następne
poprzednie
pozycje

Środowisko i zdrowie

Proces przechodzenia na stosowanie bezpieczniejszych i bardziej zrównoważonych chemikaliów w niektórych obszarach już postępuje, natomiast w innych dopiero się rozpoczyna. Takie wnioski płyną z opublikowanej dziś przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) i Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) pierwszej wspólnej ogólnoeuropejskiej oceny czynników powodujących zanieczyszczenie chemiczne i jego wpływu na środowisko. Analiza porównawcza wykazała, że w dalszym ciągu potrzebne są intensywne działania prowadzące do zmniejszenia wpływu szkodliwych substancji na zdrowie ludzkie i środowisko.

Dowody naukowe wskazują, że zagrożenia środowiskowe wplywaja na znaczną liczbe zachorowan na choroby układu krążenia, które są najczęstszą przyczyną zgonów w Europie. W opublikowanej dziś analizie Europejskiej Agencji Środowiska przedstawiono przegląd powiązań między środowiskiem a chorobami układu krążenia oraz podkreślono, że przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, ekstremalnym temperaturom i innym zagrożeniom środowiskowym to opłacalne działania służące zmniejszeniu obciążenia chorobami, m.in. zawałami serca i udarami mózgu.

Niespotykane dotąd fale upałów – takie jak w tym roku – stanowią dla zdrowia ludności Europy największe bezpośrednie zagrożenie związane z klimatem. Fale upałów już są przyczyną wielu zgonów i chorób. Problem ten będzie się pogłębiać, jeśli nie zostaną podjęte kolejne działania służące przystosowaniu się do zmiany klimatu i łagodzeniu jej skutków. Według opublikowanego dziś raportu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) środki takie jak: plany działania na rzecz ochrony zdrowia przed upałem, zazielenianie miast, lepsze projektowanie budynków i dostosowanie czasu pracy mogą przyczynić się do skuteczniejszej ochrony najbardziej narażonych grup społecznych.

Opublikowane: 2024-04-23

Raport EUCRA opiera się na istniejącej bazie wiedzy na temat wpływu zmiany klimatu i ryzyka związanego z klimatem dla Europy, a także rozszerza ją i uzupełnia. Ta baza wiedzy obejmuje najnowsze sprawozdania Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), usługi programu Copernicus w zakresie zmiany klimatu (C3S) i Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC), a także wyniki projektów badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków UE oraz krajowych ocen ryzyka związanego z klimatem. Obecna wiedza została zsyntetyzowana w celu zwiększenia jej bezpośredniego znaczenia w kontekście strategicznego opracowywania polityki. Innowacje wprowadzone w EUCRA obejmują bardziej szczegółową identyfikację głównych rodzajów ryzyka związanego z klimatem dla Europy, powiązanie tych rodzajów ryzyka z kontekstem polityki europejskiej, ustrukturyzowany proces oceny ryzyka oraz systematyczne zaangażowanie kluczowych zainteresowanych stron w całym procesie tworzenia raportu.

Przeglądaj katalog

Akcje Dokumentu