следващ
предишен
елементи

Press Release

Европа усеща горещината след като промяната на климата зае водещо място в списъка на предизвикателствата в областта на околната среда

Смяна на език
Press Release Публикуван 26-07-2006 Последна промяна 28-06-2016
Отговорните за политическите решения институции и лица, деловите среди и отделните граждани трябва сега да предприемат действия по редица въпроси в областта на околната среда или да платят по-късно висока цена

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ - Брюксел, 29 ноември 2005 година

Европа усеща горещината след като промяната на климата зае водещо място в списъка на предизвикателствата в областта на околната средаОтговорните за политическите решения институции и лица, деловите среди и отделните граждани трябва сега да предприемат действия по редица въпроси в областта на околната среда или да платят по-късно висока цена

Четирите регистрирани като най-горещи години бяха 1998, 2002, 2003 и 2004. Само през лятото на 2003 г. се стопиха десет процента от алпийските ледници. При сегашната скорост на топене три четвърти от ледниците на Швейцария ще се стопят до 2050 година. Промяна в климата от този мащаб не е наблюдавана в Европа от 5 000 години, твърди нов доклад на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) със седалище в Копенхаген.

Докладът 'Европейската околна среда - състояние и перспективи 2005' представлява оценка, включваща 31 страни за период от пет години с обзор на състоянието на околната среда в Европа, като посочва предизвикателствата, едно от които е промяната на климата. Други области, които предизвикват загриженост са биоразнообразието, морските екосистеми, земята и водните ресурси, замърсяването на атмосферния въздух и здравето. За първи път докладът съдържа анализ за всяка страна и показатели за изпълнението на целите и сравнения за всичките участващи страни - 25-те страни членки на ЕС, България, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Румъния, Турция и Швейцария.

Според доклада през 20 век средната температура в Европа се е покачила с 0.95 градуса по Целзий. Това е с 35 % повече от глобалното средно затопляне от 0.7 градуса и температурите ще продължат да се повишават. ЕС осъзна това и определи целева норма, с която се ограничава глобалното затопляне до 2 градуса над пред-индустриалните равнища.

'Без ефективни действия в продължение на няколко десетилетия, глобалното затопляне ще доведе до стопяване на ледената покривка на север и разрастване на пустините от юг. Населението на континента може да се съсредоточи в средата. Дори ако ограничим глобалното затоляне до заплануваната от ЕС от 2 градуса, ние ще трябва да живеем в атмосферни условия, при които човешки същества не са живели никога преди. Необходимо е да се постигнат по-големи намаления на емисиите' споделя Jacqueline McGlade, изпълнителен директор на ЕАОС.

Досегашното законодателство на ЕС в областта на околната среда има ефект, е упоменато в доклада. Ние почистихме водите и атмосферния въздух, постепенно изведохме от употреба някои вещества, разрушаващи озоновия слой и увеличихме двойно обема на преработените отпадъци. Освен това сега колите ни по-малко замърсяват околната среда; без чувствителните подобрения, осигурени от каталитичните преобразуватели през изминалите двайсет години, стойностите на някои емисии щяха да са десет пъти по-високи от равнищата, които имат сега. И все пак бяха необходими десет дод вайсет години, за да могат тези действия да доведат до някакви резултати, се казва в доклада.

Тези примери за постигнати успехи в областта на околната среда сега се засенчват от промените в личните потребителски модели. Европейците днес живеят по-дълго и все повече от нас живеят самостоятелно, което изисква повече жилищна площ. Между 1990 г. и 2000 г. са застроени над 800 000 хектара земята в Европа. Това се равнява на площ, която е три пъти по-голяма от територията на Люксембург. Ако тази тенденция се запази, само за един век нашите градски зони ще се удвоят. Управлението на разрастването на градските зони е от голямо значение, ако държим да съхраним природните си ресурси, се казва в доклада.

Ние пътуваме все по-далече и по-често и черпим от природните ресурси на планетата два пъти повече от средното за света. Транспортът е най-бързо растящият източник на емисии на парникови газове и ще остане такъв в обозримо бъдеще. Например в периода от днес до 2030 година се очаква пътуванията по въздух да се удвоят. В резултат на това ние ще оставим ярък отпечатък извън очертанията на Европа, като изчерпваме природните ресурси и увреждаме околната среда в световен мащаб.

Проучванията на общественото мнение от Евробарометър показват, че над 70 процента от европейците желаят отговорните за вземане на решения институции и лица да отдават еднакво значение на екологичната, икономическата и социалната политика. За да се съобразят с това мнение, политиците трябва да работят заедно на европейско, национално и местно равнище, се подчертава в доклада. Те трябва да обвържат аспектите на околната среда със сектори като транспорт, селско стопанство и енергетика и да определят рамката, в чиито граници отделните граждани и деловите среди да могат да предприемат различни действия.

