Činnosti agentury EEA

Změnit jazyk
Stránka Poslední změna 31.01.2017
Práce agentury EEA v oblasti údajů, ukazatelů a posouzení týkajících se biodiverzity se zaměřuje na ochranná opatření (jako jsou chráněné oblasti či ochrana druhů) a na začleňování ohledů na biodiverzitu do odvětví typu lesnictví, zemědělství a rybolovu. K hlavním činnostem patří také proces „Optimalizace evropských ukazatelů biodiverzity 2010“ (Streamlining European 2010 Biodiversity Indicators) a řízení Informačního systému Úmluvy o biologické rozmanitosti Evropského společenství (European Community Biodiversity Clearing House Mechanism) (odkaz). Je rovněž stanoveno, že se EEA stane určeným evropským datovým střediskem pro biologickou rozmanitost.

Zkoumejte přírodu do velké hloubky a porozumíte všemu lépe.

Albert Einstein

Údaje

EEA se v příštích letech stane evropským datovým střediskem pro biologickou rozmanitost. To znamená, že bude uchovávat a spravovat vlastní soubory údajů, odkazovat na doplňující soubory údajů ve vlastnictví jiných subjektů, vypracovávat soubory ukazatelů biodiverzity a obecněji poskytovat přístup k evropským údajům o biodiverzitě.

Cílem projektu „Optimalizace evropských ukazatelů biodiverzity 2010“ ( SEBI 2010) je pomoci se sledováním pokroku směrem k cíli pro rok 2010. SEBI 2010 zefektivňuje národní, regionální i globální ukazatele a zajišťuje fungování datových toků nutných pro vypracování ukazatelů.

EEA také pravidelně aktualizuje klíčové ukazatele biodiverzity v rámci svého základního souboru ukazatelů.

Databáze EUNIS umožňuje veřejný přístup k údajům o rostlinných a živočišných druzích, typech přírodních stanovišť a lokalitách v Evropě.

Posouzení

Po vytvoření kvalitních datových toků se bude rostoucí důraz klást na provádění integrovaných posouzení toho, jak dobře politiky na poli biodiverzity fungují, jaký dopad na biodiverzitu mají jiné politiky a jaké změny politiky by mohly být zapotřebí. Posouzení z nedávné doby lze najít ve zprávě Stav a výhledy 2005 agentury EEA a v jejím čtvrtém celoevropském hodnocení.

Významná připravovaná posouzení:

  • Posouzení pokroku při dosahování evropského cíle v oblasti biodiverzity pro rok 2010, založené na souboru specifických ukazatelů biodiverzity, které je naplánováno na rok 2008.
  • Posouzení ekosystémů pro Evropu, které má být dokončeno v roce 2012.

Specifické projekty uvedené v plánu řízení agentury EEA zahrnují posouzení:

  • sítě Natura 2000,
  • zemědělské půdy a venkovských oblastí,
  • zemědělské půdy s vysokou přírodní hodnotou a
  • lesních ekosystémů, jakož i
  • ekonomické hodnocení přínosů ochrany přírody.

Na podporu Úmluvy o biologické rozmanitosti EEA rovněž řídí Informační systém Úmluvy o biologické rozmanitosti Evropského společenství (CHM). CHM podporuje technickou spolupráci a transfer technologií v Evropské unii a jejích členských státech, v celoevropském prostoru i ve zbytku světa.

Práci agentury v této oblasti vede její skupina pro biodiverzitu a ekosystémy. Ta těsně spolupracuje s Evropským tematickým střediskem pro biodiverzitu (ETC/BD) a se sítí zemí (Eionet) agentury EEA.

Přihlášení k odběru
Registrace, abyste dostávali naše zprávy (v tištěné a/nebo elektronické podobě) a čtvrtletní elektronický zpravodaj.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Dánsko
Telefon: +45 3336 7100