denna sammanfattning av rapporten Miljön i Europeiska unionen — 1995 finns på samtliga EU-språk. Den fullständiga utgåvan publicerades första gången på engelska i november 1995 och har översatts till tyska och franska.

ISBN 92-827-6963-1
c EEA, Köpenhamn, 1996

Europeiska miljöbyrån
Kongens Nytorv 6
DK-1050 København K
Danmark
Tel: (+45) 3336 7100
Fax: (+45) 3336 7199

Den fullständiga utgåvan av rapporten finns på tre språk, som kan beställas från bokhandeln eller direkt från Kontoret för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer via dess försäljningskontor.

Environment in the European Union - 1995
Report for the Review of the Fifth Environmental Action Programme
Katalognr: GH-91-95-689-EN-C
ISBN 92-827-5263-1

Umwelt in der Europäischen Union - 1995
Bericht für die Überprüfung des Fünften Umwelt-Aktionprogramms
Katalognr: GH-91-95-689-DE-C
ISBN 92-827-5262-3

LŽŽŽŽenvironment dans lŽŽŽŽUnion européenne - 1995
Rapport en support à lŽŽŽŽexamen du cinquième Programme dŽŽŽŽaction pour lŽŽŽŽenvironment
Katalognr: GH-91-95-689-FE-C
ISBN 92-827-5264-X

RESERVATION

Innehållet i denna rapport återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens eller andra EG-institutioners officiella ställningstaganden. Varken Europeiska miljöbyrån eller någon annan person eller något annat företag som agerar på byråns vägnar ansvarar för hur informationen i denna rapport kan komma att användas. De beteckningar som används och presentationen av materialet i denna rapport uttrycker inte något som helst ställningstagande från Europeiska gemenskapen eller Europeiska miljöbyrån vad beträffar den juridiska status som något land, territorium, stad eller område, eller någon myndighet har, eller vad beträffar regleringen av gränser dem emellan.

Permalinks

Dokumentåtgärder