Tietoja biologisesta monimuotoisuudesta

Sivu vanhentunut Viimeksi muokattu 31.08.2016
This content has been archived on 31.08.2016, reason: Content is outdated
Biologinen monimuotoisuus käsittää niiden geenien, lajien ja ekosysteemien vaihtelevuuden, joista elämä maapallolla muodostuu. Biologinen monimuotoisuus köyhtyy tällä hetkellä jatkuvasti, millä on perusteellisia seurauksia luonnolle ja ihmisten hyvinvoinnille. Tärkeimpiä syitä siihen ovat luonnollisissa elinympäristöissä tapahtuneet muutokset. Ne johtuvat intensiivisistä maataloustuotantojärjestelmistä, rakentamisesta, kaivostoiminnasta, metsien, valtamerten, jokien, järvien ja maaperän liikakäytöstä, vieraiden lajien leviämisestä, saastumisesta ja — yhä enenevässä määrin — maailmanlaajuisesta ilmastonmuutoksesta. Eurooppa on asettanut tavoitteeksi pysäyttää biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2010 mennessä. Euroopan ympäristökeskuksen äskettäin tekemät arvioinnit osoittavat, ettei tavoitetta todennäköisesti saavuteta ilman merkittäviä poliittisia lisäponnisteluja.

Ihmiskunta on osa biologista monimuotoisuutta, eikä meidän olemassaolomme olisi mahdollinen ilman sitä. Elämänlaatu, taloudellinen kilpailukyky, työllisyys ja turvallisuus riippuvat kaikki tästä luonnon pääomasta. Biologinen monimuotoisuus on äärimmäisen tärkeää ekosysteemipalvelujen eli luonnon tuottamien palvelujen kannalta. Tällaisia ovat ilmaston säätely, vesi ja ilma, maaperän hedelmällisyys, ruuan, polttoaineiden, kuitujen ja lääkkeiden tuotanto. Biologinen monimuotoisuus on olennaisen tärkeää maatalouden ja kalastuksen pitkäaikaisen elinkelpoisuuden säilyttämiseksi, ja se on monien teollisten prosessien ja uusien lääkkeiden tuotannon perusta.

Ihmisen toiminta on Euroopassa muokannut biologista monimuotoisuutta aina siitä lähtien, kun maatalous ja eläintenhoito levisi yli 5 000 vuotta sitten. Maanviljelyn ja teollistumisen vallankumoukset ovat johtaneet hyvin suuriin ja kiihtyviin muutoksiin maankäytössä sekä maatalouden voimaperäistymiseen, kaupungistumiseen ja maankäytöstä luopumiseen. Tämä on vuorostaan johtanut monien sellaisten käytäntöjen (kuten perinteisten maanviljelysmenetelmien) häviämiseen, jotka auttoivat säilyttämään biologisesti monimuotoisia maisemia.

Euroopan suuri kulutus ja jätetuotanto henkeä kohden merkitsee, että eurooppalaisten vaikutus ekosysteemeihin ulottuu pitkälle oman mantereemme ulkopuolelle. Eurooppalainen elämäntyyli perustuu suurelta osin luonnonvarojen ja tavaroiden tuontiin kaikkialta maailmasta, mikä usein kannustaa kestämättömään luonnonvarojen käyttöön. Tämä johtaa biologisen monimuotoisuuden köyhtymiseen, mikä puolestaan vahingoittaa niitä luonnonvaroja, joihin sosiaalinen ja taloudellinen kehitys perustuu.

Mikään pyrkimys ei voi innoittaa enemmän kuin aloittaa entistäminen ja kutoa uudelleen meitä yhä ympäröivän elämän ihmeellinen monimuotoisuus.

Edward O. Wilson, The Diversity of Life, 1992

Biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen liittyy erottamattomasti elämää maapallolla tukevien ekosysteemipalvelujen rappeutumiseen. Vuonna 2005 tehdyssä Vuosituhannen ekosysteemiarviossa arvioitiin 24 ekosysteemipalvelua maailmanlaajuisesti, ja siinä todettiin, että niistä 15 oli rappeutunut, mikä vaikutti kalastukseen, puunjalostukseen, vesi- ja jätehuoltoon ja detoksikaatioon, veden puhdistamiseen, luonnonriskeiltä suojautumiseen ja ilmanlaadun säätelyyn. EYK:n raportissa Euroopan ympäristö — tila ja tulevaisuudennäkymät 2005 ja sen neljännessä koko Eurooppaa koskevassa arvioinnissa osoitetaan, että EU ei juurikaan ole edistynyt tavoitteessaan pysäyttää biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2010 mennessä.

Euroopan ympäristökeskus (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Tanska
Puhelinnumero +45 3336 7100