następne
poprzednie
pozycje

Działalność Europejskiej Agencji Środowiska

Strona Ostatnio modyfikowane 2018-09-05
2 min read
This page was archived on 2018-09-05 with reason: No more updates will be done
Prace Europejskiej Agencji Środowiska w zakresie danych dotyczących różnorodności biologicznej, wskaźników i ocen koncentrują się na środkach ochronnych (takich jak wyznaczanie obszarów chronionych czy ochrona gatunków) oraz na włączaniu zagadnień różnorodności biologicznej do polityki sektorów, takich jak leśnictwo, rolnictwo i rybołówstwo. Kluczowa działalność obejmuje także proces „doskonalenia europejskich wskaźników różnorodności biologicznej na 2010 r.” oraz zarządzanie europejskim wspólnotowym bankiem informacji na temat różnorodności (odsyłacz). Agencja została wyznaczona na europejskie centrum danych dotyczących różnorodności biologicznej.

Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz.

Albert Einstein

Dane

Europejska Agencja Środowiska będzie przez następne kilka lat europejskim centrum danych dotyczących różnorodności biologicznej. W centrum będą przechowywane i aktualizowane zbiory danych Agencji w powiązaniu z uzupełniającymi zbiorami danych należącymi do innych instytucji. Agencja opracuje zestawy wskaźników związanych z różnorodnością biologiczną i zapewni szerszy dostęp do europejskich danych z tej tematyki.

Projekt „doskonalenia europejskich wskaźników różnorodności biologicznej na 2010 r.” ( SEBI 2010) ma na celu ułatwienie monitorowania postępów w osiąganiu celu na 2010 r. SEBI 2010 ma usprawniać opracowywanie krajowych, regionalnych i globalnych wskaźników oraz zapewnić obieg danych niezbędnych do ich tworzenia.

Ponadto Agencja systematycznie uaktualnia kluczowe wskaźniki różnorodności biologicznej w ramach podstawowego zestawu wskaźników.

Baza danych EUNIS umożliwia publiczny dostęp do informacji o gatunkach, rodzajach siedlisk i miejscach ich występowania w Europie.

Oceny

Po wdrożeniu obiegu danych jakościowych zostanie położony większy nacisk na przeprowadzanie zintegrowanych ocen funkcjonowania polityki w zakresie utrzymania różnorodności biologicznej, wpływu polityki w innych dziedzinach na różnorodność biologiczną oraz koniecznych zmian, które należy wprowadzić do polityki. Ostatnio przeprowadzone oceny zostały ujęte w raporcie stanu i perspektyw za 2005 r., oraz czwartej ocenie ogólnoeuropejskiej.

W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone następujące ważniejsze oceny:

  • Ocena postępu w realizacji europejskiego celu w zakresie zahamowania utraty różnorodności biologicznej do 2010 r. na podstawie specjalnych wskaźników różnorodności biologicznej, wyznaczonych na 2008 r.
  • Ocena ekosystemów Europy, która ma zostać ukończona w 2012 r.

Projekty szczegółowe ujęte w planie zarządzania Agencji obejmują oceny:

  • sieci Natura 2000;
  • obszarów uprawnych i wiejskich;
  • obszarów uprawnych cennych przyrodniczo;
  • ekosystemów leśnych oraz
  • ocenę korzyści ekonomicznych wynikających z zarządzania przyrodą.

W ramach wsparcia Konwencji o różnorodności biologicznej Agencja zajmuje się również zarządzaniem wspólnotowym bankiem informacji na temat różnorodności biologicznej (CHM). Bank promuje współpracę techniczną i transfer technologii między Unią Europejską a państwami członkowskimi oraz między regionem ogólnoeuropejskim a resztą świata.

Pracami w tej dziedzinie przewodzi zespół Agencji ds. różnorodności biologicznej i ekosystemów. Zespół ściśle współpracuje z Europejskim Centrum Tematycznym ds. Różnorodności Biologicznej (ETC/BD) oraz jej krajową siecią partnerską (Eionet).

Permalinks

Geographic coverage

Akcje Dokumentu