следващ
предишен
елементи

Press Release

Пеперуди или бизнес – Европа може да има и двете!

Смяна на език
Press Release Публикуван 18-11-2010 Последна промяна 16-12-2016
Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) публикува днес четвъртия си доклад за състоянието и перспективите пред околната среда в Европа – SOER 2010 – изчерпателна оценка на това как и защо се променя околната среда в Европа и какво правим в тази насока. SOER 2010 стига до заключението, че изцяло интегрираният подход за превръщането на Европа в ефективно използваща ресурсите зелена икономика може не само да доведе до здравословна околна среда, но и да подобри благосъстоянието и социалното сплотяване.

Не съществуват бързи решения, но регулаторните органи, компаниите и гражданите трябва да работят заедно и да намират иновативни начини за по-ефективно използване на ресурсите. Семената за бъдещите действия са налице: задачата пред нас е да им помогнем да хванат корени и да разцъфтят.

професор Жаклин Макглейд, изпълнителен директор на ЕАОС

В новата оценка на ЕАОС се посочва, че се увеличава глобалното търсене на природни ресурси за изхранване, дрехи, подслон и транспорт за хората. Тези нарастващи изисквания към природния капитал оказват все по-голям натиск върху екосистемите, икономиката и социалното сплотяване в Европа и извън нея. Въпреки това SOER 2010 потвърждава, че добре изготвените политики в областта на околната продължават да подобряват околната среда в Европа, без да оказват отрицателно влияние върху потенциала за растеж на Европа.

„Консумираме повече природни ресурси, отколкото позволява екологичното равновесие. Това важи както за Европа, така и за планетата като цяло. Изменението на климата е най-видимият знак на нарушаването на равновесието до момента, но редица глобални тенденции подсказват за по-големи системни рискове за екосистемите в бъдеще. Характерът на настоящата финансова криза би трябвало да ни даде време за размисъл”, заявява професор Жаклин Макглейд, изпълнителен директор на ЕАОС.

За пълното преминаване към зелена икономика, използваща ефективно ресурсите, е необходимо всички ресурси на околната среда – биологично разнообразие, земя, въглерод, реки, морета и въздуха, който дишаме – да се вземат предвид при решенията в производството, потреблението и световната търговия.

 

„Не съществуват бързи решения, но регулаторните органи, компаниите и гражданите трябва да работят заедно и да намират иновативни начини за по-ефективно използване на ресурсите. Семената за бъдещите действия са налице: задачата пред нас е да им помогнем да хванат корени и да разцъфтят”, заключава Макглейд.

 

SOER 2010 също така подчертава по-задълбоченото разбиране за взаимодействията между изменението на климата, биологичното разнообразие, използването на ресурсите и здравето на хората – и как инструменти като териториално устройство, екологична данъчна реформа, предотвратяване на замърсяването, предпазни мерки и отчитане на ресурсите могат да са в основата на подход за тяхното управление въз основа на природния капитал.

 

Ключови констатации и препоръки

  • Изменение на климата: Европейският съюз е постигнал напредък по отношение на намаляване на емисиите и разрастване на енергетиката от възобновяеми енергийни източници. През 2009 г. емисиите в ЕС-27 са били 17 % под нивото от 1990 г. и следователно близо до целта на блока за намаляване на емисиите с 20 % до 2020 г. Обаче в не всички браншове тенденциите са положителни. Между 1990 г. и 2008 г. емисиите от транспорта в ЕС-27 са се повишили с 24%.
  • Адаптиране към изменението на климата: Дори и Европа да изпълни целите за намаляване на емисиите и световните лидери да постигнат споразумение за решителни мерки по време на преговорите в областта на климата, които в момента се провеждат в Канкун, Мексико, Европа все пак ще трябва да се приспособи към настоящите и бъдещи въздействия от изменението на климата. Целесъобразното управление на природния капитал може да помогне за справянето с тези предизвикателства.
  • Биологичното разнообразие, екосистемите и здравето на хората: Мрежата от защитени зони „Натура 2000”, която обхваща около 18 % от територията на ЕС, спомогна за опазването на застрашени видове и запазването на зелени пространства за отдих. Законодателството в областта на качеството на въздуха и водата намали натиска върху биологичното разнообразие и хората. От друга страна интензивното земеползване, загубата на местообитания и прекомерният улов на риба не позволиха на ЕС да изпълни целта си за спиране на загубата на биологично разнообразие до 2010 г.
  • Интегрирани решения с глобална перспектива: Чрез показване на многото взаимодействия между различните екологични и други предизвикателства, SOER 2010 ни насърчава да увеличим интегрираните действия в различните области на политиката за справяне с тези предизвикателства, така че да осигурим по-бързи подобрения и да се увеличат максимално взаимните ползи (например смекчаване на изменението на климата и в същото време подобряване на качеството на въздуха).
  • Ефективност на ресурсите: Сигурността на храната, енергията и водата са ключови фактори за земеползването, тъй като често се увеличават противоречащите си търсения (например на храна, фураж и гориво). Отчитането и ценообразуването, които изцяло взимат предвид въздействието от използването на ресурсите, са от основно значение за насочването на бизнеса и потребителите към повишена ефективност на ресурсите.
  • Ангажираност на гражданите: Политиката сама не може да спре или обърне екологичните тенденции. Необходимо е да повишим броя на гражданите, решени да намалят своето въздействие върху околната среда, чрез ангажирането им в събирането на данни и чрез социалните медии.

 

 

Бележки за редактора

 

SOER е емблематичен доклад на ЕАОС, публикуван на всеки пет години, чиято цел е осигуряването на информация за състоянието, тенденциите и перспективите пред околната среда в Европа, включително и причините, въздействията и потенциалните реакции. SOER2010 се състои от четири ключови елемента: (i) тематични оценки на ключови проблеми за околната среда (изменение на климата, биологично разнообразие, земеползване, замърсяване на въздуха, морска околна среда, потребление и др.), като всеки е придружен от съответните факти и тенденции; (ii) оценка на глобалните мащабни тенденции, свързани с околната среда в Европа; (iii) оценки по държави и (iv) интегриран синтезиран доклад.

 

Всички оценки на SOER са достъпни онлайн на www.eea.europa.eu/soer.


Относно Европейската агенция за околна среда (ЕАОС)

Седалището на ЕАОС е в Копенхаген. Агенцията има за цел да спомага за постигането на значимо и измеримо подобрение на състоянието на околната среда в Европа, като предоставя на политиците и на обществеността навременна, целенасочена, уместна и надеждна информация. Шестте страни от Западните Балкани са сътрудничещи страни: Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Бивша югославска република Македония, Черна гора и Сърбия.

Държави, членуващи в ЕАОС: Австрия, Белгия, България, Кипър, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Испания, Словакия, Словения, Швеция, Швейцария, Турция и Обединеното кралство.

 

Информация за контакти

За запитвания от медии:

 

г-жа Gülçin Karadeniz,

служител за връзки с медиите

Тел.: +45 3336 7172

Мобилен тел.: +45 2368 3653 

gulcin.karadeniz@eea.europa.eu

г-жа Iben Stanhardt

служител за връзки с медиите

Tел.: +45 3336 7168
мобилен тел.: +45 2336 1381

Iben.stanhardt@eea.europa.eu

 

 

Permalinks

Действия към документ