Niezbędne są bardziej zdecydowane działania aby zaradzić szkodom powodowanym przez zanieczyszczenie powietrza

Zmień język:
Aktualności Opublikowane 2016-12-05 Ostatnio modyfikowane 2018-04-26
Image copyright: Lilla Lakatos, My City/EEA
Według nowego raportu Europejskiej Agencji Środowiska (European Environment Agency, EEA) zanieczyszczenie powietrza znacząco wpływa na zdrowie Europejczyków, zwłaszcza w obszarach miejskich. Choć jakość powietrza od lat powoli się poprawia, zanieczyszczenie powietrza nadal pozostaje jednym z najpoważniejszych zagrożeń środowiskowych dla zdrowia, obniżającym jakość życia w związku z chorobami i powodującym według oszacowań 467 tysięcy przedwczesnych zgonów rocznie.

„Zmniejszenie emisji doprowadziło do poprawy jakości powietrza w Europie, ale nie na tyle żeby zapobiec trudnym do zaakceptowania szkodom dla środowiska i zdrowia ludzi.  Musimy zająć się przyczynami zanieczyszczenia powietrza, co będzie wymagać gruntownej i innowacyjnej transformacji dzisiejszych systemów mobilności, energetycznych i żywnościowych”. 

Hans Bruyninckx, dyrektor wykonawczy EEA

Raport EEA „Jakość powietrza w Europie — raport z 2016 r.” przedstawia zaktualizowany przegląd i analizę jakości powietrza w Europie w latach 2000 do 2014 r. w oparciu o dane z oficjalnych stacji monitorowania w całej Europie, które obejmują ponad 400 miast. Wynika z niego, że w 2014 r. ponad 85% mieszkańców miast w Unii Europejskiej było narażonych na pył drobnocząsteczkowy (PM2,5) na poziomie uznanym za szkodliwy dla zdrowia przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Cząstki stałe mogą powodować lub nasilać choroby układu krążenia, astmę i raka płuc.

Raport zawiera również nowe dane szacunkowe(1) dotyczące wpływu na zdrowie najbardziej szkodliwych czynników zanieczyszczenia powietrza w oparciu o dane z 2013 r. Szacuje się że w 2013 r. narażenie na PM2,5 spowodowało około 467 000 przedwczesnych zgonów w 41 krajach europejskich. W samej Unii Europejskiej liczba przedwczesnych zgonów przekroczyła 430 000. Szacowane skutki wpływu narażenia na dwutlenek azotu (NO2) i ozon w warstwie przyziemnej (O3) to odpowiednio około 71 000 i 17 000 przedwczesnych zgonów w Europie.

„Zmniejszenie emisji doprowadziło do poprawy jakości powietrza w Europie, ale nie na tyle żeby zapobiec trudnym do zaakceptowania szkodom dla środowiska i zdrowia ludzi” – powiedział dyrektor wykonawczy EEA, Hans Bruyninckx. „Musimy zająć się przyczynami zanieczyszczenia powietrza, co będzie wymagać gruntownej i innowacyjnej transformacji dzisiejszych systemów mobilności, energetycznych i żywnościowych. Taka transformacja wymagać będzie działania ze strony nas wszystkich, w tym organów publicznych, przedsiębiorstw, obywateli i środowiska badaczy”.

Karmenu Vella, europejski komisarz do spraw środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa, z zadowoleniem przyjął raport i dodał: „Dzisiejszy raport EEA na temat jakości powietrza przypomina nam o tym, że powinniśmy utrzymać ten temat wysoko na liście priorytetów politycznych. Komisja Europejska tak czyni i jest zaangażowana na rzecz poprawy jakości powietrza. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest pomaganie władzom na różnych szczeblach w bardziej aktywnej współpracy. W sytuacji gdzie wiele ‘czarnych punktów’ jakości powietrza znajduje się w miastach, jasne jest, że samorządy lokalne i regionalne mają do odegrania zasadniczą rolę w znajdowaniu rozwiązań.  Mam nadzieję, że w tym tygodniu Parlament Europejski przegłosuje nasze zobowiązania do zmniejszenia emisji w nowej dyrektywie w sprawie krajowych poziomów emisji. To da impuls i nada kierunek działaniom podmiotów krajowych i lokalnych”.

Raport podkreśla, że jakość powietrza od lat się poprawia. Roczne średnie notowane poziomy PM10 spadły w trzech czwartych monitorowanych lokalizacji. Co więcej, w latach 2006-2014 średnie stężenia PM2,5 spadły we wszystkich rodzajach stacji (miejskich, ruchu drogowego, i w stacjach monitorowania tła, itp.). Narażenie na poziomy PM powyżej tych zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) również spadło na przestrzeni lat (Unia Europejska i WHO przyjęły odmienne wytyczne w tej dziedzinie).

