следващ
предишен
елементи

Брифинг

Сигнали на ЕАОС за 2023 г. — Здраве и околна среда в Европа

Смяна на език
Брифинг Публикуван 29-10-2023 Последна промяна 16-11-2023
1 min read
Photo: © Esther Castillo, Well with Nature /EEA
В няколко оценки на ЕАОС се очертава много ясно връзката между околната среда и благосъстоянието. Въпреки напредъка през последните десетилетия, замърсяването и другите екологични рискове продължават да вредят на здравето на хората в Европа, докато подобряването на състоянието на околната среда и смекчаването на изменението на климата могат да донесат както преки, така и косвени ползи за всички в Европа.

В доклада „Сигнали на ЕАОС за 2023 г.“ се прави обхватен преглед на връзките между здравето и околната среда в Европа. В него са включени статии, в които се разглеждат качеството на въздуха, шумовото замърсяване, водите, изменението на климата и химикалите, както и събеседвания с експерти по темите за повишаването на безопасността на химикалите и за Европейския атлас за околната среда и здравето. "Както в случая на здравето на екосистемите, така и при здравето на хората предотвратяването на щетите е много по-евтино и много по-ефективно, отколкото преодоляването на последиците. Това е просто една добра инвестиция за бъдещето.
"

 Leena Ylä-Mononen
Изпълнителен директор на ЕАОС 

Прочетете уводната статия 

 

 

 

Докладите „Сигнали на ЕАОС“ са ежегодни, лесни за четене публикации, които се състоят от поредици от кратки статии, в които се разглеждат ключови въпроси във връзка с околната среда и климата. В последните доклади „Сигнали на ЕАОС“ са разгледани следните теми: енергия (2022 г.), природа (2021 г.), нулево замърсяване (2020 г.), почва (2019 г.) и вода (2018 г.).

 


Помогнете ни да подобрим сигналите на ЕАОС: 3 минути въпросник за отзиви

© Cover image source:  Esther Castillo, Well with Nature /EEA

Identifiers

EEA Web report no. 02/2022
Title: EEA Signals 2023: Health and environment in Europe
HTML - TH-AP-23-001-EN-Q - ISBN 978-92-9480-579-9 - ISSN 2443-7662 - doi: 10.2800/567440
Disclaimer

The country assessments are the sole responsibility of the EEA member and cooperating countries supported by the EEA through guidance, translation and editing.