ďalej
späť
body

Informácie o odpade a materiálových zdrojoch

Stránka Posledná zmena 03. 06. 2016
Európske hospodárstvo je založené na vysokej úrovni spotreby zdrojov. K nimi patria nerastné suroviny (napríklad kovy, stavebné suroviny alebo drevo), energia a pôda. Hlavnou hnacou silou spotreby zdrojov v Európe je hospodársky rast, technologický vývoj a meniace sa spotrebné a výrobné modely. Približne jedna tretina využívaných zdrojov sa mení na odpad a emisie. Každý rok sa v členských krajinách agentúry EEA vyprodukujú približne štyri tony odpadu na obyvateľa. Každý európsky občan vyhodí priemerne 520 kg domáceho odpadu ročne a tento údaj sa bude zvyšovať.

V krajinách EÚ 15 sa v posledných dvoch desaťročiach zmenilo používanie materiálov, ktoré zostáva na úrovni 15 až 16 ton na obyvateľa ročne. Tento údaj sa však v jednotlivých krajinách výrazne líši, a to od 12 ton na obyvateľa v Taliansku do 38 ton na obyvateľa vo Fínsku. Najväčší podiel majú stavebné materiály, za nimi nasledujú fosílne palivá a biomasa. Účinnosť využívania zdrojov je niekoľkokrát vyššia v krajinách EÚ 15 než v nových členských štátoch EÚ alebo krajinách juhovýchodnej Európy. Odhady na rok 2020 uvádzajú, že využívanie zdrojov v EÚ bude naďalej stúpať.

Využívanie zdrojov rastie aj v iných regiónoch sveta. Čiastočne je to spôsobené rastúcou spotrebou tovarov a služieb v Európe, ktorá je často založená na ťažbe zdrojov v iných regiónoch.

Cieľom EÚ je zvýšiť účinnosť zdrojov na zníženie celkovej spotreby neobnoviteľných prírodných zdrojov a súvisiacich vplyvov využívania nerastných surovín na životné prostredie, čiže používať obnoviteľné prírodné zdroje v miere, ktorá neprekračuje ich kapacitu regenerácie. (Obnovená stratégia trvalo udržateľného rozvoja EÚ, 2006).

Vysoká spotreba zdrojov v Európe spôsobuje tlak na životné prostredie v Európe aj v iných regiónoch sveta. K tomuto tlaku patria úbytok neobnoviteľných zdrojov, intenzívne využívanie obnoviteľných zdrojov, doprava, vysoké emisie vo vode, ovzduší a pôde z banských činností, ako aj výroba, spotreba a vznik odpadu. Všeobecne sa prijíma, že existujú fyzické obmedzenia ďalšieho rastu využívania zdrojov. Bývanie, potraviny a mobilita zodpovedajú za najväčší podiel využívania zdrojov a tlaky na životné prostredie.

Likvidácia odpadu má potenciál zapríčiňovať množstvo vplyvov na zdravie a životné prostredie vrátane emisií do ovzdušia, povrchových vôd a podzemných vôd, v závislosti od spôsobu vykonávania. Odpad tiež predstavuje úbytok prírodných zdrojov (napríklad kovov alebo iných recyklovateľných materiálov, ktoré obsahuje, alebo svojho potenciálu ako energetického zdroja). Správne odpadové hospodárstvo preto dokáže ochrániť verejné zdravie a kvalitu životného prostredia, ako aj podporiť zachovanie prírodných zdrojov.

Najväčšie množstvo odpadu vzniká v Európe zo stavebných a demolačných činností, ako aj z výrobných činností. Väčšina komunálneho odpadu EÚ sa stále posiela na skládky (45 %). Stále viac komunálneho odpadu sa však recykluje alebo kompostuje (37 %) alebo spaľuje, čím sa obnovuje energia (18 %).

 

Permalinks

Akcie dokumentu