järgmine
eelmine
punktid

EEA tegevus

Lehekülg Viimati muudetud 2018-09-05
1 min read
This page was archived on 2018-09-05 with reason: No more updates will be done
EEA tegevus bioloogilise mitmekesisuse andmete, näitajate ja hinnangutega keskendub kaitsemeetmetele (nagu kaitsealad ja liikide kaitse) ning bioloogilise mitmekesisuse probleemide kaasamisele metsandus-, põllumajandus- ja kalandussektorisse. Võtmetegevuste hulka kuulub ka Euroopa 2010. aasta bioloogilise mitmekesisuse näitajate ühtlustamisprotsessi ja Euroopa Ühenduse bioloogilise mitmekesisuse teabevõrgustiku mehhanismi (link) haldamine. EEA tahab saada Euroopa bioloogilise mitmekesisuse andmekeskuseks.

Vaadake sügavale, sügavale loodusesse, ja siis te mõistate kõike paremini.

Albert Einstein

Andmed

Eelseisvate aastate jooksul saab EEAst Euroopa bioloogilise mitmekesisuse andmekeskus, kus säilitatakse ja hoitakse EEA andmekogumeid, mis on seotud teiste asutuste täiendavate andmekogumitega, kus töötatakse välja bioloogilise mitmekesisuse näitajate kogumeid ja mis pakub juurdepääsu Euroopa bioloogilise mitmekesisuse andmetele üldisemalt.

Euroopa 2010. aasta bioloogilise mitmekesisuse näitajate ühtlustamisprojekti ( SEBI 2010) eesmärk on aidata jälgida 2010. aasta eesmärgi saavutamise suunas tehtavaid edusamme. SEBI 2010 ühtlustab siseriiklike, piirkondlike ja ülemaailmse tasandi näitajaid ning tagab nende väljatöötamiseks vajalike andmevoogude olemasolu.

Samuti ajakohastab EEA regulaarselt bioloogilise mitmekesisuse võtmenäitajaid oma põhinäitajate hulgas.

Andmebaas EUNIS teeb üldsusele kättesaadavaks Euroopa liigid, elupaikade tüübid ja levikualad .

Hinnangud

Kui on olemas kvaliteetsed andmevood, saab panna suuremat rõhku integreeritud hinnangutele, milles uuritakse, kui hästi toimivad bioloogilise mitmekesisuse poliitikad, kuidas mõjutavad bioloogilist mitmekesisust teised poliitikad ja millised poliitilised muudatusi võiks olla vaja. Viimased hindamistulemused on olemas EEA aruandes Hetkelukord ja väljavaated 2005. aastaks ning EEA neljandas üleeuroopalises hindamisaruandes.

Olulisemad tulevased hindamised on

  • Euroopa 2010. aasta bioloogilise mitmekesisuse eesmärgi saavutamise suunas tehtavate edusammude hindamine, mis baseerub hulgal spetsiifilistel bioloogilise mitmekesisuse näitajatel ja on kavandatud aastaks 2008.
  • Euroopa ökosüsteemi hindamine, mis viiakse lõpule aastal 2012.

Eriprojektid, mis on ette nähtud EEA tegevuskavas, sisaldavad järgmiste teemade hindamist:

  • Natura 2000 võrgustik;
  • põllumaa ja maapiirkonnad;
  • suure loodusliku väärtusega põllumaad;
  • metsaökosüsteemid ja
  • loodusvarade haldamisest saadava kasu majanduslik hindamine.

Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni toetamiseks haldab EEA ka Euroopa Ühenduse bioloogilise mitmekesisuse teabevõrgustikku (CHM). CHM edendab tehnilist koostööd ja tehnosiiret Euroopa Liidus ja selle liikmesriikides, kogu Euroopas ja mujal maailmas.

EEA bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide töörühm juhib agentuuri tegevust selles valdkonnas. Rühm teeb tihedat koostööd Euroopa bioloogilise mitmekesisuse teemakeskusega (ETC/BD) ja EEA riikide koostöövõrgustikuga (Eionet).

Permalinks

Geographic coverage

Topics

Tegevused dokumentidega