следващ
предишен
елементи

Дейности на ЕАОС

Страница Последна промяна 05-09-2018
1 min read
This page was archived on 05-09-2018 with reason: No more updates will be done
Работата на ЕАОС относно данните за биоразнообразието, показателите и оценките, поставя акцент на мерките за опазването (например защитени зони или защита на видове) и включването на проблемите на биоразнообразието в отделните сектори, като лесовъдство, селско стопанство и рибарство. Ключовите дейности обхващат също и процеса по „Разработка на съвременни европейски показатели за биоразнообразие за 2010 г.“ и управлението на Клиринговата къща на Европейската общност по биоразнообразие (линк). ЕАОС е определена да бъде специалният европейски център за данни относно биоразнообразието.

Вгледайте се много внимателно в природата и ще разберете всичко по-добре.

Алберт Айнщайн

Данни

През следващите няколко години ЕАОС ще стане Европейският център за данни относно биоразнообразието, като ще съхранява и поддържа набори от данни на ЕАОС, свързани към допълнителни набори от данни, собственост на други, ще разработва групи от показатели за биоразнообразие и ще осигурява достъп до данните за биоразнообразието в Европа като цяло.

Проектът „Разработка на съвременни европейски показатели за биоразнообразие за 2010 г.“ ( SEBI 2010) цели да съдейства за наблюдението на напредъка по пътя къмцелта за 2010 г. SEBI 2010 обединява национални, регионални и световни показатели и се грижи за осигуряването на потоците от данни за изготвянето на показателите.

ЕАОС също така редовно актуализира ключовите показатели за биоразнообразие съгласно своя основен набор от показатели.

Базата данни EUNIS предоставя достъп довидове, типове местообитания и обекти в Европа.

Оценки

При наличието на потоци от данни, все по-голям акцент ще бъде пада върху изработването на интегрирани оценки за това как работят политиките за биоразнообразието, как други политики въздействат на биоразнообразието и какви промени на политиките са необходими. Последните оценки могат да се видят в Доклада на ЕАОС за състоянието и прогноза от 2005 г., и нейната четвърта общоевропейска оценка.

Главните предстоящи оценки са:

  • Оценка на напредъка към европейската цел за биоразнообразието за 2010 г., базираща се на конкретни показатели за биоразнообразие, планирана за 2008 г.
  • Оценка на екосистемите в Европа, която трябва да завърши през 2012 .

Конкретни проекти от плана за управление на ЕАОС обхващат оценките на:

  • мрежата Натура 2000;
  • обработваемата земя и селските райони;
  • обработваема земя от висока важност за природата;
  • горски екисистеми и
  • икономическа оценка на ползите от управлението на природата.

В подкрепа на Конвенцията на ООН за биоразнообразието, ЕАОС също така управлява Клиринговата къща на Европейската общност по биоразнообразие (CHM). CHM насърчава техническото сътрудничество и трансфера на технологии в рамките на Европейския съюз и неговите държави-членки, в рамките на общоевропейския регион и останалата част на света.

Групата по биоразнообразие и екосистеми към ЕАОС ръководи работата на агенцията в тази област. Групата работи в тясно сътрудничество сЕвропейския тематичен център „Биоразнообразие“ (ЕТС/BD) и със системата на ЕАОС в отделните страни (Eionet).

Permalinks

Geographic coverage

Действия към документ