další
předchozí
položky

Životní prostředí a zdraví

Stránka Poslední změna 08.09.2016
This page was archived on 08.09.2016 with reason: Content is outdated
Čisté životní prostředí je základem lidského zdraví a dobrých životních podmínek. Vzájemné působení životního prostředí a zdraví člověka je však nanejvýš složité a jen obtížně posuzovatelné. Proto je velmi užitečné používat zásadu předběžné opatrnosti. Nejznámější jsou dopady na lidské zdraví, které souvisejí se znečištěním vnějšího ovzduší, nekvalitní vodou a nedostatečnou hygienou. Méně už se ví o zdravotních důsledcích nebezpečných chemických látek. Novým ekologickým problémem s dopadem na lidské zdraví se stává hluk. Vliv na lidský organismus může mít také změna klimatu, ubývání stratosférického ozonu, ztráta biologické rozmanitosti a znehodnocování půdy.

V Evropě se hlavní zdravotní problémy související se životním prostředím vztahují ke znečištění vnějšího a vnitřního ovzduší, nízké kvalitě vody, nedostatečné hygieně a nebezpečným chemikáliím. Ke zdravotním důsledkům, které z toho vyplývají, patří respirační a kardiovaskulární onemocnění, zhoubné nádory, astma a alergie, jakož i poruchy reprodukce a nervového vývoje.

Hlavními hrozbami pro lidské zdraví vyplývajícími ze znečištění ovzduší jsou jemné částice a přízemní ozon. V rámci programu EU Čistý vzduch pro Evropu (CAFE) bylo odhadnuto, že vinou expozice jemným částicím (PM2,5) za rok předčasně umírá celkem 348 000 lidí. Při dané úrovni expozice se průměrná očekávaná délka života snižuje přibližně o rok.

zelené knize EU o expozici hluku se konstatuje, že asi 20 % obyvatel EU je vystaveno úrovním hluku, které zdravotničtí odborníci považují za nepřijatelné, tj. které mohou lidi obtěžovat, narušovat jim spánek a vést k nepříznivým účinkům na zdraví.

Jednou z hlavních příčin expozice lidí znečištěnému ovzduší a hluku je zejména v městských oblastech doprava.

Mnohem méně je známo o zdravotních důsledcích chemických látek. Rostoucí obavy vzbuzují účinky expozice nízkým koncentracím kombinace chemikálií po dlouhá období v průběhu našeho života, a zvláště během raného dětství a těhotenství.

Perzistentní chemické látky s dlouhodobými účinky, jako jsou polychlorované bifenyly (PCB) a chlorfluoruhlovodíky (CFC), a látky používané v materiálech s dlouhou životností, například stavebních materiálech, mohou představovat riziko i poté, co byla jejich výroba ukončena.

Mnohé znečišťující látky se známými účinky na lidské zdraví se postupně stávají předmětem regulace. Objevují se však nové problémy, u nichž zatím nejsou dostatečně známy ekologické cesty ani účinky na zdraví. K nim patří elektromagnetická pole (EMF), léčivé přípravky v životním prostředí a některá infekční onemocnění (na jejichž šíření může mít vliv změna klimatu). Aby se zkrátila doba mezi zjištěním možného nebezpečí a přijetím opatření nebo provedením zásahu, je třeba podporovat vznik systémů „včasného varování“.

Lidské zdraví bylo vždy ohrožováno přírodními nebezpečími, jako jsou bouře, povodně, požáry, sesuvy půdy a sucha. Důsledky takovýchto událostí jsou zhoršovány nedostatečnou připraveností a lidskou činností, která vede například k odlesňování, změně klimatu a ubývání biologické rozmanitosti.

Permalinks

Akce dokumentů