Насадете растения с добавъчни корени, за да предотвратите ерозията на почвата.

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Например лавандулата има дълбоки корени, които образуват гъста мрежа, укрепваща почвата.
Действия към документ