επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Δραστηριότητες του ΕΟΠ

Σελίδα Τελευταία τροποποίηση : 05/09/2018
1 min read
This page was archived on 05/09/2018 with reason: No more updates will be done
Οι εργασίες του ΕΟΠ με τα δεδομένα, τους δείκτες και τις αξιολογήσεις σχετικά με τη βιοποικιλότητα εστιάζουν σε μέτρα προστασίας (όπως οι προστατευόμενες περιοχές και η προστασία των ειδών) και στην ενσωμάτωση του προβληματισμού σχετικά με τη βιοποικιλότητα σε τομείς όπως η δασοκομία, η γεωργία και η αλιεία. Οι βασικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν επίσης τη διαδικασία της "οργάνωσης των ευρωπαϊκών δεικτών βιοποικιλότητας για το 2010" και τη διαχείριση του μηχανισμού πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με τη βιοποικιλότητα (σύνδεσμος). Ο ΕΟΠ είναι προδιαγεγραμμένο να γίνει το εξειδικευμένο ευρωπαϊκό κέντρο για τη βιοποικιλότητα.

Κοίτα βαθιά, βαθιά μέσα στη φύση και όλα γίνονται πιο κατανοητά.

Albert Einstein

Δεδομένα

Ο ΕΟΠ, κατά τα επόμενα έτη, πρόκειται να γίνει το ευρωπαϊκό κέντρο δεδομένων για τη βιοποικιλότητα, αποθηκεύοντας και συντηρώντας ομάδες δεδομένων του ΕΟΠ, παρέχοντας συνδέσεις με συμπληρωματικές ομάδες δεδομένων που ανήκουν σε άλλους, αναπτύσσοντας σύνολα δεικτών βιοποικιλότητας και παρέχοντας εν γένει πρόσβαση στα ευρωπαϊκά δεδομένα για τη βιοποικιλότητα.

Το έργο για την

"Οργάνωση των ευρωπαϊκών δεικτών βιοποικιλότητας για το 2010" (SEBI 2010) αποσκοπεί να συμβάλει στην παρακολούθηση της προόδου προς το στόχο του 2010. Το SEBI 2010 οργανώνει τους δείκτες σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο και διασφαλίζει ότι διατηρείται η ροή δεδομένων για την παραγωγή δεικτών.

Επίσης, ο ΕΟΠ ενημερώνει τακτικά βασικούς δείκτες βιοποικιλότητας στο πλαίσιο του βασικού του συνόλου δεικτών.

Η βάση δεδομένων του EUNIS παρέχει στο κοινό πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα είδη, τους τύπους οικοτόπων και τους προστατευόμενους τόπους στην Ευρώπη.

Αξιολογήσεις

Εφόσον παγιωθεί η ροή ποιοτικών δεδομένων, θα δοθεί όλο και περισσότερη έμφαση στη διενέργεια ολοκληρωμένων αξιολογήσεων για την απόδοση των πολιτικών για τη βιοποικιλότητα, για τον τρόπο με τον οποίο επιδρούν σε αυτή οι άλλες πολιτικές και για τις αλλαγές πολιτικής που τυχόν απαιτούνται. Οι πρόσφατες αξιολογήσεις περιέχονται στην έκθεση του ΕΟΠ του 2005 για την κατάσταση και τις προοπτικές του περιβάλλοντος (Το Ευρωπαϊκό περιβάλλον: κατάσταση και προoπτικές - 2005) και στην τέταρτη πανευρωπαϊκή αξιολόγηση του ΕΟΠ.

Οι βασικότερες προσεχείς αξιολογήσεις είναι:

  • Μια αξιολόγηση της προόδου επίτευξης του ευρωπαϊκού στόχου του 2010 για τη βιοποικιλότητα, βάσει ενός ειδικού συνόλου δεικτών βιοποικιλότητας, που έχει προγραμματιστεί για το 2008.
  • Μια αξιολόγηση των οικοσυστημάτων για την Ευρώπη, που θα ολοκληρωθεί το 2012.

Συγκεκριμένα έργα του σχεδίου διαχείρισης του ΕΟΠ καλύπτουν αξιολογήσεις σχετικά με:

  • το δίκτυο Natura 2000,
  • τις γεωργικές εκτάσεις και τις αγροτικές περιοχές,
  • τις γεωργικές εκτάσεις υψηλής φυσικής αξίας,
  • τα δασικά οικοσυστήματα και
  • την οικονομική αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων από τη διαχείριση της φύσης.

Υποστηρίζοντας τη Σύμβαση για τη βιοποικιλότητα, ο ΕΟΠ διαχειρίζεται επίσης το μηχανισμό πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με τη βιοποικιλότητα (CHM). Ο CHM προωθεί την τεχνική συνεργασία και τη μεταφορά τεχνολογίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη μέλη της, καθώς και σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Η ομάδα του ΕΟΠ για τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα ηγείται των εργασιών του Οργανισμού στο εν λόγω πεδίο. Η ομάδα συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Θεματικό Κέντρο για τη βιοποικιλότητα (ETC/BD) και με το δίκτυο χωρών του ΕΟΠ (Eionet).

Permalinks

Geographic coverage

Ενέργειες Εγγράφων