næste
forrige
emner
Infographic Hvordan er miljøet og vores trivsel og sundhed forbundet? — 12/03 2015
Naturressourcer er drivkraften bag vores produktion og forbrug, de skaber velstand og jobs og bidrager dermed til vores livskvalitet og trivsel. Men vores ressourceforbrug underminerer økosystemernes kapacitet til at forsyne os i fremtiden.
Infografik — 11/03 2015
Infographic chemical/x-molconn-Z Hvordan kan vi skabe kredsløb i vores økonomi og gøre den ressourceeffektiv? — 11/03 2015
I øjeblikket bruger vi flere ressourcer, end vores planet kan nå at producere inden for en given tid. Vi er nødt til at mindske mængden af det affald, vi genererer, og mængden af de materialer, vi udvinder.
Infographic Hvordan påvirker de fødevarer, vi køber, spiser og ikke spiser, miljøet? — 12/03 2015
Inden fødevarerne når frem til middagsbordet, skal de fremstilles, forarbejdes, emballeres, transporteres og distribueres. Alle trin kræver ressourcer og genererer mere affald og forurening.
Infographic D source code Hvad er kilderne til fødevareaffald i Europa? — 12/03 2015
Ca. en tredjedel af alle de fødevarer, der fremstilles på verdensplan, går til spilde. Fødevareaffald repræsenterer et væsentligt tab af andre ressourcer såsom arealer, vand, energi og arbejdskraft.
Infographic application/x-troff-me Europas affaldsstrømme — 12/03 2015
I alt blev der i 2010 genereret ca. 2 500 mio. tons affald i EU-28 og Norge. Nedenfor ses en oversigt over, hvor affaldet kom fra, og hvad det bestod af.
Infographic Hvor meget af vores kommunale affald genvinder vi? — 12/03 2015
Meget af det affald, vi smider væk, kan genvindes. Genvinding gavner miljøet, idet affald omdirigeres fra deponeringsanlæg, og der frembringes råstoffer til nye produkter. Genvinding kan også fremme innovation og skabe jobs.
Infographic Hvordan kan vi reducere affaldsmængden og udnytte affaldet bedre? — 12/03 2015
Den bedste måde til at reducere affaldets indvirkning på miljøet er ved i første omgang at undgå at generere affald. Mange af de ting, vi smider væk, kunne også genbruges, og andre kunne genvindes til råstoffer.
Infographic D source code Hvad er kilderne til havaffald, og hvilken indvirkning har det? — 12/03 2015
Mere og mere affald ender i verdenshavene og skader økosystemerne, slår dyrene ihjel og udgør en risiko for menneskers sundhed. Løsningen skal findes i affaldsforebyggelse og bedre affaldshåndtering til lands.
Infographic Afhjælpning af klimaforandringerne — 15/10 2015
Den Europæiske Unions bestræbelser på at mindske drivhusgasudledningen virker. Faktisk forventes EU at opfylde sit mål om 20 % reduktion (i forhold til 1990) før den vedtagne frist i 2020. Desuden har EU til hensigt at mindske den nationale udledning med mindst 40 % inden 2030 og yderligere afkarbonisere sin økonomi inden 2050. EU står i dag for omkring 10 % af den globale drivhusgasudledning.
Infographic Jord og klimaforandringer — 15/10 2015
Jord er en vigtig – ofte overset – del af klimasystemet. Jord er det næststørste kulstoflager eller “-reservoir” efter havet. Genoprettelse af økosystemerne i jorden og bæredygtig arealanvendelse i byog landområder kan hjælpe os til at mindske risiciene og tilpasse os til klimaændringerne.
Infographic Troff document Klimaændringerne og landbruget — 15/10 2015
Landbruget bidrager til klimaændringerne og påvirkes samtidig af dem. EU bliver nødt til at mindske udledningen af drivhusgasser fra landbruget og tilpasse sin fødevareproduktion til klimaændringerne. Med stigende global ressourceefterspørgsel og kamp om ressourcerne må EU’s fødevareproduktion og -forbrug ses i en bredere sammenhæng, hvor landbrug, energi og fødevaresikkerhed kædes sammen.
