nästa
föregående
poster

Article

Ledare: Hålla kursen mot ett hållbart Europa

Ändra språk
Article Publicerad 2023-05-22 Senast ändrad 2023-08-29
4 min read
Torrperioderna, värmeböljorna och skogsbränderna under sommaren 2022 var en tydlig påminnelse om varför begränsningen av klimatförändringar är en avgörande utmaning under 2000-talet. EU:s åtagande att bli klimatneutralt senast 2050 är världens mest ambitiösa agenda för klimatåtgärder. Uppfyllandet av detta mål skulle fungera som en välbehövlig modell så att andra länder och regioner uppmuntras att göra detsamma.

Globala minskningar av utsläppen och aldrig tidigare skådade anpassningar behövs för att undvika klimatkrisens värsta effekter. Vetenskapen har färre exakta siffror för förlusten av biologisk mångfald, men vad som är allmänt känt är att tillståndet för naturen i Europa och i världen är precis lika alarmerande som de ökande temperaturerna.

Klimatkrisen och krisen för den biologiska mångfalden hänger också ihop på många sätt. Viktigast av allt är kanske att båda kriserna slutligen orsakas av ohållbara produktions- och konsumtionssystem, bl.a. i vilken omfattning och på vilket sätt vi utvinner och använder energi.

I Europeiska miljöbyråns miljösignaler 2022 ges en bred översikt av energi och hållbarhet i ett Europa som återhämtar sig från covid-19-pandemin, som ställts inför ett krig i Ukraina och som har satt upp ambitiösa mål för skydd av klimatet, naturen och människors hälsa.

Rysslands invasion av Ukraina har inte ändrat de faktiska förhållandena bakom klimatkrisen eller miljöförstöringen, men har bidragit med ännu en dimension till Europas insatser för att göra våra energisystem mer hållbara.

Att minska vårt beroende av fossila bränslen är den röda tråden i arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, och det är nu tydligt att det också är vägen mot större energisäkerhet. Ryssland utnyttjar fossila bränslen, särskilt gas, för att hota och pröva Europa på ett sätt som inte hade varit möjligt med energisystem som främst förlitade sig på ett starkt europeiskt nätverk av inhemska, sammanlänkade förnybara energikällor.

Det tar tid att bygga upp ett hållbart energisystem för Europa, och de beslut vi fattar i dag kommer att definiera våra alternativ många årtionden framöver. Detta gäller särskilt för dyra energiinfrastrukturer. Med tanke på de rådande omständigheterna måste Europa reagera både snabbt och i rätt riktning för att inte låsa in sig i lösningar som inte är förenliga med vad vi vill överlämna till kommande generationer.

Att spara energi är något vi alla kan göra just nu. Att skruva ner termostaterna, isolera bostäderna, använda mindre varmt vatten och byta till grönare transportmedel är exempel på välkända åtgärder som är nödvändiga i hela Europa och som ger omedelbara resultat. Sparad energi kommer alltid att vara den renaste och billigaste energin, och genom att spara energi kan vi hjälpa varandra genom den kommande vintern.

Europas länder och medborgare har uppvisat en väldig solidaritet med Ukraina och inom EU. Denna solidaritet, och mycket mer, behövs de kommande månaderna, åren och troligen årtiondena. Denna vinter tar många europeiska hushåll skada av höga energikostnader, särskilt de som redan kämpar med att tillgodose sina grundläggande behov. Klimatförändringarnas allt värre effekter är också ofta mest kännbara för dem som redan är utsatta. Dessa bördor måste delas och bäras solidariskt.

Globalt sett kommer klimatförändringarnas värsta effekter också att vara mest kännbara i regioner som i minst utsträckning har bidragit till problemet och som har minst resurser för anpassning. Vi måste även vara rättvisa gentemot kommande generationer. Rättvisa mellan generationerna innebär att vi måste vårda möjligheterna och säkerheten för dem som kommer efter oss.

© Esther Castillo, Well with Nature /EEA

När vi står mitt i en rad olika kriser är det lätt att förlora hoppet. Men det här århundradets stora utmaningar har skapats av människor och kan lösas av människor. Faktum är att lösningarna redan finns och att de måste sättas in nu. Ny teknik kan påskynda utvecklingen, men det är inte längre realistiskt att invänta den. Att inte handla har blivit allt dyrare och mer oetiskt.

Nödvändigheten att omedelbart vidta åtgärder innebär inte att vi måste överge grundlagarna för hur vi fattar beslut och fastställer våra gemensamma mål. Den europeiska gröna given är ett bevis för att de nödvändiga politiska åtgärderna kan införas genom en helt och hållet demokratisk process.

När medborgarna får chansen kommer de att stödja politiska åtgärder som är framåtsträvande, rättvisa och erbjuder en mycket säkrare framtid för alla. Medborgarna bör vara fullständigt involverade. Komplexiteten i våra utmaningar kräver större engagemang, mer dialog och bättre hänsyn till de olika förhållanden som människor lever under.

När jag anslöt mig till Europeiska miljöbyrån (EEA), för nästan 10 år sedan, löpte klimatmålen och målen för biologisk mångfald huvudsakligen fram till 2020. De senaste åren har Europa med sin europeiska gröna giv på allvar stakat ut en långsiktig kurs mot en bättre, rättvisare och mer hållbar framtid.

Vi måste nu hålla denna kurs och gå vidare genom att med övertygelse sätta denna agenda i verket, samtidigt som vi skyddar och till och med bygger ut den europeiska modellen, som bygger på demokratiska värden, rättsstatsprincipen och en social modell som bryr sig om allas välfärd.

 

Hans Bruyninckx

Dr. Hans Bruyninckx,
verkställande direktör för Europeiska miljöbyrån 

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Taggar

Insorterad under
Insorterad under signals, signals 2022
Dokumentåtgärder