nästa
föregående
poster
Note: new versions of the publication are available!

Miljön i Europeiska unionen - 1995; Rapport för granskningen av det femte åtgärdsprogrammet för miljön

Förord

FÖRORD

Europeiska kommissionen gav i slutet av 1994 Europeiska miljöbyrån uppdraget att utarbeta en ny rapport om miljöns status i Europeiska unionen som en uppdatering av 1992 års rapport och som ett bidrag till granskningen av det femte åtgärdsprogrammet för miljön, vilken skall vara genomfört i slutet av 1996.

Detta var det första uppdraget av denna art som byrån fått sedan den inrättades. Eftersom åtgärdsprogrammet för miljön gav en viktig ram för fastställandet av byråns prioriteringar i arbetsprogrammet blev denna uppgift särskilt betydelsefull. Utformningen av rapporten, tidsplanen och processen för utarbetandet beslutades i samarbete med kommissionen (GD XI) i början av 1995. Projektet inleddes i mars 1995.

Även under normala omständigheter är det en krävande uppgift att utarbeta en rapport om miljöns status, eftersom detta arbete vanligen omfattar medverkan från ett brett tvärsnitt av aktörer inom olika discipliner. För byrån, som hade inrättats men som ännu inte kommit igång med hela sin personal, gällde detta i ännu högre grad. Till all lycka för byrån hade vi tillgång till resultaten av den uttömmande rapporten Europe's Environment: The Dobríš Assessment, på vilken en stor del av arbetet har baserats. Rapporten måste fokuseras på de mål och teman som togs upp i det femte åtgärdsprogrammet och uppgifterna måste i möjligaste mån uppdateras.

Byrån har utfört uppgiften i samarbete med följande organisationer:

  • Dutch National Institute of Public Health and Environmental Protection (RIVM)
  • Danish National Environmental Research Institute (NERI)
  • Environmental Resources Management (ERM)
  • DVH Milieu & Infrastructuur (DHV)
  • Danish Environmental Protection Agency (DEPA)
  • Institute for European and Environmental Policy, London (IEEP)

Data har tillhandahållits av Europeiska gemenskapernas statistiska byrå (Eurostat), Världsbanken, FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE), International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), UNECE:s Coordination Center for Effects vid RIVM och Europeiska kommissionen (DG XI).

Hela projektet har letts och samordnats av Keimpe Wieringa. Rapporten har granskats av byråns vetenskapliga kommitté och kommissionen har lämnat tekniska kommentarer. Jag vill uttrycka min uppskattning och tacka alla dessa organisationer för deras medverkan.

Resultatet av processen läggs nu fram i form av denna rapport. Slutsatserna är viktiga. De visar att medan vissa beaktningsvärda framsteg har gjorts är det svårt att koppla miljöförbättringarna till särskilda åtgärder och de är ofta inte märkbara ens efter betydande minskningar av belastningarna på miljön. Ofta beror detta på tidsfördröjningar, miljöprocessernas icke-linjära natur och den fortfarande begränsade omfattningen av insatserna, men det beror i lika hög grad på att vi inte har kontroll över alla faktorer av vikt och nya skeenden som ändrar framtidsutsikterna. Vad som emellertid står klart är att fortsatt vaksamhet krävs och att nuvarande mål och metoder måste breddas och stärkas om framsteg skall göras på alla de områden som miljöfrågorna omspänner.

För byrån har utarbetandet av denna rapport varit det första stora steget mot ett operativt miljörapporteringssystem, som inte bara skall omfatta bedömningen av delarna i kedjan belastning-status-påverkan och därmed sammanhängande indikatorer, utan även ett stegvis införande av prestationsindikatorer med vars hjälp det går att bedöma både framstegen och framtidsutsikterna när det gäller miljöns kvalitet och hållbarhet. Detta är byråns uppgift: att stegvis förbättra systemet för miljörapportering så att det hålls aktuellt och åtgärdsorienterat.

Domingo Jiménez-Beltrán
Verkställande direktör

   
 

Permalinks

Dokumentåtgärder