EEA's aktiviteter

Webside udløbet Sidst ændret 22/02 2017
This content has been archived on 22/02 2017, reason: Other (No more updates will be done. Content about the urban environment can now be found under the topic "Sustainability transitions")
EEA støtter EU's byrelaterede politikker ved at udvikle databaser og vurderinger om dynamikken i byområders arealanvendelse (f.eks. byspredning), spørgsmål om bæredygtig byforvaltning og specifikke forureningsproblemer såsom støj og luftkvalitet. Dette gøres via et tæt samarbejde med de større net i byerne og andre berørte parter bl.a. i form af fælles aktioner og informationsudveksling.

Data

På baggrund af Corine Land Cover-data har EEA udviklet en række analytiske enheder — morfologiske byområder (Urban Morphological Zones). Dataene viser omfanget af bymæssig landindvinding i Europa, hvor der opstår spredninger, og hvorledes de er udformet. Kombineret med andre Corine arealdækkedata om ændringer i arealanvendelse, grønne områder og Natura 2000-områder kan man analysere byernes indvirkning på naturarealer og andre typer arealer både med hensyn til livskvalitet og befolkningstæthed.

Et værktøj til integrering af EEA's geografiske data i andre socio-økonomiske og funktionelle bydata, såsom Urban audit database (Eurostat og GD REGIO) og European Spatial Planning Observatory Network (ESPON) er under udvikling.

I henhold til rammedirektivet om luftkvalitet indsamler EEA data om luftens kvalitet i europæiske byområder (omkring 1 700 byer) i AirBase.

Direktivet om ekstern støj kræver, at medlemsstaterne leverer data om støjeksponering i de større byområder. Europa-Kommissionen har etableret en database over de indberettede oplysninger understøttet af EEA's rapporter.

Data om behandling af byspildevand er tilgængelige i Europas vandinformationssystem (WISE).

Vurderinger

EEA's rapport Urban sprawl in Europe — The ignored challenge giver den første omfattende oversigt over problemer i forbindelse med byspredning ved at analysere indvirkninger og drivkræfter som f.eks. transport- og prispolitikker. Når de socio-økonomiske og funktionelle data er yderligere integreret, bliver det muligt at undersøge disse forhold mere detaljeret.

Vurderinger af byerne er også medtaget i EEA's regelmæssige luftforureningsvurderinger, dets tilstands- og udsigtsrapporter, f.eks. Tilstand og udsigt 2005 og andre rapporter af tværgående karakter.

Sammen med større europæiske bynet og aktører undersøger EEA også sammenhængen mellem den politiske beslutningstagning på byniveau og på europæisk niveau i henhold til aktuelle og fremtidige udfordringer, såsom klimaændringer, ændrede forbrugsmønstre og demografiske ændringer.

 

Abonnementer
Tilmeld dig, så du kan modtage vores rapporter (udskrevne og/eller elektroniske) og vores e-nyhedsbrev hvert kvartal.
Følg os
 
 
 
 
 
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100