Činnosti agentúry EEA

Zmeniť jazyk
Stránka Posledná zmena 31. 01. 2017
Práca agentúry EEA v oblasti poskytovania údajov, ukazovateľov a hodnotení biodiverzity sa zameriava na ochranné opatrenia (napríklad chránené oblasti alebo ochrana druhov) a na začlenenie záujmov biodiverzity do odvetví lesného hospodárstva, poľnohospodárstva a rybného hospodárstva. Ku kľúčovým činnostiam patrí aj postup Zjednodušenie európskych ukazovateľov biodiverzity v roku 2010 a riadenie mechanizmu klíringového strediska Európskeho spoločenstva pre biodiverzitu (prepojenie). Úlohou agentúry EEA je stať sa európskych strediskom údajov o biodiverzite.

Pozri sa do srdca prírody a všetko pochopíš lepšie.

Albert Einstein

Údaje

Agentúra EEA sa za niekoľko rokov stane európskym strediskom údajov pre biodiverzitu zameraným na ukladanie a spravovanie údajových súborov agentúry EEA, prepájanie s doplnkovým údajovými súbormi vo vlastníctve iných subjektov, vypracúvanie súborov s ukazovateľmi biodiverzity a poskytovanie všeobecnejšieho prístupu k údajom o európskej biodiverzite.

Projekt Zjednodušenie európskych ukazovateľov biodiverzity v roku 2010 ( SEBI 2010) je zameraný na pomoc pri monitorovaní postupu dosahovania cieľa do roku 2010. Projekt SEBI 2010 zjednodušuje ukazovatele na vnútroštátnej, regionálnej a celosvetovej úrovni a zabezpečuje údajové toky na vypracovanie ukazovateľov.

Agentúra EEA tiež pravidelne aktualizuje kľúčové ukazovatele biodiverzity v rámci základného súboru ukazovateľov.

Databáza EUNIS poskytuje prístup verejnosti k údajom o druhoch, typoch biotopov a lokalitách v Európe.

Hodnotenia

Keď budú k dispozícii kvalitné údajové toky, zvýšený dôraz sa bude klásť na vypracovanie integrovaných hodnotení funkčnosti politík biodiverzity, ich vplyvu na biodiverzitu a potrebných zmien politiky. Najnovšie hodnotenia sa nachádzajú v správe agentúry EEA o stave a perspektívach za rok 2005 a jej štvrtom celoeurópskom hodnotení.

Budúcimi hlavnými hodnoteniami sú:

  • Hodnotenie pokroku pri dosahovaní európskeho cieľa biodiverzity do roku 2010 založeného na súbore osobitných ukazovateľov biodiverzity naplánovaných na rok 2008.
  • Hodnotenie ekosystému pre Európu, ktoré sa má ukončiť v roku 2012.

Osobitné projekty vyplývajúce z plánu riadenia agentúry EEA obsahujú hodnotenia:

  • siete Natura 2000,
  • poľnohospodárskej pôdy a vidieckych oblastí,
  • poľnohospodárskej pôdy s vysokou prírodnou hodnotou,
  • ekosystémov lesného hospodárstva a
  • hospodárskeho ohodnotenia alebo výhod vyplývajúcich z riadenia prírody.

Na podporu Dohovoru o biologickej diverzite riadi agentúra EEA aj mechanizmus klíringového strediska Európskeho spoločenstva pre biodiverzitu (CHM). Mechanizmus CHM podporuje technickú spoluprácu a prenos technológií v rámci Európskej únie a jej členských štátov, v rámci celoeurópskeho regiónu celého sveta.

Skupina pre biodiverzitu a ekosystémy agentúry EEA vedie v tejto oblasti prácu agentúry. Táto skupina úzko spolupracuje s Európskym tematickým centrom pre biodiverzitu (ETC/BD) a so sieťou krajín agentúry EEA (Eionet).

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100