'Политиците трябва да проявяват далновидност. Необходимо е постепенно да се премине от облагане на трудовите доходи и инвестициите, към данъци за замърсяване на околната среда и неефективно използване на суровини и земя. Необходими са също реформи в начина, по който се предоставят субсидии за транспорта, жилищното строителство, енергетиката и селското стопанство. Необходимо е субсидиите да насърчават устойчивите практики и ефективните технологии', казва професор McGlade.

'Подобни реформи, съпътствани от необходимите стимули, ще доведат до повече инвестиции, иновации и конкуренция. Ние вече сме свидетели как това се реализира на практика в някои страни и сектори. В резултат от високите налози върху бензина в Европа и строго регламентираните стандарти, колите са почти двойно по-ефективни по отношение на консумацията на гориво от тези по пътищата на Америка през последните десетилетия. Ние бяхме свидетели на цената, която се заплаща за бездействието що се отнася до човешкия живот и нашата околна среда, като примерите, които могат да се посочат тук са рязкото намаляване на запасите от риба, употребата на азбест в строителството, киселинните дъждове и оловото в бензина. Струва си да действаме сега, за да подсигурим бъдещето си', казва професор McGlade.

Бележки за редактора:

Няколко думи за Европейската агенция по околната среда (ЕАОС): Нейното седалище е в Копенхаген. Стремежът на агенцията е да спомага за постигането на значимо и измеримо подобрение на състоянието на околната среда в Европа посредством предоставянето на навременна, целенасочена, актуална и надеждна информация на политиците и на обществеността.

Част от задълженията на ЕАОС са да предоставя на всеки пет години обширен преглед за състоянието на европейската околна среда. Докладът 'Европейската околна среда - състояние и перспективи 2005' включва:

 • 'Европейската околна среда - състояние и перспективи 2005' с отделни раздели:
  • Околна среда и качество на живот
  • Земя
  • Промяна на климата
  • Качество на атмосферния въздух и здраве
  • Ресурси от прясна вода
  • Морета и брегови ивици
  • Почви
  • Биоразнообразие
  • Околна среда и сектори на икономиката
  • Перспективи
 • Основен пакет от показатели, представляващи малко на брой стабилни показатели, които могат да бъдат използвани за измерване на ефективността на политиките, като например напредъка по посока достигане на заплануваните цели от Киото. Един пример за подобен основен показател са емисиите на парникови газове. Показателите дават навременна и актуална информация за тенденциите и промените, които настъпват в околната среда.
 • Анализ на отделните страни на базата на девет от основните показатели. Анализът прави сравнение на изпълнението в "картата за отбелязване на резултатите на страната" и е подкрепен с информация, предоставена от самите страни.

  Анализите за страните са изготвени в партньорство между страните и ЕАОС, за да се осигури допълнителна гледна точка на анализите в картата за отбелязване на резултатите. Изборът на показателите, включени в тази карта, е отговорност на ЕАОС и не отразява непременно приоритетите на страните. За по-задълбочено разбиране на проблемите на равнището на отделните страни, някои от посочените тук стойности са взети от национални източници и поради тази причина не винаги са напълно сравними с данните от Европейската статистическа служба Eurostat, от Европейската агенция по околната среда ЕАОС или други международни организации. Отговорност за крайния резултат носи ЕАОС.
 • Можете да се запознаете с характеристиките на вашата страна като потърсите информацията за нея в част С на доклада.
 • Страни, разгледани в доклада: 25-те държави-членки на ЕС (Австрия, Белгия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство), както и България, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Румъния и Турция.


Връзки с Интернет страници


Можете да намерите доклада на адрес:
http://reports.eea.europa.eu/state_of_environment_report_2005_1/

Кратко изложение:
http://reports.eea.europa.eu/state_of_environment_report_2005_1/en/soer_files/BG-summary.pdf

Състояние за страната:
http://reports.eea.europa.eu/state_of_environment_report_2005_1/en/soer_files/BG-countryprofile.pdf

Карта за отбелязване на резултатите:
http://reports.eea.europa.eu/state_of_environment_report_2005_1/en/soer_files/BG-scorecard.pdf


За контакти

За въпроси на медиите се обръщайте към:

Brendan Killeen
Служител за връзки с медиите
Комуникации и корпоративна дейност
тел: +45 33 36 72 69
мобилен: +45 23 68 36 71

Teresa Ruch Olsen
Служител за връзки с медиите
Комуникации и корпоративна дейност
тел: +45 33 36 71 59
мобилен: +45 23 68 36 69

Marion Hannerup
Началник на Комуникации и корпоративна дейност
тел: +45 33 36 71 60
мобилен: +45 51 33 22 43

For public enquiries

EEA Information Centre

Enquiry form (English)


Permalinks

Действия към документ