ďalej
späť
body

Zmierňovanie dopadov zmeny klímy

Európa je najrýchlejšie sa otepľujúcim kontinentom na svete a klimatické riziká ohrozujú jej energetickú a potravinovú bezpečnosť, ekosystémy, infraštruktúru, vodné zdroje, finančnú stabilitu a zdravie ľudí. Podľa dnes zverejneného hodnotenia Európskej environmentálnej agentúry (EEA) mnohé z týchto rizík už dosiahli kritickú úroveň a bez okamžitýcha ráznych opatrení by sa mohli stať katastrofickými.

V EÚ narastajú protichodné požiadavky na využívanie biomasy, ktorá sa využíva na bioprodukty v odvetviach, ako je stavebníctvo, energetika, doprava, nábytkársky a textilný priemysel, ale aj na ochranu prírody a sekvestráciu uhlíka. V dnes uverejnenej správe Európskej environmentálnej agentúry (EEA) sa zdôrazňuje naliehavá potreba uprednostniť využívanie biomasy vzhľadom na rôzne úlohy, ktoré sa v súvislosti s biomasou predpokladajú v Európskej zelenej dohode, a vzhľadom na potenciálny nedostatok dodávok biomasy v budúcnosti.

Podľa odhadov v najnovšej správe Európskej environmentálnej agentúry (EEA) s názvom Trendy a prognózy, ktorá bola dnes uverejnená, emisie skleníkových plynov v uplynulom roku v celej Európskej únii klesli o dve percentá v porovnaní s úrovňou v roku 2021. Napriek pozitívnemu trendu v oblasti znižovania emisií, energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti sa v správe upozorňuje, že na splnenie ambicióznych cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky sú naliehavo potrebné urýchlené opatrenia.

Publikované: 16. 11. 2023

Viaceré hodnotenia agentúry EEA jasne poukazujú na prepojenie medzi životným prostredím a kvalitou života. Napriek pokroku v posledných desaťročiach znečistenie a ďalšie environmentálne riziká naďalej poškodzujú zdravie ľudí v Európe, pričom zlepšenie stavu nášho životného prostredia a zmiernenie zmeny klímy môžu predstavovať priamy aj nepriamy prínos pre všetkých ľudí v Európe.

Prehliadať katalóg

Akcie dokumentu