следващ
предишен
елементи

Смекчаване на изменението на климата

Според доклад на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), публикуван днес, изменението на климата влошава положението с наводненията и сушите и намалява качеството на водата, което представлява нарастваща заплаха за нашето здраве. За да се предотвратят и намалят въздействията върху здравето, е необходимо спешно да се ускорят практическите действия и да се подобри координацията на усилията на правителствата, органите за управление на водите и доставчиците на здравни услуги.

Европа е най-бързо затоплящият се континент и рисковете, свързани с климата, застрашават нейната енергийна и продоволствена сигурност, екосистемите, инфраструктурата, водните ресурси, финансовата стабилност и здравето на хората. Според публикуваната днес оценка на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) много от тези рискове вече са достигнали критично ниво и биха могли да се превърнат в катастрофални, ако не се предприемат спешни и решителни действия.

В ЕС се наблюдава увеличено търсене и конкуренция по отношение на биомасата; биомасата се използва за биопродукти в сектори като строителството, енергетиката, транспорта, мебелната и текстилната промишленост, но и се отделя за опазване на природата и за поглъщане на въглерод. В публикувания днес доклад на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) се подчертава, че съществува спешна необходимост да се изведе на преден план употребата на биомаса поради различните употреби, предвидени за биомасата в Европейския зелен пакт, и поради потенциалния недостиг на доставки на биомаса в бъдеще.

Публикуван: 29-10-2023

В няколко оценки на ЕАОС се очертава много ясно връзката между околната среда и благосъстоянието. Въпреки напредъка през последните десетилетия, замърсяването и другите екологични рискове продължават да вредят на здравето на хората в Европа, докато подобряването на състоянието на околната среда и смекчаването на изменението на климата могат да донесат както преки, така и косвени ползи за всички в Европа.

Преглед на каталог

Действия към документ