następne
poprzednie
pozycje
Infografika — 2015-03-11
Nasze infografiki zapewniają wizualne prezentacje kwestii mających wpływ na środowisko naturalne w Europie.
Infographic Jakie są powiązania między środowiskiem a naszym zdrowiem i dobrostanem? — 2015-03-12
Zasoby naturalne napędzają produkcję i konsumpcję i są motorem tworzenia bogactwa i miejsc pracy, przyczyniając się do podnoszenia jakości życia i dobrostanu człowieka. Tymczasem tempo, w jakim zużywamy zasoby naturalne, osłabia zdolności ekosystemów do dostarczania nam w przyszłości tego, co niezbędne.
Infographic Jak możemy uczynić naszą gospodarkę obiegową i zasobooszczędną? — 2015-03-11
Obecnie wykorzystujemy więcej zasobów niż nasza planeta jest w stanie na bieżąco wytwarzać. Musimy zmniejszyć ilość odpadów, które wytwarzamy, oraz surowców, które pozyskujemy.
Infographic Oracle tablespace W jaki sposób żywność, którą kupujemy i spożywamy oraz ta, której nie wykorzystujemy wpływa na środowisko? — 2015-03-12
Zanim żywność trafi na nasze talerze, musi zostać wyprodukowana, przetworzona, spakowana, przetransportowana i rozdystrybuowana. Na każdym z tych etapów wykorzystuje się zasoby i wytwarza odpady i zanieczyszczenia.
Infographic C source code header Jakie są źródła odpadów żywnościowych w Europie? — 2015-03-12
Około jedna trzecia żywności produkowanej na świecie jest marnowana. Odpady żywnościowe oznaczają istotne straty innych zasobów, np. ziemi, wody, energii i pracy.
Infographic Strumienie odpadów w Europie — 2015-03-12
W 2010 r. w UE-28 i Norwegii wytworzono łącznie około 2,5 miliarda ton odpadów. Oto skąd pochodziły odpady i z czego się składały.
Infographic Ile odpadów komunalnych poddajemy recyklingowi? — 2015-03-12
Znaczna część odpadów, które wyrzucamy może być poddana recyklingowi. Recykling sprzyja ochronie środowiska, ponieważ ogranicza ilość odpadów, które trafiają na składowiska i jest źródłem surowców do produkcji nowych towarów. Recykling sprzyja także rozwojowi innowacyjności i tworzeniu miejsc pracy.
Infographic C source code header Jak możemy zredukować ilość powstających odpadów i lepiej wykorzystywać odpady już wytworzone? — 2015-03-12
Najlepszym sposobem zmniejszenia wpływu odpadów na środowisko jest zapobieganie ich powstawaniu. Wiele odpadów, które wyrzucamy, nadaje się do ponownego wykorzystania, a inne mogą być poddane recyklingowi i stać się źródłem surowców.
Infographic Jakie są źródła i oddziaływanie odpadów w środowisku morskim? — 2015-03-12
Coraz więcej odpadów trafia do oceanów i szkodzi kondycji ekosystemów, prowadząc do śmierci zwierząt i stanowiąc zagrożenie również dla zdrowia człowieka. Rozwiązaniem jest skuteczniejsze zapobieganie powstawaniu odpadów i lepsze gospodarowanie nimi na lądzie.
Infographic Klimat w Europie zmienia się — 2015-10-15
Zmieniający się klimat wpłynie na niemal każdy aspekt naszego życia. Większa intensywność i częstotliwość opadów w wielu regionach Europy będzie oznaczała częste i poważne powodzie. W innych częściach Europy, w tym w południowej Europie, wyższe temperatury i mniejsza ilość opadów będą oznaczały, że wiele obszarów mogą dotknąć susze.
Infographic Czy jesteśmy gotowi na zmiany klimatu? — 2015-10-15
Zmiany klimatu powodują wiele różnych skutków dla naszego zdrowia, ekosystemów i gospodarki. Skutki te prawdopodobnie staną się poważniejsze w najbliższych dziesięcioleciach. Jeżeli nie zajmiemy się nimi, mogą one okazać się bardzo kosztowne za sprawą pogorszenia stanu zdrowia, niekorzystnych skutków dla ekosystemów oraz szkód w mieniu i infrastrukturze.
Infographic Octet Stream Zmiany klimatu a morza — 2015-10-15
Zmiany klimatu prowadzą do wzrostu temperatury wody w oceanach, powodują zakwaszanie środowiska morskiego i zmieniają strukturę opadów. Ta kombinacja czynników często nasila skutki innych presji na morza spowodowanych działalnością człowieka, co prowadzi do utraty różnorodności biologicznej oceanów.
