naslednji
prejšnji
zadetki

Dejavnosti agencije EEA

Stran Zadnja sprememba 05.09.2018
2 min read
This page was archived on 05.09.2018 with reason: No more updates will be done
Delo agencije EEA v zvezi s podatki, kazalniki in ocenami o biotski raznovrstnosti je osredotočeno na ukrepe ohranjanja (kot so zavarovana območja ali varstvo vrst) in vključevanje premislekov v zvezi z biotsko raznovrstnostjo v sektorje, kot so gozdarstvo, kmetijstvo in ribištvo. Ključne dejavnosti vključujejo tudi proces „racionalizacije evropskih kazalnikov biotske raznovrstnosti 2010“ in upravljanje mehanizma Evropske skupnosti za izmenjavo informacij o biotski raznovrstnosti (povezava). Agencija EEA bo postala namenski evropski podatkovni center za biotsko raznovrstnost.

Zazrite se globoko, globoko v naravo, in vse boste bolje razumeli.

Albert Einstein

Podatki

V naslednjih letih bo agencija EEA postala evropsko podatkovno središče za biotsko raznovrstnost, ki bo hranilo in vzdrževalo podatkovne sklope agencije EEA, zagotavljalo povezave do dopolnilnih podatkovnih sklopov drugih organizacij, razvijalo nize kazalnikov o biotski raznovrstnosti in zagotavljalo dostop do evropskih podatkov o biotski raznovrstnosti bolj na splošno.

Namen projekta „racionalizacije evropskih kazalnikov biotske raznovrstnosti 2010“ ( projekt SEBI 2010) je pomagati spremljati napredek k cilju za leto 2010. Projekt SEBI 2010 racionalizira nacionalne, regionalne in svetovne kazalnike ter zagotavlja, da je vzpostavljeno posredovanje podatkov za izdelavo kazalnikov.

Agencija EEA prav tako redno posodablja ključne kazalnike o biotski raznovrstnosti na podlagi svojegaključnega niza kazalnikov.

Podatkovna zbirka EUNIS zagotavlja dostop javnosti do vrst, tipov habitatov in območij v Evropi.

Ocene

Ob vzpostavljenem posredovanju kakovostnih podatkov bo vse večji poudarek posvečen izdelavi celovitih ocen o tem, kako učinkovite so politike biotske raznovrstnosti, kako druge politike vplivajo na biotsko raznovrstnost in katere spremembe politike bodo mogoče potrebne. Nedavne ocene lahko najdete v poročilu agencije EEA o stanju in možnostih za leto 2005 in njeni četrti vseevropski oceni.

Glavne prihodnje ocene so:

  • ocena napredka k evropskemu cilju biotske raznovrstnosti za leto 2010 na podlagi niza posebnih kazalnikov biotske raznovrstnosti, načrtovana za leto 2008;
  • ocena ekosistemov za Evropo, ki bo dokončana leta 2012.

Posebni projekti iz načrta upravljanja agencije EEA zajemajo ocene:

  • mreže Natura 2000;
  • kmetijskih zemljišč in podeželskih območij;
  • kmetijskih zemljišč visoke naravne vrednosti;
  • gozdnih ekosistemov in
  • gospodarske presoje koristi, ki izhajajo iz upravljanja narave.

V podporo Konvenciji o biotski raznovrstnosti agencija EEA upravlja tudi mehanizem Evropske skupnosti za izmenjavo informacij o biotski raznovrstnosti (CHM). Mehanizem za izmenjavo informacij spodbuja tehnično sodelovanje in prenos tehnologij v Evropski uniji in njenih državah članicah v okviru vseevropske regije in preostalega sveta.

Skupina za biotsko raznovrstnost in ekosisteme agencije EEA vodi delo Agencije na tem področju. Skupina tesno sodeluje z Evropskim tematskim centrom za biotsko raznovrstnost in mrežo držav agencije EEA (Eionet).

Permalinks

Geographic coverage

Akcije dokumenta