naslednji
prejšnji
zadetki

O odpadki in materialnih virih

Stran Zadnja sprememba 03.06.2016
Evropsko gospodarstvo temelji na visoki stopnji porabe virov. To vključuje surovine (kot so kovine, mineralne surovine za gradbeništvo ali les), energijo in zemljišča. Glavne gonilne sile evropske porabe virov so gospodarska rast, tehnološki napredek in spreminjajoči se vzorci porabe in proizvodnje. Približno ena tretjina rabljenih virov se preoblikuje v odpadke in emisije. V državah članicah agencije EEA se vsako leto ustvarijo približno štiri tone odpadkov na prebivalca. Vsak evropski državljan v povprečju odvrže 520 kg gospodinjskih odpadkov na leto, ta številka pa bo po pričakovanjih še narasla.

V državah EU-15 se je uporaba materiala v zadnjih dveh desetletjih le malo spremenila in še naprej znaša približno 15–16 ton na prebivalca na leto. Vendar se ta številka po državah precej razlikuje, od dobrih 12 ton na prebivalca v Italiji do 38 ton na prebivalca na Finskem. Gradbeni material ima pri tem največji delež, sledijo mu fosilna goriva in biomasa. Učinkovitost rabe virov je nekajkrat večja v državah EU-15 kot v novih državah članicah EU ali v državah v Jugovzhodni Evropi. V napovedih za obdobje do leta 2020 je navedeno, da bo raba virov v EU še naprej naraščala.

Raba virov narašča tudi v drugih regijah po svetu. To je deloma posledica povečane rabe blaga in storitev v Evropi, ki pogosto temelji na virih, pridobljenih v teh drugih regijah.

Cilj EU je „izboljšati učinkovitost virov za zmanjšanje celotne uporabe neobnovljivih naravnih virov in povezanih okoljskih učinkov rabe surovin, pri čemer se obnovljivi viri energije uporabljajo na ravni, ki ne presega njihove reprodukcijske zmogljivosti'  (prenovljena strategija EU za trajnostni razvoj, 2006).

Velika poraba virov v Evropi pritiska na okolje v Evropi in drugih regijah po svetu. Ti pritiski vključujejo izčrpanje neobnovljivih virov, intenzivno rabo obnovljivih virov, prevoz, velike emisije v vodo, zrak in tla zaradi rudarstva, proizvodnje, porabe in ustvarjanja odpadkov. Splošno soglasje je, da obstajajo fizične omejitve za stalno rast rabe virov. Stanovanja, hrana in mobilnost imajo največji delež rabe virov in okoljskih pritiskov.

Odlaganje odpadkov lahko povzroči številne vplive na zdravje in okolje, vključno z emisijami v zrak, površinsko vodo in podtalnico, kar je odvisno od tega, kako se upravlja. Tudi odpadki pomenijo izgubo naravnih virov (kot so kovine ali drugi materiali, ki jih vsebujejo in jih je mogoče reciklirati, ali njihovo zmožnost za energetski vir). Zato lahko smotrno ravnanje z odpadki varuje javno zdravje in kakovost okolja ter podpira ohranjanje naravnih virov.

Največji tokovi odpadkov v Evropi izhajajo iz gradbeništva in rušenja ter predelovalnih dejavnosti. Večina komunalnih odpadkov EU še vedno konča na odlagališčih (45 %). Vendar pa se vedno več komunalnih odpadkov reciklira ali kompostira (37 %) ali pa se zažgejo za pridobivanje energije iz njih (18 %).

 

Permalinks

Akcije dokumenta