ďalej
späť
body

Article

Vždy, keď sa nádychnete - Kvalita ovzdušia v Európe

Zmeniť jazyk
Article Publikované 02. 03. 2009 Posledná zmena 11. 05. 2021
* Postavy v tomto príbehu sú vymyslené. Údaje sú však skutočné. Príbeh sa odohral 27. júla 2008, v deň keď v Bruseli odznelo varovania týkajúce sa kvality ovzdušia.

Anna má 37 rokov a žije v centre Bruselu. So svojím mladším synom Johanom si naplánovala výlet mimo mesta. Anna má astmu a ošetrujúci lekár ju upozornil na nebezpečenstvo znečisteného ovzdušia, obzvlášť v horúcich letných dňoch. Anna počula o londýnskych hmlách v päťdesiatych rokoch minulého storočia, ktoré v jednom týždni zapríčinili úmrtie 2 000 osôb. Ešte z detstva si pamätá, keď vo večernom prehľade správ ukazovali mŕtve ryby a uschýnajúce stromy, keď sa po prvýkrát začalo hovoriť o kyslých dažďoch v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Starosť matky o dieťa a nedávny záchvat astmy jej celkom opodstatnene opäť pripomenuli problém znečistenia ovzdušia. Je pravdou, že od Anninho detstva emisie mnohých látok, ktoré znečisťujú ovzdušie, v celej Európe značne poklesli. Vzduch, ktorý s Johanom dýchajú je oveľa čistejší ako v minulosti, a politika týkajúca sa ovzdušia patrí k najväčším úspechom úsilia EÚ v oblasti životného prostredia. Predovšetkým politika EÚ prispela k výraznému zníženiu emisií síry, hlavnej zložky „kyslého dažďa“.

Dusíku, ktorý je tiež významnou zložkou „kyslého dažďa“, sa však nevenovala taká pozornosť, a tak naďalej zapríčiňuje veľké problémy. Značná časť obyvateľov miest Európy býva v mestách, kde sa limity EÚ na kvalitu ovzdušia, ktoré majú chrániť ľudské zdravie, pravidelne prekračujú. Každý rok v Európe predčasne zomiera omnoho viac ľudí v dôsledku znečisteného ovzdušia, než pri nehodách na cestách.

V Európe sa ešte stále nepodarilo splniť cieľ dosiahnuť také úrovne kvality ovzdušia, ktoré nebudú poškodzovať zdravie ľudí alebo životné prostredie. Z analýzy agentúry EEA vyplýva, že 15 z 27 členských štátov EÚ nesplní jeden alebo viac z ich právne záväzných cieľov do roku 2010 na zníženie škodlivých znečisťujúcich látok v ovzduší.

Tuhé častice a ozón

Za najnebezpečnejšie z hľadiska vplyvov na zdravie sa dnes všeobecne pokladajú dve znečisťujúce látky – jemné tuhé častice a prízemný ozón. Ich dlhodobé pôsobenie a vysoká hladina v ovzduší môže viesť k mnohým dopadom na zdravie, počnúc menším podráždením dýchacieho systému až po predčasnú smrť.

Tuhé častice je termín používaný na označenie rozličných malých čiastočiek z takých zdrojov, ako napríklad výfukové plyny z automobilov a domácich pecí, ktoré poškodzujú pľúca. Vystavenie takýmto časticiam môže škodiť ľuďom každého veku, avšak osoby so srdcovými alebo dýchacími problémami sú obzvlášť ohrozené.

Podľa posledných údajov agentúry EEA od roku 1997 až 50 % obyvateľov Európskych miest môže byť vystavených koncentráciám tuhých častíc nad limitom EÚ stanoveným na ochranu ľudského zdravia. Až 61 % obyvateľov miest môže byť vystavených úrovniam ozónu, ktoré sú vyššie ako cieľová hodnota EÚ. Odhaduje sa, že PM2.5 (jemné tuhé častice) v ovzduší znížili štatistickú dĺžku života v EÚ o viac ako osem mesiacov.

