следващ
предишен
елементи

Опитайте се да се охладите без помощта на климатик.

Смяна на език
Eco-Tip
This page was archived on 21-04-2015 with reason: Content not regularly updated
Употребата на климатик може да увеличи сметката ви за електричество с 33 %. Вентилаторите изразходват около една десета от енергията, необходима на климатика. Сенниците, щорите, жалузите и хладината на нощта нямат нужда от електрическа енергия.

Permalinks

Действия към документ