næste
forrige
emner
Note: new versions of the publication are available!

Europas Miljø: Dobris-rapporten - En Oversigt

Kontekst

Webside Sidst ændret 17/08 2018
2 min read

KONTEKST

1 Baggrund og metode

I dette afsnit forklares, hvorledes rapporten er blevet til og hvorledes den er struktureret, samt hvilket formål den har. Dækning, begrænsninger, informationsudvælgelse og analysemetoder beskrives og diskuteres. Illustrationen viser rapportens analytiske udgangspunkt og forbindelsen mellem miljøanalyse, planlægning og aktion.

Rapportens analytiske udgangspunkt i relation til beslutninger og aktioner. Enkelt udtrykt belaster de menneskelige aktiviteter miljøet og skaber derved en række miljøproblemer.

2 Miljøændringer og menneskelig aktivitet

Dette afsnit giver en nærmere beskrivelse af analysen af miljøet i Europa, hvor der foregår ændringer af det globale miljø i en hidtil ukendt målestok forårsaget af menneskelig aktivitet. Samspillet mellem miljø og udvikling belyses i relation til en stigende indgriben i de biogeokemiske kredsløb fra menneskets side. Den demografiske og økonomiske vækst er nøglen til en bedre forståelse af de menneskeskabte miljøbelastninger, og bæredygtighed udgør et vigtigt begreb til analyse af disse problemer. Europa bidrager i mange sammenhænge uforholdsmæssigt meget til ændringer i miljøet.

i de seneste 100 år er verdens befolkning tredoblet, verdensøkonomien er blevet 20 gange større, forbruget af fossilt brændsel er forøget tredive gange og den industrielle ekspansion halvtreds gange

siden det 18. århundrede er 6 mio. km2 af verdens skove - et areal større end Europa - blevet ryddet

på verdensplan indgår der lige så meget svovl og kvælstof i omsætningsprocesserne ved menneskelig aktivitet som ved naturlige kredsløb

3 Europa: Kontinentet

Europa er det næstmindste kontinent i verden med lidt mere end 7% af jordens landareal. Kontinentet omgives af 9 store have, herunder verdens to største lukkede have, Det Kaspiske Hav og Sortehavet. Det tæller 46 stater, hvoraf 19 i EU- og EFTA-området og 21 i Central-, Øst- og Sydøsteuropa; hertil kommer 4 små fastlandsstater og 2 små østater. Kontinentet strækker sig over 3 klimazoner: polarzonen, den tempererede zone og den subtropiske. I dette afsnit beskrives disse zoner og de geologiske og biogeografiske faktorer, der giver kontinentet dets jordbunds- og vegetationsmønstre. Afsnittet rundes af med en redegørelse for arealanvendelsen i Europa.

den procentdel af det samlede landareal, der udnyttes til landbrug, varierer fra mindre end 10% i Finland, Sverige og Norge til over 70% i Ungarn, Irland, Ukraine og Det Forenede Kongerige

det skovbevoksede areals procentvise andel af det samlede landareal varierer fra 6% i Irland til 66% i Finland

hvert årti indskrænkes landbrugsarealet med 2% på grund af urbanisering

Europa er 2 til 3 gange så tæt befolket som USA og Afrika, men kun halvt så tæt befolket som Asien.

Permalinks

Handlinger