Agentúra EEA zaznamenala, že zatiaľ čo emisie týchto dvoch hlavných znečisťujúcich látok v ovzduší od roku 1997 klesli, namerané koncentrácie vo vzduchu, ktorý dýchame zostali prevažne na tej istej úrovni. Zatiaľ nevieme, prečo nedošlo k poklesu koncentrácií v okolitom ovzduší, mohlo to byť spôsobené kombináciou niekoľkých faktorov. Zvýšené teploty spôsobené klimatickou zmenou možno ovplyvňujú kvalitu ovzdušia, možno sme miestom, kam sa dostáva znečistenie z iných kontinentov alebo látky uvoľňované zo stromov vytvárajú prirodzené emisie ozónu, to je len zopár príkladov.

Deň na vidieku

Anna plánuje stráviť s Johanom deň na vidieku. Pred odchodom z domu sa prihlási na IRCEL, vládnu internetovú službu, ktorá poskytuje množstvo pravidelných informácií o kvalite ovzdušia v celom Belgicku. Za pomoci máp si Anna môže prehliadnuť nasnímané údaje a predpovede pre tuhé častice, ozón, oxid dusičitý, oxid siričitý a mnohé iné informácie. Údaje sa posielajú na internetovú stránku z monitorovacích staníc po celej krajine.

Zlepšené monitorovanie a dostupnosť informácií o znečistení ovzdušia patria k ďalším úspechom posledných rokov. Napríklad miestne údaje o úrovni ozónu sa dnes posielajú do agentúry EEA, ktorá poskytuje službu „Ozone web“ (1), čo je prehľad situácie v celej Európe.

Anna si prezerá mapu Belgicka, zaostrila na monitorovaciu stanicu v centre Bruselu, menej ako dva kilometre od jej domu.

Údaje nasnímané pred pár minútami vykazujú v Bruseli vysoké úrovne ozónu. Skutočne, internetová stránka na ten deň predpovedá, že v neskorších hodinách úrovne prekročia cieľové hodnoty EÚ a takisto aj na druhý deň ( obrázok 1).

Anna odchádza z domu a mieri k najbližšej stanici Metra, vzdialenej 10 minút pešej chôdze. Dôsledok problémov s dopravou v meste je vonku na ulici jasne viditeľný – a je to aj cítiť

Emisie výfukových plynov z vozidiel v centre Bruselu, tak ako vo všetkých veľkých mestách, dráždia dýchacie cesty, oči a pľúca. Anna a Johan vchádzajú na miestnu vlakovú stanicu a smerujú na vidiek.

Anna a Johan čoskoro vstúpia do národného parku, ktorý sa nachádza hneď za Bruselom. Na značke je uvedené, že sú návštevníkmi lokality Natura 2000 – jednej časti celoeurópskej ekologickej siete, zriadenej s cieľom chrániť prírodné biotopy a zachovať celý rad rastlín a živočíchov.

Obr. 1 / Umiestnenie a úrovne ozónu na staniciach monitorovania kvality ovzdušia v Bruseli v nedeľu 27. júla 2008. Ak sú údaje o úrovni ozónu nad bezpečnými úrovňami, zobrazí sa červený trojuholník a miestne orgány musia upozorniť verejnosť a navrhnúť preventívne bezpečnostné opatrenia. Zdroj: EEA, 2008.

Dusík

Ale čo to tak páchne? Traktor postrekuje hnojovicou neďaleké pole. Je to síce nepríjemné, uvažuje Anna, ale aj to patrí k skutočnému životu na vidieku, ktorý je síce oveľa romantickejším spôsobom vykreslený v Johanových obrázkových knižkách.

Prenikavý zápach spôsobuje 40 rôznych chemických látok, ktoré sa z hnojovice uvoľňujú. Jednou z nich je amoniak (NH3), prchavá zlúčenina dusíka. NH3 vo veľmi vysokých koncentráciách sa stáva žieravinou a môže poškodiť dýchacie cesty. Úrovne, ktoré sa tu vyskytujú, však nie sú nebezpečné pre ľudské zdravie. Anna sa môže s úľavou opäť pokojne nadýchnuť, aj keď to tu trochu smrdí.

V prírode je dusík esenciálnou živinou. Reaktívne formy dusíka náš organizmus skutočne používa na tvorbu proteínov. Nadmerné množstvo dusíka však môže viesť k závažným environmentálnym a zdravotným problémom.

