nästa
föregående
poster
Note: new versions of the publication are available!

Dobris-utvärderingen - En översikt

Inledning

Sida Senast ändrad 2016-04-19
3 min read

Länderna i Europa:

Albanien
Andorra
Belgien
Bosnien-Hercegovina
Bulgarien
Cypern
Danmark

Estland
Finland
Frankrike
Grekland
Irland
Island
Italien
Kazachstan (delvis)
Kroatien
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Makedonien
Malta
Moldavien
Monaco
Nederländerna
Norge
Polen
Portugal
Rumänien
Ryska federationen (delvis)
San Marino
Schweiz
Serbien-Montenegro
Slovakien
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tjeckien
Turkiet (delvis)
Tyskland
Ukraina
Ungern
Vatikanstaten
Vitryssland
Österrike

INLEDNING

Denna broschyr sammanfattar en omfattande rapport om den europeiska miljön som har utarbetats av EG:s insatsgrupp för Europeiska miljöbyrån i samarbete med UNECE, UNEP, OECD, Europarådet, WHO, IUCN och Eurostat, tillsammans med de enskilda länderna i Europa. Rapporten heter Miljön i Europa: Dobríš-utvärderingen, och täcker miljöns tillstånd i ett Europa bestående av nästan 50 stater.

Rapporten riktar sig till alla som har ett yrkesmässigt miljöintresse, men även till den intresserade allmänheten. Det är meningen att den skall utgöra en objektiv bas för planerare och utvecklare som svarar för uppläggningen av politiken och program inom miljöområdet och särskilda områden. Rapporten skall också utgöra allmän information och öka allmänhetens medvetenhet om de miljöproblem som Europa står inför idag.

Denna översikt har tagits fram för att göra rapporten mer lättillgänglig, och den presenterar några av de huvudsakliga rönen och resultaten.

Bakgrund till rapporten

Förenta Nationernas konferens om miljö och utveckling (UNCED) i juni 1992 betonade att alla länder gemensamt måste ta ansvar för miljövården för att hållbar utveckling skall uppnås. UNCED:s åtgärdsplan 'Agenda 21' innehåller riktlinjer för de åtgärder som behövs för att stoppa miljöförstörelsen, vända den negativa trenden och åstadkomma hållbar utveckling i samtliga länder.

Dessa frågor har också varit föremål för ett antal europeiska initiativ. Ministerkonferensen i Bergen (maj 1990) om hållbar utveckling i Central- och Östeuropa betonade behovet av förbättrad rapportering om miljöns tillstånd. Till följd av förändringarna i Central- och Östeuropa hölls ett gemensamt miljöministermöte med ministrar från denna region, EU och EFTA i Dublin i juni 1990. Mötet gav upphov till idén om regelbundna europeiska ministerkonferenser om miljöfrågor. Den första av dessa alleuropeiska konferenser hölls i slottet Dobríš i f.d. Tjeckoslovakien i juni 1991. Det var på den konferensen som den aktuella rapporten om den europeiska miljöns tillstånd efterlystes. Den andra konferensen hölls i Luzern 1993 och den tredje är planerad att hållas i Sofia 1995. Syftet med den tredje konferensen är att anta ett miljöprogram för Europa med utgångspunkt i rapporten.

Rapportens utformning

Rapporten består av flera delar. Del I beskriver sammanhanget och rapporteringsteknikerna. Del II bedömer miljöns tillstånd inom åtta separata områden. Del III undersöker vad som belastar miljön och del IV beskriver orsakerna till dessa belastningar - mänsklig verksamhet - inom åtta olika områden. I del V sammanfattas tolv centrala miljöproblem i Europa. I den avslutande delen, del VI, drar man slutsatser om det mest framträdande i rapporten och sammanfattar de väsentliga resultaten, reaktionerna och politiska möjligheterna, och styrkorna och svagheterna när det gäller information. Eurostat ger ut ett separat statistiskt kompendium till rapporten.

   
 

Permalinks

Dokumentåtgärder