seuraava
edellinen
kohdat

EYK:n toiminta

Sivu Viimeksi muokattu 05.09.2018
1 min read
This page was archived on 05.09.2018 with reason: No more updates will be done
Biologista monimuotoisuutta koskevien tietojen, indikaattorien ja arviointien käsittelyssä Euroopan ympäristökeskus keskittyy suojelutoimenpiteisiin (kuten suojelualueisiin tai lajien suojeluun) ja biologisen monimuotoisuuden huomioon ottamiseen eri aloilla, kuten metsä- ja maataloudessa ja kalastuksessa. Keskeisiin toimiin kuuluu myös vuoden 2010 biologista monimuotoisuutta koskevien eurooppalaisten indikaattorien kehittämisprosessi ja biologista monimuotoisuutta käsittelevän Euroopan yhteisön tiedonvälitysjärjestelmän hallinnointi (linkki). EYK on määrä nimetä Euroopan biologisen monimuotoisuuden tietokeskukseksi.

Perehdy luontoon ja ymmärrät kaiken paremmin.

Albert Einstein

Tietopalvelu

Lähivuosina EYK:sta tulee Euroopan biologisen monimuotoisuuden tietokeskus, joka tallentaa ja pitää yllä EYK:n tietosarjoja ja linkittää ne muiden omistamiin täydentäviin tietosarjoihin, kehittää biologista monimuotoisuutta koskevia indikaattoreita ja antaa yleisesti käytettäväksi Euroopan biologista monimuotoisuutta koskevia tietoja.

Vuoden 2010 biologista monimuotoisuutta koskevien eurooppalaisten indikaattorien kehityshankkeen (SEBI 2010) tarkoituksena on auttaa seuraamaan edistymistä kohti vuoden2010 tavoitetta. SEBI 2010 -hankkeessa kehitetään edelleen kansallisia, alueellisia ja maailmanlaajuisia indikaattoreita ja varmistetaan, että käytössä on indikaattorien tuottamiseen tarvittava tiedonkulku.

Lisäksi EYK saattaa säännöllisesti ajan tasalle perusindikaattoreihinsa kuuluvat keskeiset biologista monimuotoisuutta koskevat indikaattorit.

EUNIS-tietokannassa on yleisön käytettävissä tiedot Euroopassa elävistä lajeista ja Euroopan luontotyypeistä ja paikoista.

Arvioinnit

Kun käytössä on laadukkaat tiedonvälitysjärjestelmät, korostetaan yhä enemmän yhtenäisiä arviointeja siitä, kuinka hyvin biologista monimuotoisuutta koskeva politiikka toimii, kuinka muut politiikan alat vaikuttavat biologiseen monimuotoisuuteen ja mitä muutoksia politiikkaan mahdollisesti tarvitaan. Ajankohtaisia arviointeja on EYK:n raportissa Euroopan ympäristö — tila ja tulevaisuudennäkymät 2005 ja EYK:n neljännessä koko Eurooppaa koskevassa arvioinnissa.

Tärkeitä lähitulevaisuudessa tehtäviä arviointeja ovat seuraavat:

  • Arviointi edistyksestä kohti Euroopan vuoden 2010 biologista monimuotoisuutta koskevaa tavoitetta. Arviointi perustuu erityisiin biologista monimuotoisuutta koskeviin indikaattoreihin, ja se on määrä tehdä vuonna 2008.
  • Euroopan ekosysteemien arviointi, saatetaan päätökseen vuonna 2012.

EYK:n hallintosuunnitelmaan kuuluvat erityishankkeet koskevat seuraavia arviointeja:

  • Natura 2000 -verkosto
  • maatalousmaa ja maaseutualueet
  • luontoarvoiltaan tärkeä maatalousmaa
  • metsien ekosysteemit ja
  • luonnon hoidon taloudellisten etujen arviointi.

EYK tukee myös biologista monimuotoisuutta koskevaa yleissopimusta hallinnoimalla biologista monimuotoisuutta käsittelevää Euroopan yhteisön tiedonvälitysjärjestelmää (CHM). CHM edistää teknistä yhteistyötä ja teknologian siirtoa Euroopan unionissa ja sen jäsenvaltioissa, yleiseurooppalaisella alueella ja muussa maailmassa.

Biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemejä käsittelevä EYK:n ryhmä johtaa keskuksen tämän alan toimintaa. Ryhmä tekee tiivistä yhteistyötä biologista monimuotoisuutta käsittelevän Euroopan aihekeskuksen (ETC/BD) ja EYK:n maaverkoston Eionetin kanssa.

Permalinks

Geographic coverage

tallenna toimenpiteet