Om energi

Side Sist endret 03.06.2016
Energi, som gir folk personlig komfort og gjør det mulig for dem å være mobile, er grunnleggende for generasjonen som er vant til industriell, kommersiell og samfunnsmessig velstand. På den andre siden belaster energiproduksjon og -forbruk miljøet betydelig (inkludert varme- og elektrisitetsproduksjon, oljeraffinering og sluttforbruket i husholdninger, tjenester, industri og transport). Disse belastningene omfatter utslipp av klimagasser og luftforurensende stoffer, arealbruk, avfallsproduksjon og oljeutslipp. De bidrar til klimaendringer, skader naturlige økosystemer og menneskeskapte miljøer og har skadelige helseeffekter.

 

Forbrenningen av fossile brensler fra menneskelige aktiviteter er i stor grad ansvarlig for økningen av konsentrasjonen av karbondioksid (CO2) i atmosfæren sammen med den påfølgende økningen i den globale temperaturen og klimaendringer. Den økende etterspørselen etter energi fører til opphopning av CO2, den aller viktigste klimagassen, på grunn av måten energi produseres på. De fleste land er avhengige av fossile brensler (olje, gass og kull) for å tilfredsstille energibehovet. Disse brenslene må forbrennes, slik at varmen som frigjøres i prosessen, kan omdannes til energi. Karbonet i brenselet reagerer med oksygen og produserer CO2 som slippes ut i atmosfæren. Luftforurensende stoffer (svoveldioksid, nitrogenoksider og svevestøv) slippes også ut, med påfølgende konsekvenser for luftkvaliteten. På grunn av tekniske tiltak og forbedringer i kraft- og varmeproduksjonsanlegg har imidlertid utslippene av luftforurensende stoffer falt i løpet av de siste tiårene.

Økonomien fortsetter å vokse, og det samme gjør energiforbruket. Fossile brensler dominerer fortsatt blant energibærerne – om lag 79 % av energibehovet til gjennomsnittseuropeeren dekkes av kull, gass og olje. Rundt 13 % kommer fra kjernekraft, og de gjenstående 8 % kommer fra raskt økende fornybare energikilder (spesielt vindkraft og solenergi).

Gjennomsnitteuropeeren har et strøm-, varme- og transportforbruk som tilsvarer 37 tonn olje årlig. Dette tilsvarer 7,8 tonn energirelaterte CO2- utslipp. Variasjonen landene imellom er betydelig og avhenger delvis av utnyttelsen av fornybare energikilder. Transport har vært den raskende voksende energibrukende sektoren siden 1990 og er nå den største forbrukeren av energi.
Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100