Informácie o biodiverzite

Stránka expirovala Posledná zmena 31. 08. 2016
This content has been archived on 31. 08. 2016, reason: Content is outdated
Biodiverzita zahŕňa rôzne gény, druhy a ekosystémy, ktoré tvoria život na Zemi. V súčasnosti sme svedkami stabilného poklesu biodiverzity s hlbokými dôsledkami na prírodný svet a ľudské blaho. Hlavnými príčinami sú zmeny v prírodných biotopoch. Tie sú spôsobené intenzívnou poľnohospodárskou produkciou, výstavbou, ťažbou kameňa, nadmerným využívaním lesov, oceánov, riek, jazier a pôdy, prenikaním cudzích druhov, znečisťovaním a čoraz viac aj globálnymi klimatickými zmenami. Európa stanovila cieľ zastaviť pokles biodiverzity do roku 2010. Najnovšie hodnotenia agentúry EEA ukazujú, že bez ďalších politických snáh je nepravdepodobné tento cieľ dosiahnuť.

Ľudstvo je tiež súčasťou biodiverzity a naša existencia by bez nej nebola možná. Od tohto prírodného kapitálu závisia kvalita života, hospodárska konkurencieschopnosť, zamestnanosť a bezpečnosť. Biodiverzita je veľmi dôležitá pre ekosystémové služby, t. j. služby, ktoré dodáva príroda: reguláciu podnebia, vodu a vzduch, úrodnosť pôdy a produkciu potravín, pohonných hmôt, vláknin a liekov. Tvorí základ pre udržiavanie dlhodobej životnosti poľnohospodárstva a rybného hospodárstva a je základným predpokladom mnohých priemyselných postupov a výroby nových liekov

.

V Európe mení biodiverzitu ľudská činnosť od čias rozširovania poľnohospodárstva a chovu zvierat pred 5 000 rokmi. Poľnohospodárska a priemyselná revolúcia viedli k dramatickým a rýchlym zmenám vo využívaní pôdy, intenzifikácii poľnohospodárstva, urbanizácii a opúšťaní pôdy. To na druhej strane vyústilo do zlyhania mnohých postupov (napr. tradičných poľnohospodárskych metód), ktoré pomáhali udržiavať krajinu s bohatou biodiverzitou.

Európska spotreba a produkcia odpadu na obyvateľa znamená, že náš vplyv na ekosystémy sa rozširuje za hranice kontinentu. Európsky životný štýl do veľkej miery závisí od dovozu zdrojov a tovarov z celého sveta, čím sa často podporuje neudržateľné využívanie prírodných zdrojov. To vedie k poklesu biodiverzity, čím sa na druhej strane poškodzujú prírodné kapitálové zdroje, na ktorých je založený sociálny a hospodársky rozvoj

.

Najduchovnejším cieľom je začať vek obnovy, opäť tkať zázračnú rôznorodosť života, ktorá nás stále obklopuje.

Edward O. Wilson, The Diversity of Life, 1992

Pokles biodiverzity je neodvolateľne prepojený s degradáciou ekosystémových služieb, ktoré zabezpečujú život na Zemi. V Miléniovom hodnotení ekosystémov z roku 2005 sa globálne hodnotilo 24 ekosystémových služieb a zistilo sa, že 15 z nich bolo degradovaných, čo malo vplyv na rybné hospodárstvo, produkciu dreva, dodávky vody, odpadové hospodárstvo a detoxifikáciu, čistenie vody, ochranu pred prírodnými katastrofami a reguláciu kvality ovzdušia. Správa agentúry EEA o stave a perspektívach za rok 2005 a jej štvrté celoeurópske hodnotenie poukazujú na to, že EÚ nijako viditeľne nepokročila smerom k dosiahnutiu cieľa zastaviť pokles biodiverzity do roku 2010.

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100