следващ
предишен
елементи
Накратко за земeползването Европа е един от най-интезивно използваните континенти в целия свят с най-висок дял на земята (до 80 %), използвана за заселване, системи за производство (в това число земеделие и горско стопанство) и инфраструктура. Често възникват конфликтни искания за земеползването, изискващи решения, които включват трудно постигане на баланс. Няколко са важните движещи сили за земеползването в Европа: растящото търсене на обитаема площ на човек и връзката между икономическата дейност, увеличената мобилност и разрастването на транспортната инфраструктура обикновено водят до усвояване на земя. Земята е ограничен ресурс: начинът на нейното използване е една от главните причини за изменението на околната среда със съществено въздействие върху качеството на живот и екосистемите, както и върху управлението на инфраструктурата.