Не поставяйте хладилника или фризера близо до топлинен източник

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This content has been archived on 21-04-2015, reason: Content not regularly updated
като печка или радиатор, или дори до южен прозорец, тъй като това ще увеличи консумацията на електроенергия.
Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Denmark
Телефон: +45 3336 7100