Politické súvislosti

Stránka expirovala Posledná zmena 22. 02. 2017
This content has been archived on 22. 02. 2017, reason: Other (No more updates will be done. Content about the urban environment can now be found under the topic "Sustainability transitions")
Trvalo udržateľná urbanizácia sa v politikách EÚ týkajúcich sa životného prostredia, regionálneho rozvoja, zdravia a dopravy vyskytuje veľmi často. Na mestá sa zameriavajú aj právne predpisy, napríklad smernice o kvalite ovzdušia v ich okolí a environmentálnom hluku. EÚ sa vo svojich politikách zameriava na posilnenie zodpovednosti miest na základe zásady subsidiarity, čo vyžaduje, aby sa tieto záležitosti riešili na najnižšej príslušnej úrovni. Miestna a európska úroveň sa však stávajú čoraz prepojenejšími z hľadiska environmentálnych, sociálnych a hospodárskych potrieb. V budúcej politike miest EÚ sa preto musia nájsť spôsoby integrovanejšieho a účinnejšieho riadenia na rôznych politických úrovniach.

Po procese uvedenom v Zelenej knihe o urbanizácii (1990) prijala EÚ v roku 2006 tematickú stratégiu o urbanizácii. Je zameraná na lepšiu realizáciu existujúcich environmentálnych politík a právnych predpisov EÚ na miestnej úrovni prostredníctvom výmeny skúseností a osvedčených postupov medzi miestnymi európskymi orgánmi. Jej súčasťou je aj usmernenie o integrovanom environmentálnom riadení a trvalo udržateľnom plánovaní mestskej dopravy.

Ďalšie opatrenia sú spojené s realizáciou smerníc EÚ o kvalite okolitého ovzdušia a environmentálnom hluku. V Zelenej knihe Za novú kultúru mestskej mobility (2007) sa otvára diskusia o novej kultúre mestskej dopravy, ktorá sa sústreďuje na spoločnú snahu priniesť do miest viac zelene a zbaviť ich znečistenia, ako aj zabezpečiť ich väčšiu bezpečnosť a prístupnosť občanom.

Regionálna politika EÚ je dôležitou hnacou silou mestského prostredia. Oznámenie Kohézna politika a mestá: príspevok miest a aglomerácií k rastu a zamestnanosti v regiónoch je určené na pomoc vnútroštátnym, regionálnym a mestským orgánom pri príprave nového kola programov kohéznej politiky.

Členské štáty EÚ zdôraznili územnú dôležitosť mestskej politiky pre Európu pri prijímaní Územnej agendy EÚ a Charty z Lipska o trvalej udržateľnosti európskych miest počas neformálnych ministerských schôdzok v Lipsku v roku 2007. Súhlasili, aby v rámci jednotlivých predsedníctiev práca ďalej pokračovala a pripravili plán realizácie.

Mnohé miestne úrady vypracovali v rámci miestnej Agendy 21 svoje stratégie a akčné plány. Aalborská charta je jedným z najslávnejších politických vyhlásení o miestnom trvalo udržateľnom rozvoji, ktorú podpísalo viac než 2 500 miestnych a regionálnych orgánov. Kampaň za trvalú udržateľnosť miest je zameraná na pomoc miestnym samosprávam v Európe pri presadzovaní trvalo udržateľných osvedčených postupov.

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100