ďalej
späť
body

Article

Voda pre poľnohospodárstvo

Zmeniť jazyk
Article Publikované 13. 12. 2012 Posledná zmena 11. 05. 2021
Photo: © agrilifetoday | flickr.com
Potrebujeme potraviny a potrebujeme čistú vodu na výrobu našich potravín. So zvyšujúcimi sa potrebami ľudských činností na jednej strane a zmenou klímy na druhej strane majú mnohé regióny najmä na juhu problém nájsť dostatok sladkej vody na uspokojenie svojich potrieb. Ako môžeme ďalej pestovať potraviny tak, aby príroda mala dostatok čistej vody? Určite by pomohlo efektívnejšie využívanie vody v poľnohospodárstve.

Tretina vody v Európe sa využíva v odvetví poľnohospodárstva. Poľnohospodárstvo ovplyvňuje množstvo a kvalitu vody dostupnej na ostatné účely. V niektorých častiach Európy znečistenie z pesticídov a hnojív používaných výlučne v poľnohospodárstve ostáva hlavnou príčinou zlej kvality vody.

Náš priemysel, životný štýl a osobné potreby našich rastúcich populácií takisto súperia s prírodou o využívanie čistej vody. Zmena klímy ďalej zvyšuje neistotu týkajúcu sa dostupnosti vodných zdrojov. Niektoré časti Európy očakávajú pre meniacu sa charakteristiku zrážok v budúcnosti viac a iné menej dostupnej sladkej vody. Keďže dopyt rastie a klíma sa mení, mnohí používatelia vrátane prírody budú mať ťažkosti uspokojiť svoje potreby vody. V prípade nedostatku vody môžu priemysel a domácnosti nájsť spôsoby, ako menej využívať vodu, ale našim ekosystémom závislým od vody hrozí nezvratné poškodenie. Ovplyvnilo by to omnoho viac ako len život v okolí určitého vodného útvaru. Aj my by sme to pocítili.

Keď budeme uplatňovať správne poľnohospodárske postupy a podporné politické riešenia, môžeme dosiahnuť výrazný nárast efektívneho využívania vody v poľnohospodárstve, čo by znamenalo viac vody dostupnej na iné účely a najmä pre prírodu.

Začať efektívnym zavlažovaním

Jednou oblasťou, v ktorej môžu nové postupy a politiky priniesť výrazný nárast efektívneho využívania vody, je zavlažovanie plodín. V južných európskych krajinách, ako sú napríklad Grécko, Taliansko, Portugalsko, Cyprus, Španielsko a južné Francúzsko, si aridné a semiaridné podmienky vyžadujú zavlažovanie. Takmer 80 % vody používanej v poľnohospodárstve v týchto oblastiach ide na zavlažovanie.

Zavlažovanie však nemusí tak intenzívne spotrebúvať vodu. Vyššia efektívnosť využívania vody sa v Európe už dosahuje prostredníctvom efektívnej prepravy (podiel čerpanej vody dodanej na pole) a prostredníctvom efektívnej aplikácie na poli (voda, ktorú plodina skutočne využíva, v pomere k celkovému množstvu vody dodanej plodine). Napríklad v Grécku viedla lepšia efektívna prepravná a distribučná sieť k približne 95 % nárastu efektívnosti využívania vody v porovnaní s predtým používanými spôsobmi zavlažovania.

Politika zohráva kľúčovú úlohu v stimulovaní odvetvia poľnohospodárstva, aby prijalo efektívnejšie zavlažovacie postupy. Napríklad politiky tvorby ceny vody v niektorých európskych krajinách v minulosti od poľnohospodárov nevyžadovali efektívne využívanie vody. Poľnohospodári zriedka platili skutočnú cenu vody po zohľadnení environmentálnych nákladov a nákladov na zdroje. Poľnohospodárske dotácie získané prostredníctvom Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) EÚ a iných opatrení okrem toho nepriamo podporovali poľnohospodárov, aby s použitím neefektívnych postupov produkovali plodiny, na ktoré je potrebné intenzívne využívanie vody. Napríklad v provincii Córdoba sa efektívnosť zavlažovania bavlny zvýšila o približne 40 %, keď sa v roku 2004 dotácie čiastočne oddelili od výroby bavlny. Štruktúra tvorby ceny vody, ktorou sa podporujú efektívni používatelia, a odstránenie škodlivých poľnohospodárskych dotácií by pravdepodobne viedli k významnému zníženiu množstva vody používanej v poľnohospodárstve na zavlažovanie.

