następne
poprzednie
pozycje
Czym jest zanieczyszczenie środowiska?

Zanieczyszczenie zmienia elementy środowiska, takie jak powietrze, woda czy gleba, w sposób, który może uczynić je szkodliwymi dla ludzi lub przyrody. Różne rodzaje zanieczyszczeń obejmują chemikalia, pył, hałas i promieniowanie. Pochodzą one z wielu różnych źródeł. Niektóre z tych źródeł mają charakter rozproszony, np. transport czy rolnictwo, inne zaś są związane z konkretnym miejscem, np. fabryką czy elektrownią. Zanieczyszczenia uwalniane w jednym miejscu mogą powodować lokalne szkody, ale mogą także rozprzestrzeniać się na duże odległości. W „Sygnałach EEA 2020” omówiono temat zanieczyszczenia środowiska z różnych punktów widzenia, odnosząc się do prac Agencji i prawodawstwa UE.

Czytaj więcej

Problemy jakości powietrza w europejskich miastach

Prawie wszyscy Europejczycy mieszkający w miastach narażeni są na zanieczyszczenie powietrza przekraczające poziomy określone w wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczących czystego powietrza. Zanieczyszczenie powietrza jest największym zagrożeniem dla zdrowia ludzi w Europie i na świecie.

Czytaj więcej

Wpływ PFAS na zdrowie człowieka

Per- i polifluorowane substancje alkilowe (PFAS) to grupa niezwykle trwałych substancji chemicznych, wykorzystywanych w wielu produktach konsumenckich – mogą np. zwiększyć odporność na olej, wodę i wysoką temperaturę. Obecnie istnieje ponad 4700 różnych PFAS, które gromadzą się w organizmie człowieka i środowisku.

Czytaj więcej

Zanieczyszczenie hałasem

Zanieczyszczenie hałasem jest coraz większym problemem dla środowiska. Hałas zakłóca sen i utrudnia naukę w szkole. Może również powodować lub nasilać wiele problemów zdrowotnych. W Europie największym źródłem hałasu w środowisku jest ruch drogowy.

Czytaj więcej

Zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi

Tworzywa sztuczne przyniosły wiele korzyści w naszym codziennym życiu, ale problem polega na tym, że tak naprawdę nigdy nie znikają. Dlatego być może powinniśmy pomyśleć o nich jako rodzaju zanieczyszczenia, patrząc od strony ich produkcji, i zapobiec przedostawaniu się do środowiska produktów oraz odpadów z tworzyw sztucznych.

Czytaj więcej

Zanieczyszczenie i inny wpływ działalności rolniczej na środowisko

Rolnictwo w różnorodny sposób oddziałuje na środowisko, klimat i zdrowie ludzi. Niezrównoważone praktyki rolne prowadzą do zanieczyszczenia gleb, wód, powietrza i żywności oraz nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych.

Czytaj więcej

Stan wód w Europie

Stan wód w Europie

2021-03-23

Oczyszczanie ścieków i ograniczanie emisji związków azotu i fosforu z rolnictwa doprowadziły do znacznej poprawy jakości wód w Europie. Jednak nadal stan wód wielu cieków i zbiorników w Europie jest niezadowalający, a mórz wręcz zły, częściowo właśnie z powodu zanieczyszczenia.

Czytaj więcej

Przyszłość monitorowania zanieczyszczeń?

Nowe technologie i narzędzia otwierają nowe możliwości monitorowania i analizy środowiska. Na przykład tzw. nauka obywatelska, obserwacje satelitarne, duże zbiory danych i sztuczna inteligencja umożliwiają poprawę terminowości, porównywalności, stopnia szczegółowości i spójności danych.

Czytaj więcej

Nieznany obszar zagrożeń chemicznych

Na rynku znajduje się wiele substancji chemicznych i tylko niewielka ich część została szczegółowo zbadana pod kątem zagrożeń. Projektowanie bezpiecznych produktów z mniejszą liczbą różnych chemikaliów jest jednym ze sposobów ograniczenia potencjalnego ryzyka.

Czytaj więcej

Permalinks

Akcje Dokumentu