Infographic Klimaændringerne og havene — 15/10 2015
Klimaændringerne opvarmer verdenshavene, forsurer havmiljøet og ændrer regnmønsteret. Denne kombination af faktorer forstærker ofte virkningerne af andre menneskelige belastninger af havene og medfører tab af biodiversitet i verdenshavene.
Infographic Er vi parate til klimaændringerne? — 15/10 2015
Klimaændringerne har en række virkninger på vores helbred, økosystemer og økonomi. Disse virkninger forventes at blive mere alvorlige i de kommende årtier. Hvis vi ikke gør noget, vil de koste os dyrt i form af dårligt helbred, skadevirkninger på økosystemer og ødelæggelse af bygninger og infrastrukturer.
Infographic Europas klima er under forandring — 15/10 2015
Et klima i forandring vil berøre næsten alle aspekter af vores liv. Stærkere og hyppigere regn i mange dele af Europa vil betyde hyppige og alvorlige oversvømmelser. Andre steder i Europa, herunder Sydeuropa, vil der blive tørke i mange egne på grund af højere temperaturer og mindre regnmængde.
Infographic Brændstoftyper og drivhusgasemissioner — 08/09 2016
Transportefterspørgslen hænger nøje sammen med den økonomiske aktivitet: I opgangstider stiger den økonomiske produktion, varetransporten øges, og flere personer rejser. Transportens påvirkning på menneskers helbred, miljøet og klimaændringerne hænger nøje sammen med det valgte brændstof. Der findes allerede rene, alternative brændstoffer, herunder elektricitet, som kan være bæredygtige alternativer til benzin og dieselolie. Turlængden har betydning, når brændstoftypens egnethed skal fastlægges.
Infographic Køretøjers emissioner og nyttevirkning — 08/09 2016
Køretøjer fremdrevet af fossilt brændstof er den vigtigste kilde til transportrelateret luftforurening. Hvert køretøj udleder forurenende stoffer fra en række kilder.
Infographic Udsættelse for luftforurening i storbyer — 08/09 2016
Mange europæere er udsat for skadelige koncentrationer af luftforurening. Op til 30 % af indbyggerne i europæiske storbyer er udsat for luftforurening i koncentrationer, der overskrider EU’s luftkvalitetsnormer. Omkring 98 % af indbyggerne i europæiske storbyer er udsat for luftforurening i koncentrationer, der anses for sundhedsskadelige efter de strengere retningslinjer fra Verdenssundhedsorganisationen.
Infographic Octet Stream Støjforurening i Europa — 08/09 2016
Støjforurening er et voksende miljøproblem, der forårsages af en række kilder. Støjforureningens skadelige virkninger ses på udsatte befolkningsgruppers velbefindende, vilde dyrearters sundhed og udbredelse og børns indlæringsevne i skolen.
Infographic EU’s målsætning for reduktion af drivhusgasemissioner — 08/09 2016
EU har opstillet adskillige målsætninger for mindskelse af transportens miljøvirkninger i Europa, herunder dens drivhusgasser. Målene for transportsektoren er en del af EU’s overordnede målsætning om at mindske drivhusgasemissionerne med 80-95 % inden 2050.
Infographic Temperaturinversion fastholder forureningen i jordhøjde — 08/09 2016
Sandsynligheden for forureningshændelser øges under betingelser med temperaturinversion. I perioder med langvarigt højtryk i vintermånederne vil solens stråling nå ned til jorden og opvarmer den. Om natten taber jorden hurtigt varme på grund af det manglende skydække, og den luft, der er i kontakt med jorden, bliver koldere. Den varmere luft stiger til vejrs og virker som et låg, der fastholder den koldere luft nærmest mod jorden. Forureningen, herunder forureningen fra vejtrafikken, fastholdes ligeledes, sådan at luftlaget nærmest jorden bliver stadig mere forurenet. Dette fortsætter, indtil de fremherskende vejrforhold ændrer sig.

Permalinks

Handlinger