Не поставяйте хладилника или фризера близо до топлинен източник

Смяна на език
Eco-Tip изтекло
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
като печка или радиатор, или дори до южен прозорец, тъй като това ще увеличи консумацията на електроенергия.
Действия към документ