następne
poprzednie
pozycje

Różnorodność biologiczna

Strona Ostatnio modyfikowane 2016-08-31
This page was archived on 2016-08-31 with reason: Content is outdated
Różnorodność biologiczna obejmuje zróżnicowanie genów, gatunków i ekosystemów, które tworzą życie na Ziemi. Obecnie obserwuje się stałe zmniejszanie się różnorodności biologicznej, wywołujące poważne konsekwencje w świecie przyrody i mające wpływ na dobre samopoczucie człowieka. Głównymi przyczynami są zmiany zachodzące w siedliskach naturalnych. One z kolei mają swoje źródło w intensywnej produkcji rolnej, budownictwie, kopalnictwie, nadmiernej eksploatacji lasów, oceanów, rzek, jezior i gleb, inwazji obcych gatunków, zanieczyszczeniu i – w coraz większym stopniu – globalnej zmianie klimatu. Europa postawiła sobie za cel zahamowanie utraty różnorodności biologicznej do 2010 r. Oceny przeprowadzane ostatnio przez Agencję wskazują, że bez istotnych dodatkowych działań politycznych osiągnięcie tego celu jest mało prawdopodobne.

Sam rodzaj ludzki jest elementem różnorodności biologicznej i bez niej nie byłoby możliwe nasze istnienie. Jakość życia, konkurencyjność gospodarcza, praca i bezpieczeństwo zależą od tego kapitału naturalnego. Różnorodność biologiczna ma istotne znaczenie dla ról, jakie spełniają ekosystemy, tj. natura: regulowaniem klimatu, wodą i powietrzem, żyznością gleb oraz produkcją żywności, paliw, włókien i leków. Jest ona niezbędna do utrzymania długofalowego funkcjonowania rolnictwa i rybołówstwa, a także stanowi podstawę wielu procesów przemysłowych oraz produkcji nowych leków.

W Europie działalność człowieka cały czas kształtowała różnorodność biologiczną od momentu rozprzestrzenienia się rolnictwa i hodowli zwierząt ponad 5 000 lat temu. Rewolucja rolna i przemysłowa doprowadziła do dramatycznych , przyspieszonych zmian w użytkowaniu gruntów, intensyfikacji rolnictwa, urbanizacji i opuszczania ziemi. To z kolei poskutkowało zaniechaniem wielu praktyk (np. tradycyjnych metod upraw), które pomagały w utrzymywaniu krajobrazów o bogatej różnorodności biologicznej.

Wysoki poziom konsumpcji na głowę oraz wytwarzanie dużej ilości odpadów w Europie oznacza, że wpływ na ekosystemy rozciąga się daleko poza granice kontynentu. Europejski styl życia w wysokim stopniu opiera się na imporcie zasobów i towarów z całego świata, często stymulując niezrównoważoną eksploatację zasobów naturalnych. Takie postępowanie prowadzi do utraty różnorodności biologicznej, a to z kolei niszczy podstawowe zasoby naturalne, na których opiera się rozwój społeczno- gospodarczy.

Nie ma bardziej inspirującego celu niż rozpoczęcie ery odnowy, która przywróciłaby zdumiewającą różnorodność natury, jaka nadal nas otacza.

Edward O. Wilson, „The Diversity of Life”, 1992 r.

Utrata różnorodności biologicznej nierozerwalnie wiąże się z degradacją funkcji spełnianych przez ekosystemy, podtrzymujących życie na Ziemi. Milenijna ocena ekosystemów z 2005 r. przeanalizowano funkcjonowanie 24 ekosystemów w skali globalnej i stwierdzono, że 15 z nich uległo degradacji mającej negatywny wpływ na rybołówstwo, produkcję drewna, zaopatrzenie w wodę, przetwarzanie odpadów i ich detoksykację, oczyszczanie wody, ochronę przed naturalnymi zagrożeniami oraz regulowanie jakości powietrza. Opracowany przez Europejską Agencję Środowiska raport stanu i perspektyw za 2005 r. oraz czwarta ocena ogólnoeuropejska wskazują, że UE nie poczyniła widocznych postępów w kierunku osiągnięcia celu wyznaczonego na 2010 r., jakim miało być zahamowanie utraty różnorodności biologicznej.

Permalinks

Akcje Dokumentu