næste
forrige
emner
Note: new versions of the publication are available!

Miljøet i den Europæiske Union - 1995; Rapport til brug for revisionen af det femte miljøhandlingsprogram

Resumé


MILJØET I DEN EUROPÆISKE UNION - 1995

Rapport til brug for revisionen af det femte miljøhandlingsprogram

Redigeret af Keimpe Wieringa

Opdatering af 1992-rapporten om miljøtilstanden i Den Europæiske Union efter anmodning fra Europa-Kommissionen

Udarbejdet af Det Europæiske Miljøagentur i samarbejde med Eurostat


 

Miljøet i Den Europæiske Union - 1995; Rapport til brug for revisionen af det femte miljøhandlingsprogram indeholder en vurdering af miljøtilstanden i EU. Rapporten, som er en opdatering af 1992-rapporten om miljøets tilstand, er på Europa-Kommissionens anmodning udarbejdet som led i revisionen af det femte miljøhandlingsprogram "Mod en bæredygtig udvikling". Den indikatorbaserede rapport indeholder også en miljømæssig vurdering af de nuværende aktioners forløb og fremtidsudsigterne.

Rapportens hovedkonklusioner er, at Den Europæiske Union gør fremskridt i bestræbelserne på at reducere visse miljøbelastninger. Men ikke nok til at forbedre miljøets generelle kvalitet, og slet ikke nok til at sikre en bæredygtig udvikling. Uden en optrapning af indsatsen vil miljøbelastningerne fortsat overstige de menneskelige sundhedsnormer og miljøets ofte begrænsede evne til at tåle belastningerne. De foranstaltninger, der hidtil er truffet, vil ikke føre til en fuldstændig inddragelse af miljøovervejelser i den økonomiske planlægning eller til en bæredygtig udvikling.

Rapporten dækker Den Europæiske Unions medlemsstater og bygger på data fra en lang række kilder, herunder Europa-Kommissionen, Eurostat, IIASA, OECD, RIVM/CCE, FN-ECE og Verdensbanken.

Det Europæiske Miljøagentur blev lanceret af Den Europæiske Union i 1993. Agenturet har til opgave at levere miljøoplysninger på europæisk plan for at støtte de politiske beslutningstagere og holde offentligheden bedre orienteret om miljøforhold. Dette betyder, at agenturet skal udarbejde pålidelige og objektive rapporter om miljøets nuværende tilstand og effektiviteten af de igangværende miljøforanstaltninger.

 

Indholdsfortegnelse

Forord

1 Indledning

2 Hovedkonklusioner

3 Miljøtendenser

3.1 Mod en opfyldelse af 5MHP-målene
 
3.2 Resultater vedrørende de enkelte miljøtemaer
 
3.3 Miljøudgifter
 

4 Samfundsmæssige tendenser og målsektorer

 

 

MEDDELELSE TIL LÆSEREN

Dette resumé af rapporten Miljøet i Den Europæiske Union - 1995 foreligger på alle EU-sprog. Den uforkortede udgave blev første gang offentliggjort på engelsk i november 1995 og er oversat til tysk og fransk.

Luxembourg: Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer

ISBN 92-827-6957-7

c EEA, København, 1996

Det Europæiske Miljøagentur
Kongens Nytorv 6
DK-1050 København K
Danmark
Tlf.: (+45) 3336 7100
Fax: (+45) 3336 7199

Den uforkortede udgave af rapporten foreligger på tre sprog, som kan bestilles hos boghandleren eller direkte fra Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer's salgskontorer.

Environment in the European Union - 1995
Report for the Review of the Fifth Environmental Action Programme
Kat. nr. GH-91-95-689-EN-C
ISBN 92-827-5263-1

Umwelt in der Europäischen Union - 1995
Bericht für die Überprüfung des Fünften Umwelt-Aktionsprogramms
Kat. nr. GH-91-95-689-DE-C
ISBN 92-827-5262-3

L'environnement dans l'Union européenne - 1995
Rapport en support à l'examen du cinquième Programme d'action
pour l'environnement
Kat. nr. GH-91-95-689-FE-C
ISBN 92-827-5264-X

MEDDELELSE TIL LÆSEREN

Indholdet af denne rapport afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens eller andre EF-institutioners officielle holdning. Hverken Det Europæiske Miljøagentur eller enkeltpersoner eller selskaber, der optræder på agenturets vegne, kan gøres ansvarlige for den anvendelse, som måtte blive gjort af informationerne i denne rapport. De i denne publikation anvendte betegnelser og beskrivelser er på ingen måde udtryk for Det Europæiske Fællesskabs eller Det Europæiske Miljøagenturs holdning til de anførte landes, territoriers, byers, områders eller myndigheders retsstilling eller til grænsedragningen for sådanne territoriale enheder.

Permalinks

Handlinger