sonraki
önceki
öğeler

Biyolojik çeşitlilik politikaları

Sayfa Son değiştirilme 05.09.2018
3 min read
This page was archived on 05.09.2018 with reason: No more updates will be done
Avrupa'nın liderleri Avrupa'da 2010 yılına kadar biyolojik çeşitlilik kaybının durdurulmasına yönelik bir hedefi onaylamıştır. Ulusal düzeyde, Avrupa ve Pan-Avrupa düzeyindeki çeşitli politikalar bu amaca katkıda bulunmaktadır. Pek çok politika anahtar türler ve habitatlar için belirli koruma tedbirlerine odaklanmaktadır. Ancak biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin yönetimi için biyolojik çeşitlilik ihtiyaçlarının sektörel politikaların gelişimi ve uygulanmasıyla bütünleştirilmesi fevkalade önem taşımaktadır. Avrupa Topluluğu Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi bunu başarmayı amaçlamaktadır.

AB politikaları

AB, 2001 Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisinde, 2010 yılına kadar biyolojik çeşitlilik kaybının durdurulması ile habitat ve doğal sistemlerin onarılması hedefini benimsemiştir. Avrupa Komisyonu'nun 2006 Biyolojik Çeşitlilik İletişimi ana politika çerçevesini sunmaktadır. 2010 hedefine son derece gerekli bir ivme kazandırmakta, AB kurumları ve Üye Devletler'in sorumluluklarını vurgulamakta ve somut tedbirler öneren iddialı bir politika yaklaşımı ve Eylem Planı ortaya koymaktadır.

Medya ilgisinin çoğu iklim değişikliği üzerinde odaklanırken, biyolojik çeşitliliğin kaybı çok temel bir yönden daha bile ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Bu durum ekosistemlerin bozulması genellikle geri dönülemez bir noktaya ulaştığı — ve bir soy tükendiği zaman sonsuza kadar tükendiği içindir.

Stavros Dimas, AB Çevre Komiseri, Yeşil Hafta 2006

AB doğayı koruma politikası iki ana mevzuat bölümüne dayanmaktadır:

Her iki direktif de Avrupa için özel önemi olan türler ve habitatları korumak üzere Avrupa Birliği'ne yayılan doğal rezervlerin ağı olan Natura 2000 ağı için temel oluşturmaktadır. AB doğayı koruma politikası özel bir mali araç olan LIFE-Doğa fonundan faydalanmaktadır.

Biyolojik çeşitliliğin kaybı esasen sektörel faaaliyetlerden kaynaklanmaktadır. 1998 Avrupa Toplululuğu Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi bilhassa biyolojik çeşitlilikle ilgili hususların sektörel politikalarla bütünleştirilmesine odaklanmakta olup, buna doğal kaynaklar, tarım ve balıkçılığın korunması, bölgesel politikalar ve mekansal planlama, ormanlar, enerji ve ulaşım, turizm, kalkınma ve ekonomik işbirliği dahildir.

AB düzeyinde biyolojik çeşitlilik için önem arzeden diğer politikalar arasında şunlar bulunmaktadır:

Pan-Avrupa düzeyindeki ve küresel biyolojik çeşitlilik politikaları

1992 yılında, BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (CBD) uluslararası topluluğun biyolojik çeşitlilik kaybıyla mücadele konusundaki adanmışlığını ortaya koymuştur. Buna karşılık, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu'nda yer alan ülkeler tarafındanPan-Avrupa Biyolojik Çeşitlilik ve Peyzaj Çeşitliliği Stratejisi onaylanmıştır. Bakanlığın 'Avrupa için Çevre' sürecine dahil bulunan bu strateji, biyolojik çeşitlilik kaybıyla mücadele hakkında Pan-Avrupa işbirliği için yegane platformu sunmaktadır.

2002 yılında, CBD ve Johannesburg Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde, mevcut biyolojik çeşitlilik kaybının hızını 2010 yılına kadar önemli oranda azaltmak üzere bir 2010 küresel hedefi kabul edilmiştir. 2010. 2003 yılında, Pan-Avrupa çevre bakanları Biyolojik Çeşitliliğe dair Kiev İlke Kararında biyolojik çeşitlilik kaybını 2010'a kadar durdurmaya karar vermiştir.

CBD biyolojik çeşitlilik planlaması için ulusal düzeyde bir yükümlülük getirmektedir. Ülkeler Sözleşmenin hedeflerinin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğini yansıtan ulusal stratejiler geliştirmeli ve buna bağlı eylem planları bu hedeflere ulaşmak için atılması gereken adımları belirlemelidir. Bu ulusal biyolojik çeşitlilik stratejileri ve eylem planlarının bir listesi CBD web sitesinde bulunmaktadır.

Permalinks

Geographic coverage

Belge İşlemleri