Kyslý dážď sa tvorí, keď sú v ovzduší prítomné vysoké úrovne oxidov síry a dusíka. Jedným z najväčších úspechov politiky v oblasti znečistenia ovzdušia v minulých desaťročiach bolo podstatné zníženie emisií oxidu siričitého. 32 členských krajín EEA znížilo od roku 1990 do 2006 emisie síry o 70 %. Na druhej strane v prípade dusíka sa takýto úspech nedosiahol.

Pri poklese emisií síry základnou kyselinotvornou zložkou v našom ovzduší je teraz dusík. Poľnohospodárstvo a doprava sú hlavnými zdrojmi znečistenia dusíkom. Samotné poľnohospodárstvo zodpovedá za viac ako 90 % emisií amoniaku (NH3).

Neisto kráčajúci Johan zrazu stráca rovnováhu a padá do pŕhľavy. Anna ho zodvihne a opráši a zbadá, že pŕhľava je všade. Ešte z detských čias má v živej pamäti, ako rástla v susedovej záhrade. Vtedy pŕhľava rástla okolo haldy kompostu, ktorá sa využívala aj ako skládka hydinového trusu. Nebola to žiadna náhoda – nepríjemne páliaca rastlina je indikátorom vysokých koncentrácií dusíka v pôde.

Eutrofizácia je najpravdepodobnejšou príčinou tejto, doslova explózie pŕhľavy, ktorá teraz obklopuje Johana. Dochádza k tomu vtedy, keď je v ekosystéme, či už na zemi alebo vo vode, prítomné priveľké množstvo živín (ako je dusík). Vo vode dochádza k nadmernému rastu rastlín a ich následnému rozkladu, čo zase vedie k ďalším dôsledkom vrátane vyčerpania kyslíka. Ryby a ostatné živočíchy a rastliny sa napokon zadusia, pretože zásoby kyslíka sa úplne vyčerpajú.

Veľké množstvo pŕhľavy naznačuje, že napriek tomu, že ide o chránený biotop, ani lokalita sústavy Natura 2000 nie je imúnna voči ukladaniu dusíka z ovzdušia. Plot ohradzujúci túto oblasť, voči tomu žiadnu ochranu neposkytuje – na úplnú ochranu proti látkam zo vzduchu by v skutočnosti pomohlo len vybudovanie skleníka okolo nej.

 

Úsilie na zmiernenie klimatickej zmeny zlepší kvalitu ovzdušia

V januári 2008 Európska komisia navrhla balík opatrení v oblasti klímy a energetiky na:

  • do roku 2020 znížiť emisie skleníkových plynov o 20 %,
  • do roku 2020 zvýšiť podiel obnoviteľnej energie o 20 %,
  • do roku 2020 zlepšiť energetickú účinnosť o 20 %.

Úsilie, ktoré je potrebné na splnenie týchto cieľov zníži aj znečistenie ovzdušia v Európe. Napríklad zvýšenie energetickej účinnosti a zvýšené využívanie obnoviteľných zdrojov povedie k zníženiu objemu spaľovania fosílnych zdrojov – hlavného zdroja znečisťovania ovzdušia.

Tieto pozitívne vedľajšie účinky sa označujú ako „spoluvýhody“ politiky v oblasti klimatickej zmeny.

Odhaduje sa, že uvedený balík opatrení zníži náklady na plnenie cieľov EÚ v oblasti znečisťovania ovzdušia o 8,5 miliardy EUR za rok. Úspory pre európske zdravotníctvo by mohli byť až šesťkrát vyššie ako tento údaj.


Pohľad do budúcnosti

Keďže znečistenie ovzdušia neberie ohľad na národné hranice, tento problém je potrebné riešiť medzinárodne. Dohovor OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (Dohovor LRTAP) schválený v roku 1979 podpísalo 51 krajín a je základom medzinárodného boja proti znečisťovaniu ovzdušia.

Súbežne s tým EÚ vypracovala politiky na zníženie celkových emisií každého členského štátu stanovením právne záväzných limitov. „Smernica o národných emisných stropoch (smernica NEC)“ je kľúčová v politike EÚ. Stanovuje „stropy“ alebo limity pre štyri znečisťujúce látky: oxid siričitý (SO2), oxidy dusíka (NOX), nemetánové prchavé organické zlúčeniny (NMPOZ) a amoniak (NH3). Členské štáty by tieto stropy mali dosiahnuť do roku 2010.

