nästa
föregående
poster
Note: new versions of the publication are available!

Dobris-utvärderingen - En översikt

Sammanhanget

Sida Senast ändrad 2016-04-19
2 min read

SAMMANHANGET

1. Rapportering om miljön i Europa

Detta kapitel innehåller en förklaring av hur rapporten har utvecklats och lagts upp samt av vilken funktion den fyller. Omfattningen, avgränsningar, informationsurval och bedömningsmetoder presenteras och diskuteras. Rapportmodellen (se bilden) visar rapportens analytiska struktur och specificerar sambandet mellan miljöbedömning och utarbetande och genomförande av miljöpolitiken.

Rapportens analytiska modell och modellens förhållande till fastställandet och genomförandet av politik. Enkelt uttryckt kan man säga att mänsklig verksamhet belastar miljön och ger därmed upphov till miljöproblem.

2. Miljöförändringar och mänsklig utveckling

Under denna rubrik presenteras det övergripande sammanhanget för utvärderingen av miljön i Europa, där människors verksamhet nu leder till förändringar av den globala miljön i större omfattning än någonsin. Växelverkan mellan miljö och utveckling undersöks i förhållande till människans ingripande i biogeokemiska cykler. Om man vill förstå hur människan belastar miljön, måste man beakta demografisk och ekonomisk tillväxt, och viktiga begrepp för problemanalysen är hållbarhet och belastningskapacitet. Europa spelar ofta en oproportionerligt stor roll i fråga om miljöförändringar.

Under de senaste 100 åren har jordens befolkning tredubblats, världsekonomin blivit 20 gånger större, användningen av fossila bränslen ökat 30 gånger och industrins utbredning 50 gånger.

Sedan 1700-talet har 6 miljoner km5 av världens skogar avverkats, ett område större än Europa.

Globalt omsätts lika mycket svavel och kväve genom mänsklig verksamhet som genom naturfenomen.

3. Europa: kontinenten

Europa är den näst minsta kontinenten och utgör drygt 7 % av jordens landyta. Kontinenten omges av nio världshav, inbegripet världens två största innanhav, Kaspiska havet och Svarta havet. Till Europa räknas 46 stater, av vilka 19 ingår i EU eller EFTA, 21 hör till Central- och Östeuropa eller sydöstra Europa, fyra är små kontinentalstater och två små öterritorier. Kontinenten sträcker sig över tre klimatzoner: den polara, den tempererade och den subtropiska. I detta kapitel diskuteras dessa faktorer samt de geologiska och biogeografiska faktorer som ger kontinenten dess mönster av jordar och växtliv. Kapitlet avslutas med en sammanfattning om markanvändningen i Europa.

Andelen mark som används till jordbruk i Europa varierar mellan mindre än 10 % i Finland, Sverige och Norge till mer än 70 % i Ungern, Irland, Ukraina och Storbritannien.

Den skogbeklädda ytan varierar mellan 6 % i Irland och 66 % i Finland.

Varje årtionde går 2 % av jordbruksmarkerna förlorade p.g.a. urbaniseringen.

Europa är mellan två och tre gånger mer tättbefolkat än USA och Afrika, men endast hälften så tättbefolkat som Asien.

   
 

Permalinks

Dokumentåtgärder