Dejavnosti agencije EEA

Stran poteklo Zadnja sprememba 22.02.2017
Topics: ,
This content has been archived on 22.02.2017, reason: Other (No more updates will be done. Content about the urban environment can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Agencija EEA podpira politike EU v zvezi z mesti z razvojem podatkovnih zbirk in ocen o dinamiki rabe zemljišč na mestnih območjih (npr. širjenje mestnih območij), vprašanjih trajnostnega upravljanja mest in posebnih zadev v zvezi z onesnaževanjem, kot sta hrup in kakovost zraka. To izvaja s tesnim sodelovanjem z večjimi mestnimi mrežami in drugimi zainteresiranimi stranmi, kar vključuje skupne ukrepe in izmenjavo informacij.

Podatki

Na podlagi podatkov o prekritju tal Corine je agencija EEA razvila niz analitičnih enot – mestne morfološke cone. Podatki kažejo obseg mestne infrastrukturne zasedenosti zemljišč v Evropi, kje se mestna območja širijo in kako so oblikovana. V kombinaciji z drugimi podatki o prekritju tal Corine v zvezi s spremembami rabe zemljišč, zelenimi območji in območji Natura 2000 je mogoče analizirati vpliv mest na naravne in druge vrste zemljišč, kakovost življenja in gostoto prebivalstva.

Razvija se orodje za vključitev prostorskih podatkov agencije EEA z drugimi družbenoekonomskimi in funkcionalnimi mestnimi podatki, kot sta podatkovna zbirka za urbano revizijo (Eurostat in GD REGIO) in Evropska mreža za opazovanje prostorskega načrtovanja (ESPON).

V skladu z okvirno direktivo o kakovosti zraka agencija EEA zbira podatke o kakovosti zunanjega zraka v velikih evropskih strnjenih naselij (približno 1 700 mestih) v podatkovni zbirki AirBase.

Z Direktivo o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa od držav članic zahteva predložitev podatkov o izpostavljenosti hrupu v večjih strnjenih naseljih. Evropska komisija je vzpostavila podatkovno zbirko posredovanih informacij, podprtih s pregledi agencije EEA.

Podatki o čiščenju komunalne odpadne vode so na voljo v Evropskem informacijskem sistemu za vode (WISE).

Ocene

Poročilo agencije EEA Širjenje mestnih območij v Evropi  – zapostavljeni izziv zagotavlja prvi celoviti pregled težave širjenja mestnih območij ter analizira učinke in gonila, kot so promet in cenovne politike. Ko bodo družbenoekonomski podatki še bolj vključeni, bo mogoče podrobneje raziskovati te povezave.

Urbane ocene so vključene tudi v redne ocene agencije EEA o onesnaženosti zraka, njena poročila o stanju in možnostih, npr. Poročilo o stanju in možnostih za leto 2005, in druga medsektorska poročila.

Agencija EEA skupaj s pomembnimi mrežami evropskih mest in zainteresiranimi stranmi preučuje tudi medsebojne povezave med urbanim in evropskim oblikovanjem politike na podlagi zdajšnjih in prihodnjih izzivov, kot so podnebne spremembe, spreminjajoči se vzorci porabe in demografske spremembe.

 

Naročnine
Vpis za prejemanje naših poročil (v tiskani in/ali elektronski obliki) in četrtletnega e-glasila.
Spremljajte nas
 
 
 
 
 
Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100