Zmena spôsobu práce

Popri pozmenených zavlažovacích postupoch je možné dosiahnuť úspory vody a nákladov aj prostredníctvom školiacich programov a programov na výmenu znalostí, v rámci ktorých sa poľnohospodári vzdelávajú o postupoch efektívnejšieho využívania vody. Napríklad na Kréte sa dosiahli úspory vody vo výške 9 – 10 % prostredníctvom poradenskej služby týkajúcej sa zavlažovania. Služba na základe denných odhadov podmienok, ktoré ovplyvňujú plodiny, telefonicky informuje poľnohospodárov o tom, kedy a ako dodať plodinám vodu.

Zmena poľnohospodárskych postupov môže tiež nákladovo efektívnym spôsobom zlepšiť kvalitu vody dostupnej ostatným používateľom vody. Používanie anorganických a organických hnojív a pesticídov môže napríklad vyriešiť mnohé problémy so znečistením vody, ktoré spôsobuje poľnohospodárstvo. Okrem toho existuje veľký potenciál na zlepšenie kvality vody v Európe s malým alebo žiadnym vplyvom na ziskovosť alebo produktivitu napríklad prostredníctvom zníženia používania pesticídov, upravenia striedania plodín a vytvorenia ochranných pásiem pozdĺž vodných tokov.

Využívanie odpadovej vody v poľnohospodárstve

Využívaním odpadových vôd v poľnohospodárstve by sa sprístupnilo viac zdrojov sladkej vody pre iné potreby, napríklad pre prírodu a domácnosti. Pri náležitom vodohospodárskom riadení kvality recyklovanej vody môže upravená odpadová voda predstavovať efektívnu alternatívu na uspokojenie dopytu poľnohospodárstva po vode.

Využívanie upravenej odpadovej vody pre poľnohospodárstvo už niektorým európskym krajinám prináša významné vodohospodárske prínosy. Napríklad na Cypre cieľové hodnoty pre recyklovanú vodu na rok 2014 zodpovedajú približne 28 % poľnohospodárskeho dopytu po vode v roku 2008. Na ostrove Gran Canaria sa 20 % vody používanej v rôznych odvetviach dodáva z upravenej odpadovej vody, a to vrátane zavlažovania 5 000 hektárov paradajok a 2 500 hektárov banánových plantáži.

Upravenie politík

Pre budúcnosť, v ktorej bude dostatok vody na uspokojenie potrieb našich ekosystémov a zostane dostatok zdrojov pre našu spotrebu, musíme zabezpečiť správne politické balíky na podporu opatrení zameraných na efektívne využívanie. Rámcová smernica EÚ o vode prispela k dosiahnutiu tohto cieľa prostredníctvom podporovania zmien poľnohospodárskych postupov, ktoré môžu zlepšiť množstvo a kvalitu vody v Európe. Potrebný je však ďalší rozvoj SPP a vnútroštátnych štruktúr tvorby ceny vody, aby aj ony podporovali ciele rámcovej smernice o vode. Koncepcia na ochranu vodných zdrojov Európy, ktorú má Komisia zverejniť na konci tohto roka, sa zameriava na možnosti zvýšenia efektívnosti vodných zdrojov a príslušné možnosti politiky. Vodohospodárstvu v poľnohospodárstve by určite prospelo, keby sa SPP viac zamerala na efektívne využívanie zdrojov a služby ekosystémov.

Efektívnejšie využívanie našich vodných zdrojov v poľnohospodárstve je len jedným z krokov, ktoré musíme podniknúť na zníženie svojho vplyvu na životné prostredie. Bez tohto kroku nemôžeme dosiahnuť hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje, alebo vybudovať trvalo udržateľnú budúcnosť.

Permalinks

Geographic coverage