следващ
предишен
елементи

Услуга за търсене на екологични термини (ETDS)

Смяна на език
Promotion
This page was archived on 08-12-2015 with reason: Content is outdated
ETDS съдържа около 10 000 термина на английски език с определения и източници на определения, акроними, синоними и възможност за „търсене в реално време“ за откриване на връзки към публикации, данни и мултимедийни материали, публикувани от ЕАОС. Повечето термини имат превод на 24 езика.

Permalinks

Действия към документ