Infographic object code Zmiany klimatu a rolnictwo — 2015-10-15
Rolnictwo zarówno przyczynia się do zmian klimatu, jak i odczuwa ich skutki. UE musi zredukować swoje emisje gazów cieplarnianych pochodzących z rolnictwa i przystosować swój system produkcji żywności do zmian klimatu. W obliczu rosnącego globalnego popytu i konkurencji o zasoby produkcję i konsumpcję żywności w UE należy postrzegać w szerszym kontekście, łączącym rolnictwo, energetykę i bezpieczeństwo żywnościowe.
Infographic Gleba a zmiany klimatu — 2015-10-15
Gleba stanowi ważny – i często pomijany – element systemu klimatycznego. Jest po oceanach drugim największym pochłaniaczem lub „magazynem” dwutlenku węgla. Odtworzenie na lądzie kluczowych ekosystemów, a także zrównoważone użytkowanie gruntów na obszarach miejskich i wiejskich może pomóc nam w łagodzeniu zmian klimatu i przystosowywaniu się do nich.
Infographic Łagodzenie zmian klimatu — 2015-10-15
Wysiłki Unii Europejskiej na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych przynoszą skutek. Co więcej, UE powinna osiągnąć swój jednostronny cel redukcji emisji o 20% (w porównaniu z poziomem z 1990 r.) przed uzgodnionym terminem przypadającym na 2020 r. Ponadto UE zamierza ograniczyć do 2030 r. emisje ze swojego obszaru o co najmniej 40%, a poczynić dalsze postępy w dekarbonizacji gospodarki do 2050 r. Emisje UE to obecnie tylko około 10% światowych emisji gazów cieplarnianych.
Infographic C source code header Rodzaje paliw a emisje gazów cieplarnianych — 2016-10-25
Zapotrzebowanie na transport pozostaje w ścisłym związku z koniunkturą gospodarczą: w okresach wzrostu zwiększa się skala produkcji, przewozi się więcej towarów, rośnie liczba przemieszczających się osób. Wpływ transportu na zdrowie człowieka, środowisko oraz zmianę klimatu ściśle wiąże się z wyborem paliw. Czyste paliwa alternatywne, w tym elektryczność, są już dostępne i mogą stanowić realny wariant w stosunku do benzyny i oleju napędowego. Pewną rolę przy wyborze odpowiedniego rodzaju paliwa odgrywa czas jazdy.
Infographic Emisje i wydajność pojazdów — 2016-10-25
Transport drogowy napędzany paliwami kopalnymi stanowi największe źródło zanieczyszczeń powietrza pochodzenia transportowego. Każdy pojazd emituje zanieczyszczenia na różne sposoby
Infographic C source code header Narażenie na zanieczyszczenia powietrza w miastach — 2016-10-25
Wielu Europejczyków narażonych jest na szkodliwe poziomy zanieczyszczeń powietrza. Nawet 30% mieszkańców europejskich miast narażonych jest na poziomy zanieczyszczeń powietrza przewyższające normy unijne dotyczące jakości powietrza. Około 98% mieszkańców europejskich miast narażonych jest na bardziej rygorystyczne poziomy zanieczyszczeń powietrza, które przez Światową Organizację Zdrowia uznawane są za szkodliwe dla zdrowia.
Infographic Zagrożenie hałasem w Europie — 2016-10-25
Zagrożenie hałasem pochodzącym z różnych źródeł to coraz bardziej istotny problem ochrony środowiska. Szkodliwość hałasu można zaobserwować w odniesieniu do dobrostanu narażonych na niego skupisk ludzkich, zdrowia i rozmieszczenia fauny i flory, a także wyników w nauce dzieci szkolnych.
Infographic UE dąży do ograniczenia poziomu emisji gazów cieplarnianych — 2016-10-25
W celu ograniczenia wpływu transportu na środowisko w Europie Unia Europejska przyjęła szereg celów, dotyczących m.in. gazów cieplarnianych. Cele dotyczące sektora transportu stanowią część ogólnego celu UE dotyczącego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 80–95% do 2050 r.
Infographic Inwersja termiczna powoduje uwięzienie zanieczyszczeń w warstwie przyziemnej. — 2016-10-25
Przypadki zanieczyszczeń są bardziej prawdopodobne w warunkach inwersji termicznej. W okresach utrzymującego się wysokiego ciśnienia w miesiącach zimowych promieniowanie słoneczne dociera do warstwy gruntu, ogrzewając ją. W nocy brak powłoki chmur powoduje gwałtowną utratę ciepła przez grunt, a powietrze w warstwie przyziemnej ochładza się. Cieplejsze masy powietrza wznoszą się, działając jak pokrywa, która zatrzymuje chłodniejsze masy powietrza blisko gruntu. Uwięzione zostają również zanieczyszczenia, pochodzące m.in. z transportu drogowego, co sprawia, że przygruntowa warstwa mas powietrza staje się coraz bardziej zanieczyszczona. Proces ten trwa do momentu radykalnej zmiany warunków meteorologicznych.

Permalinks

Akcje Dokumentu