Inne ważne ustalenia

  • W 2014 r. 16% populacji miejskiej UE-28 było narażone na stężenia PM10 powyżej dobowej wartości dopuszczalnej UE, a 8% było narażone na stężenia PM2,5 powyżej wartości docelowej UE. Jednakże w porównaniu z bardziej rygorystycznymi (mającymi chronić zdrowie ludzi wartościami jakości powietrza) wytycznymi WHO, około 50% i 85% mieszkańców miast było narażonych na stężenia PM10 i PM2,5 przekraczające poziomy zalecane przez WHO.
  • NO2 wpływa bezpośrednio na układ oddechowy, ale przyczynia się również do powstawania PM i O3. W 2014 r. 7% mieszkańców miast w krajach UE-28 było narażone na stężenia NO2 przekraczające identyczne normy WHO i UE. 94% wszystkich przekroczeń norm związane było z ruchem drogowym.
  • Emisje PM2,5 ze spalania węgla i biomasy w gospodarstwach domowych oraz emisje pochodzące z budynków komercyjnych i instytucjonalnych nie spadły znacząco. Aby zmniejszyć emisje w tych sektorach niezbędne jest pełne wdrożenie środków takich jak niedawno przyjęte zmiany w dyrektywie w sprawie ekoprojektu dotyczące domowych pieców oraz w dyrektywie w sprawie średniej wielkości obiektów energetycznego spalania, a także promocja wskazówek dotyczących dobrych praktyk w zakresie spalania w gospodarstwach domowych.
  • Emisje amoniaku (NH3) z rolnictwa pozostają wysokie i znacząco przyczyniają się do utrzymujących się wysokich poziomów pyłu i do przekroczeń w tej dziedzine w Europie. 
  • Zanieczyszczenie powietrza w dalszym ciągu powoduje szkody dla roślinności i ekosystemów. Do najbardziej szkodliwych czynników w tym kontekście należą O3, NH3 i NOx.

Zmiana dyrektywy w sprawie krajowych poziomów emisji

W następstwie porozumienia politycznego osiągniętego przez Radę Europejską w czerwcu 2016, Parlament Europejski formalnie zagłosuje w tym tygodniu nad zmienioną dyrektywą w sprawie krajowych poziomów emisji. Państwa członkowskie mają następnie przed końcem 2016 r. potwierdzić zgodę na zmienioną dyrektywę. Wniosek legislacyjny określa nowe zobowiązania krajowe w zakresie emisji mające zastosowanie od 2020 i 2030 r. dla SO2, NOx, NMVOC, NH3 i PM2,5, które to zobowiązania pomogą państwom członkowskim w ich działaniach dla poprawy jakości powietrza.

(1) W obliczaniu tych danych szacunkowych branych jest pod uwagę szereg czynników, w tym gęstość zaludnienia, narażenie ludności na zanieczyszczenie, oraz dane dotyczące śmiertelności i zmian demograficznych, jak np. starzenie się. Mogą one ulegać zmianom z roku na rok.

Linki

 

EU urban population exposed to harmful levels of air pollutants in 2012 -2014

Powiązane treści

W oparciu o dane

Interactive charts

Powiązane wskaźniki

Exposure of ecosystems to acidification, eutrophication and ozone In the EU-28, critical loads for acidification were exceeded in 7 % of the ecosystem area in 2010, down from 43 % in 1980 (and decreased to 7 % of the ecosystem area  across all EEA member countries). There are still some areas where the interim objective for reducing acidification, as defined in the EU's National Emission Ceilings Directive, has not been met.  The EU-28 ecosystem area in which the critical loads for eutrophication were exceeded peaked at 84 % in 1990 and decreased to 63 % in 2010 (55 % in the EEA member countries). The area in exceedance is projected to further decrease to 54 % in 2020 for the EU-28 (48 % in the EEA member countries), assuming current legislation is implemented. The magnitude of the exceedances is also projected to decline considerably in most areas, except for a few 'hot spot' areas in western France and the border areas between the Belgium, Germany and the Netherlands, as well as in northern Italy. Looking forward, only 4 % of the EU-28 ecosystem area (3 % in EEA member countries) is projected to exceed acidification critical loads in 2020 if current legislation is fully implemented. The eutrophication reduction target set in the updated EU air pollution strategy proposed by the European Commission in late 2013, will be met by 2030 if it is assumed that all maximum technically feasible reduction measures are implemented, but it will not be met by current legislation. For ozone, most of Europe's vegetation and agricultural crops are exposed to ozone levels that exceed the long term objective specified in the EU's Air Quality Directive. A significant fraction is also exposed to levels above the target value threshold defined in the directive. During the past five years, the fractions of agricultural crops above the target value were the lowest since 1996. In 2013, the fraction decreased to around the 21 %, compared with a relative peak of 27 % in 2012 . The effect-related concentrations show large year-to-year variations. Over the period 1996-2013, exposure increased until 2006, after which it decreased. During the past five years, around two-thirds of the forest area was exposed to ozone concentrations above the critical level set by the United Nations Economic Commission for Europe ( UNECE) for the protection of forests. 

Podobne publikacje

Zobacz również

Temporal coverage

Akcje Dokumentu