Agentúra EEA sa domnieva, že emisie treba aj naďalej znižovať, aby sa docielila riadna ochrana životného prostredia a zdravia. Z analýzy agentúry EEA posledných údajov smernice NEC (2) vyplýva, že 15 členských štátov očakáva nesplnenie minimálne jedného zo svojich štyroch cieľov, pričom sa predpokladá, že 13 nesplní ciele pre dve dusík obsahujúce znečisťujúce látky NOX a NH3 (3).

V roku 2009 Európska komisia plánuje uverejniť návrh na revíziu súčasnej smernice NEC vrátane prísnejších stropov na rok 2020. Po prvýkrát sa pravdepodobne navrhnú národné limity pre tuhé častice (PM2.5).

Smernica NEC sa odráža v smerniciach o kvalite ovzdušia stanovujúcich limitné a cieľové hodnoty pre hlavné látky znečisťujúce ovzdušie. Nová smernica nazvaná Čistejší vzduch pre Európu (CAFE) bola prijatá v apríli 2008. Po prvýkrát stanovuje právne záväzné limitné hodnoty pre koncentrácie PM2.5 (jemné tuhé častice), ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2015. Európska komisia tiež napomína krajiny za nesplnenie skorších limitov a ak nevytýčili dostatočné opatrenia na zlepšenie činnosti, začala konanie o porušení práva Spoločenstva.

Neskôr v ten večer sa Anna pri sledovaní večerných správ dozvedá, že vláda vydala varovanie o kvalite ovzdušia v dôsledku vysokých úrovní ozónu prekračujúcich prahovú hodnotu EÚ. Varovanie odporúča ľuďom s dýchacími problémami, aby nevykonávali namáhavé činnosti, pokým pretrvávajú vysoké úrovne ozónu.

 

Odkazy

Coordination Centre for Effects, Data Centre of the International Cooperative Programme on Modelling and Mapping of Critical Levels and Loads and Air Pollution Effects, Risks and Trends (ICP Modelling and Mapping, ICP M&M).

Directive 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe.

EEA, 2006. Air quality and ancillary benefits of climate change policies, EEA Technical report No 4/2006.

EEA, 2008a. The NEC Directive status report. EEA Technical report No 9/2008.

EEA, 2008b. Annual European Community LRTAP Convention emission inventory report 2008. EEA Technical report No 7/2008.

EEA, 2009. Assessment of ground-level ozone within the EEA member countries with focus on long-term trends (in preparation).

EEA. Core set indicator CSI-04: Exceedance of air quality limit values in urban areas.

EEA Ozone web. Ozone pollution across Europe.

European Commission, 2002. The Sixth Environment Action Programme of the European Community 2002–2012 (1600/2002/EC).

European Commission, 2005a. Directorate General for Energy and Transport.

European Commission Thematic Strategy on Air Pollution (2005). Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. COM(2005)446 final and press release.

European Commission, 2005b. Thematic Strategy on Air Pollution (2005). Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. COM(2005)446 final.

IIASA, 2008. 'National Emission Ceilings for 2020 based on the 2008 Climate & Energy Package'. NEC Scenario Analysis Report Nr. 6. International Institute for Applied Systems Analysis, July 2008.

Task Force on Reactive Nitrogen (TFNr), Convention on Long-range Transboundary Air Pollution.

 

(1) Znečistenie ozónom v celej Európe: http://www.eea.europa.eu/maps/ozone. Pripravuje sa podobná služba, ktorá bude poskytovať miestne informácie o úrovniach tuhých častíc v celej Európe.

(2) Správa o stave smernice NEC (Technická správa EEA č. 9/2008 ) dokumentuje údaje, ktoré členské štáty oficiálne predložili koncom roku 2007

(3) Belgicko, Francúzsko, Nemecko a Holandsko veria, že nové politiky a opatrenia, zatiaľ neustanovené, im pomôžu dosiahnuť ich emisiné stropy na rok 2010. Okrem toho niektoré iné členslé štáty veria, že dosiahnu lepšie výsledky ako v prípade pôvodných stropov.

Permalinks

Akcie dokumentu