nästa
föregående
poster

Miljöbyråns verksamhet

Sida Senast ändrad 2018-09-05
2 min read
This page was archived on 2018-09-05 with reason: No more updates will be done
Miljöbyråns arbete när det gäller uppgifter om biologisk mångfald, indikatorer och utvärderingar har tyngdpunkten på bevarandeåtgärder (till exempel skyddade områden eller arter) och integrering av frågor om biologisk mångfald inom sektorer som skogsbruk, jordbruk och fiske. Projektet "Streamlining European 2010 Biodiversity Indicators" och förvaltningen av Europeiska gemenskapens clearingmekanism för biologisk mångfald (länk) tillhör också nyckelverksamheten. Miljöbyrån ska utses till europeiskt informationscentrum för biologisk mångfald.

Undersök naturen på nära håll så förstår du allting bättre.

Albert Einstein

Uppgifter

Mijöbyrån kommer under de närmaste åren att bli ett europeiskt informationscentrum för biologisk mångfald (European Data Centre for Biodiversity) med uppgift att lagra och uppdatera miljöbyråns datamängder, länka till ytterligare datamängder hos andra ägare, ta fram indikatorer för biologisk mångfald och ge tillgång till europeiska data om biologisk mångfald på ett mer generellt plan.

Projektet "Streamlining European 2010 Biodiversity Indicators" (SEBI 2010) syftar till att underlätta bevakningen av vilka framsteg som görs för att nå 2010 års mål. Genom SEBI 2010 görs nationella, lokala och globala indikatorer enhetliga och dataflöden för utveckling av indikatorer fastställs.

Miljöbyrån uppdaterar också regelbundet de viktigaste indikatorerna för biologisk mångfald som ingår i deras centrala uppsättning indikatorer.

Databasen EUNIS ger offentlig åtkomst till arter, livsmiljöer och platser i Europa.

Analyser

När kvalitativa dataflöden finns på plats kommer allt större tonvikt att läggas på integrerade analyser av hur väl politiken inom biologisk mångfald fungerar, hur andra åtgärder påverkar den biologiska mångfalden och vilka ändringar som kan behövas. De senaste analyserna finns i miljöbyråns rapport Tillstånd och utblick 2005 och i den fjärde alleuropeiska utvärderingen.

Kommande större analyser:

  • En granskning av arbetet för att uppnå de europeiska målen för biologisk mångfald för 2010, baserad på en uppsättning specifika indikatorer för biologisk mångfald. Planerad under 2008.
  • En ekosystemanalys för Europa, ska slutföras år 2012.

Specifika projekt under miljöbyråns förvaltningsplan täcker in analyser av följande:

  • Natura 2000-nätverk,
  • jordbruks- och landsbygdsområden,
  • jordbruksmark med högt naturvärde,
  • skogsekosystem och
  • ekonomiska bedömningar av naturförvaltningens fördelar.

Till stöd för konventionen om biologisk mångfald har miljöbyrån även hand om Europeiska gemenskapens clearingmekanism för biologisk mångfald (European Community Biodiversity Clearing House Mechanism (CHM). CHM arbetar för att främja teknisk samverkan och teknikutbyte inom Europeiska unionen och dess medlemsländer, inom den alleuropeiska regionen samt i resten av världen.

Miljöbyråns arbetsgrupp för biologisk mångfald och ekosystem leder byråns arbete på detta område. Gruppen verkar i nära samarbete med europeiska ämnescentret för biologisk mångfald (European Topic Centre on Biodiversity, ETC/BD) och med miljöbyråns ländernätverk (Eionet).

Permalinks

Geographic coverage

Dokumentåtgärder